Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - okresowe przeglądy oraz stałe utrzymanie w sprawności technicznej...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - okresowe przeglądy oraz stałe utrzymanie w sprawności technicznej szlabanów, bram wjazdowych i garażowych

Data zamieszczenia: 2017-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
39-460 Nowa Dęba
ul. Anieli Krzywoń 1
tel. 261 16-25-04, 261 16-22-06
fax. 261 16-25-06, 261 16-22-06
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„Okresowe przeglądy oraz stałe utrzymanie w sprawności technicznej szlabanów, bram wjazdowych i garażowych na terenie administrowanym przez 33 WOG”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego przeglądu (konserwacja) oraz stałe utrzymanie w sprawności technicznej (serwis) szlabanów  bram wjazdowych, bram garażowych na terenie kompleksów wojskowych:

 

 1. Nowa Dęba
  • komp. 3187 bud. Nr 569

Brama automatyczna garażowa z napędem bocznym– szt. 3

 •  

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z siłownikami       – szt. 1

 • komp. 3121 bud. Nr 16

Brama automatyczna garażowa z napędem górnym   – szt. 13

 • komp. 3187

Brama wjazdowa automatyczna przesuwna,

siłownik napędu bram FALCON M  14/20– szt. 2

  • komp. 3394 ,7587

brama wjazdowa automatyczna przesuwna – szt. 2

szlaban automatyczny                                                   – szt. 1

  • CPDMZ komp. 3345

brama przesuwna z siłownikiem Proteco– szt.1

brama dwuskrzydłowa (siłownik podwójny).              – szt.1

szlaban z siłownikiem Casali                                      – szt. 1

szlaban z siłownikiem Came– szt. 2

 • WKU Kielce komp.4727

Brama dwuskrzydłowa (siłownik podwójny Came)     – szt.1

 • Przychodnia Psychologiczna Kielce komp.3345

Brama przesuwna z siłownikiem Nice –szt. 1

 • WSzW Kielce komp.3345

Brama przesuwna z siłownikiem Came– szt.2

 • WBE Kielce komp.3345

Brama dwuskrzydłowa  z siłownikami                         – szt. 1

 

Częstotliwość wykonywania usług:

 

Konserwacja będzie wykonana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego w miesiącach czerwiec i grudzień. W miesiącu czerwcu nie później niż do 20 dnia miesiąca, natomiast w miesiącu grudniu do 5 dnia roboczego, serwis trwa przez cały okres ważności umowy.

 

Sposób Wykonania Prac Konserwacyjnych:

 

Przeprowadzona konserwacja ma gwarantować niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w ruchu ciągłym, a w szczególności zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać w dni robocze w godz. 700¸ 1500,

 

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

 

 1. Sprawdzenie poprawności działania;
 2. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych okablowania napędu elektrycznego;
 3. Okresowe zalecane przez producenta uzupełnienie smarów w elementach ruchomych (rolek zawiasów bocznych i środkowych, sprężyn skrętnych itp.);
 4. Regulacja napędów bram, regulacja siły otwierania i domykania;
 5. Regulacja krzywek ślizgaczy położenia wyłączników krańcowych elementów fotokomórek;
 6. Sprawdzenie, ewentualna wymiana linek zabezpieczających bramy przed opadaniem;
 7. Zrównoważenie sprężynami kompensującymi położenia ramienia szlabanu;
 8. Wymiana zużytych elementów mechanicznych (koła zębate, przełączniki kluczykowe, zamki itp.);
 9. Spisanie protokołu dotyczącego konserwacji i przeglądu.
 10. Jednorazowe wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich prac konserwacyjnych i serwisowych oraz kontroli wszystkich materiałów dostarczonych do realizacji zadania.

 

Serwis polega na:

 

