Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiot:

Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Data zamieszczenia: 2017-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26020 , Chmielnik
telefon - 413 543 273
faks - 413 543 273
www.chmielnik.com
inwestycje@chmielnik.com
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chmielnik
Wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN ( słownie: trzysta tysięcy PLN 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Numer referencyjny: Znak: IPS.271.49.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)Przedmiot zamówienia obejmuje budowę od podstaw budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Planowany do budowy budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach obejmuje kompleks połączonych ze sobą budynków pełniących funkcje szkoły podstawowej, przedszkola, sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt sportowy typu bramki, kosze, oznaczenia, siatki itp.), budowę i wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie, kompleksowe zagospodarowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia całego budynku w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej z wyłączeniem wyposażenia ruchomego szkolnego ( tj. mebli; ławek, krzeseł, biurek, stolików). 2)Miejsce realizacji robót: dz. nr ew. 395/6, 395/7, 466, obręb: 0016 msc. Piotrkowice, gm. Chmielnik, 3)W zakres zamówienia wchodzi także zabezpieczenie terenu robót, wywóz i utylizacja odpadów oraz prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami wymaganej przepisami szczególnymi, uporządkowanie terenu robót oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej. 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ w skład którego wchodzi: a) projekt budowlano-wykonawczy b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5)Zamawiający załącza dodatkowo do SIWZ przedmiar robót ( Załącznik nr 6 do SIWZ) , który ma charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary mają jedynie charakter dokumentu pomocniczego i stanowią bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne. W związku z czym dopuszcza się odstępstwa zarówno na plus jak i na minus od założeń wyjściowych zawartych w załączonych przedmiarach. 6)Na podstawie § 4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r. poz. 1129) wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót. 7) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o którym mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8) Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególnego procesu, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. nie gorszych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku gdy w dokumentacji pojawiłaby się nazwa własna wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów to należy to traktować wyłącznie i jedynie jako przykładowe dane, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w dokumentacji pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości ( będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów, urządzeń wskazuje się znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenia konkretnego producenta ( dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wskazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Materiały, urządzenia, maszyny i inne wyposażenie przed wbudowaniem, zastosowaniem lub zainstalowaniem podlegają akceptacji Zamawiającemu oraz Inspektora nadzoru. 9)Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane materiały budowlane były nowe i nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiadały certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 10)Zamawiający w oparciu o art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1666 z późn. zm.) tj. wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając terminowość, złożoność i rodzaj robót budowlanych. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia ( 7 dni) od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz (listę) pracowników własnych i podwykonawców delegowanych do wykonania bezpośrednio robót budowlanych wraz z kopiami umów o pracę jako potwierdzenie formy zatrudnienia oraz wykonywanych czynności. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów oraz numerów PESEL pracowników) . Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania w/w wymogu a Wykonawca zobowiązany do składania na każde żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i czynności realizowanych przez pracowników bezpośrednio wykonujących roboty budowlane. 11) Zamawiający informuję, iż trwa obecnie procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia w związku z czym zastrzega się, iż podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych nie może nastąpić wcześniej niż wydanie i uprawomocnienie się przedmiotowego pozwolenia na budowę. 12) Informacje co do przebiegu wykonywanych robót: a)Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, istniejącymi obiektami i wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na prowadzenie robót budowlanych. b)Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z projektem, uzgodnieniami z zamawiającym i koordynację z wszystkimi branżami. c)Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym. Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje geodezyjna inwentaryzację powykonawczą w dwóch (2) kompletach zbiorczych. Powyższe mapy wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. d)Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę wody i energii elektrycznej. e)Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. f)Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy. g)Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przyległego terenu. h)Dobór i kolorystyka wszelkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych podlega akceptacji Zamawiającego. i)Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest elementem obowiązkowym. 13) Projekt „Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach ” planowany jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. W związku z tym, że wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania jest w ocenie w przypadku nie przyznania środków na jego realizację przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 14) Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy ( 3 lata) i nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat). Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego zakończenia robót. Termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 15) Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót, w tym wszelkie prace pomocnicze i montażowe, towarzyszące wymagane do zrealizowania zadania w stanie gotowym do użytkowania ( podana cena ofertowa zawierać będzie również wartość tych czynności).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214210-5
45214100-1
45212225-9
45112710-5
45111200-0
45233120-6
45231300-8
45310000-3
45231400-9
45312200-9
45314000-1
45314000-1
45321000-3
45330000-9
45453000-7
45421000-4
45400000-1
45410000-4
45442100-8
45310000-3
45300000-0
45300000-0
45400000-0
45232460-4
45331000-6
39150000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże i złoży na potwierdzenie spełnienia w/w warunku: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie nie mniej niż 5 000 000,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych) środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli Wykonawca wykaże: a) Doświadczenie zawodowe Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: 8 000 000,00 zł brutto każda ( słownie: osiem milionów zł 00/100 brutto). Uwaga: Budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się również budynek biurowy lub socjalny. b) Potencjał techniczny Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. c) Kadra techniczna Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w następującymi zakresie: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń ( kierownik budowy) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalności jako kierownik budowy na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej; w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów: 1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytową potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.2 a) tj. potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie nie mniej niż 5 000 000,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych) środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. 2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.2 b) tj. potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych). 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.3 a) ( wzór Załącznik nr 7 do SIWZ) tj. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: 8 000 000,00 zł brutto każda ( słownie: osiem milionów zł 00/100 brutto). 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt. 2.3 c) - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w następującymi zakresie: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń ( kierownik budowy) oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalności jako kierownik budowy na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej; w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 9 do SIWZ ( wzór).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta ponadto powinna się składać z następujących dokumentów a) Formularz ofertowy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ( zwane Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. c)Dowód wniesienia wadium d)Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( art.22a ust.2 ustawy) – jeżeli dotyczy e)Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN ( słownie: trzysta tysięcy PLN 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w/w pkt.2 lit. b-e SIWZ ( art.45 ust.6 pkt.2-5) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w oryginale lub złożyć w pokoju nr 209 Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 10,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ. 3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 3.1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany określone w lit. a) - c) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. e) w przypadku braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, f) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane; g) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zaniechanych; h) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 3.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 3.1 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 3.1 lit. b) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Waloryzacji o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek odprowadzanych na ZUS będzie dokonywana tylko w stosunku do osób zgłoszonych Zamawiającemu i będzie odnosiła się do osób których wynagrodzenie będzie mniejsze od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2018 należy uwzględnić w zaoferowanej cenie kwotę minimalnego wynagrodzenia gdyż jest znana. 3.4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 3.5. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 3.1 lit. b) lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa pkt 3.1 lit. c). Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej. 3.6. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 3.7 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów umownych, w sytuacji: 4.1. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 4.2. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, czy wpro¬wadzenia zmian w dokumentacji projek¬towej na żądanie Zamawiającego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie ww. terminów, 4.3. wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, a uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki pogodowe utrudniające realizację robót zewnętrznych Strony uznają temperaturę poniżej minus 5°C przez okres min. 3 dni roboczych, silny opad deszczu utrzymujący się nieprzerwanie okres min. 2 dni roboczych, 4.4. wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 4.5. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4.6. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4.7. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4.8. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4.9. skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu świadczenia umowy przez Wykonawcę, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, iż zmiana ta jest istotna i nie spo¬woduje ona obniżenia jakości wykona¬nia zamówienia, na skutek następujących okoliczności: 5.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 5.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, 5.3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5.4. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji in¬westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 5.5. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skró¬cenie czasu realizacji robót, zmniejsze¬nie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 5.6. zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 5.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5.8. wystąpienia siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. 6. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót budowlanych 7. Przewiduje się również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub rezygnacji z tegoż podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 8. Przewiduje się możliwość zmiany w składzie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach umowy, Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób. Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy. 9. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 10. zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 11. zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 12. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi); 13. konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 14. opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 15. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie , dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 16. możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie , dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie ich przyczyniało się do osiągnięcia korzystniejszych efektów prac, 17. zmiany terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania w trakcie realizacji umowy robót zamiennych lub robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, o ile ma to wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy, 18. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego skutkujące zmianą terminów umownych 19. zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi. 20. w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp; 21. zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. siła wyższa) lub na skutek działania osób trzecich/podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, o ile działania te mają wpływ na uzgodniony termin realizacji umowy, 22. zmiany sposobu wykonania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych w szczególności związanych z niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej, a także pojawieniem się na rynku nowych materiałów, urządzeń pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy w lepszym niż przyjęty w projekcie standardzie, pozwalającym na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, lub w sytuacji gdyby realizacja przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 23. zmiany nazwy lub formy prawnej stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 24. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych, 25. zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 26. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.