 1. Usuwaniu każdorazowo zgłoszonych przez Zamawiającego awarii bram i szlabanów objętych umową.
 2. Podjęciu czynności związanych z usunięciemawarii w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o awarii urządzenia oraz usunięciu awarii do 24 godzin.
  1. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem konserwacji urządzeń i instalacji, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć awarię łącznie z wymianą uszkodzonych części.
  2. W przypadku awarii powstałych z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada koszt robocizny zawarty jest w cenie usługi serwisowania urządzeń. Natomiast materiały użyte do naprawy urządzenia zostaną rozliczone na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur zakupu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia materiałów potrzebnych do usunięcia awarii w cenach producenta, bądź hurtowych, które to Zamawiający może zweryfikować na zasadzie rozpoznania rynku. W przypadku stwierdzenia zawyżenia kosztów takich materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej oferty cenowej, która będzie możliwa do zaakceptowania przez Zamawiającego.
  3. Koszt niezbędnych materiałów rozliczony będzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur zakupu.
  4. Na materiały i urządzenia wymienione w wyniku konserwacji i serwisowania urządzeń wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, licząc od następnego dnia, w którym naprawę zakończono, potwierdzając ten fakt spisaniem protokołu. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że wymienione elementy będą całkowicie nowe i będą zapewniały sprawność techniczną urządzeń.
  5. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1987z późn. zm.) art.3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje materiały pochodzące z wymiany lub naprawy w trakcie konserwacji, za wyjątkiem elementów, które Zamawiający wskaże do pozostawienia.

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

 

Stosowane materiały.

Materiały niezbędne do wykonania usługi zapewni Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac konserwacyjnych i przeglądów okresowych oraz serwisowania, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.(Dz. U. 2016 poz.1570)

 

 1. Wykaz materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji, które zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (umowy):tj. materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji producenta.
  • oleje do uzupełniania poziomu – ubytków, smary;
  • koła zębate,
  • przyciski, przełączniki kluczykowe, kontakty, ;
  • końcówki kablowe, listwy zaciskowe, taśma izolacyjna;
  • linki nośne;
  • śruby, nakrętki, zawleczki, podkładki;
  • żarówki 220V, 24V, 12V,6V,
  • wkładki topikowe, wyłączniki;
  • krótkie odcinki przewodów;
  • pierścienie uszczelniające siłownika;
  • czyściwo, płótno ścierne.

 

Ochrony przeciwpożarowa.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” (Sygn. Ppoż. 3/2014).

2. Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę ww. przepisów sprawować będzie odpowiedni miejscowy inspektor ochrony przeciwpożarowej ze strony zamawiającego. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów realizacja umowy może zostać wstrzymana.

3. Potrzebę wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy zgłaszać pisemnie zamawiającemu poprzez inspektora ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem takich prac. Wykonawca po zgłoszeniu potrzeby wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym otrzyma stosowne zezwolenie do ich przeprowadzenia.

4. Za zabezpieczenie i bezpieczne przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym odpowiada wykonawca.

 1. Termin wykonania zamówienia;
 • Rozpoczęcie: 01.01.2018r.
 • Zakończenie: 31.12.2020r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków; 

 

 • Wykonawca musi posiadać osoby które będą wykonywać przeglądyi konserwacje które posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP do zajmowania się eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku oferent dołączy do oferty kopie wymaganych dokumentów.   

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert;

Kancelaria Jawna 33WOG, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin 14.12.2017 godz. 10:00.

 

 

 

 1. Pouczenie o sposobie przygotowania oferty;
 • Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres Kancelarii Jawnej 33WOG, z dopiskiem nazwy postępowania oraz terminem składania ofert oraz „Nie otwierać przed 14.12.2017 godz. 10:00”.
 • Ofertę stanowi:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia).

- Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do zaproszenia).

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w

  postępowaniu.

 • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o sposobie udzielania wyjaśnień, uzupełniania dokumentów dotyczących publicznego zaproszenia do składania ofert oraz porozumiewania się z Wykonawcami;

W celu wyjaśnienia treści zamieszczonego ogłoszenia oraz uzupełnienia brakujących dokumentów, Wykonawcy mogą kontaktować się z Sekcją Zamówień Publicznych: Tel: 261 16-22-06, Fax: 261 16-25-06 adres e-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, na stronie internetowej www.33wog.wp.mil.pl

 

 1. Instrukcja dotycząca zaproszenia:
 1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść publicznego zaproszenia do składania ofert (opis przedmiotu). Dokonaną zmianę niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
 2. Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę bez ponownego badani a ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach Wykonawców niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożonych dokumentów. W razie nie złożenia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W razie nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w razie zaistnienia określonych przesłanek np.: brak ofert, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wybór oferenta z innych przyczyn okaże się niemożliwy;
 7. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 33 WOG ul. A. Krzywoń. 39-460 Nowa Dęba na pisemne wezwanie.
 8. W przypadku gdy 2 lub więcej ofert będzie zawierało taką samo cenę lub koszt Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert uzupełniających                 w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.