Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2364z ostatnich 7 dni
10785z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie pasów drogowych w roku 2018: 1) Wycinka drzew, a) wycinka drzewa, b) frezowanie...

Przedmiot:

Utrzymanie pasów drogowych w roku 2018: 1) Wycinka drzew, a) wycinka drzewa, b) frezowanie pnia. 2) Podcinanie korony drzew. 3) Nasadzenie drzew. 4) Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew)...

Data zamieszczenia: 2017-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tczew
ul. Lecha 12
83110 , Tczew
telefon - (058) 530 51 32
faks - (058) 530 51 30
www.gmina-tczew.pl
inwestycje@gmina-tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 1. Część I – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 2. Część II – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 3. Czę
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-19 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie pasów drogowych, stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2018
Numer referencyjny: IR.271.N.29.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I) Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie pasów drogowych, stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2018” 1) Wycinka drzew, a) wycinka drzewa, b) frezowanie pnia. 2) Podcinanie korony drzew. 3) Nasadzenie drzew. 4) Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew), a) wykaszanie odrostów drzew, b) wykaszanie krzaków. 5) Prace porządkowe, a)sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników, b)sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych. 6) Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych. a) ręczne wykaszanie traw b) uprzątnięcie ściętej trawy 7) Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych. stanowiących własność Gminy Tczew. a) mechaniczne wykaszanie traw b) uprzątnięcie ściętej trawy 8) Czyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych/separatorów/osadników/wpustów ulicznych. 9) Sprzątanie wiat przystankowych. 10) Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego. w celu bieżącego utrzymania pasów drogowych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2018. II) Zakres prac obejmuje: dla 1) - pozycja obejmuje wycinkę drzewa bez frezowania pnia lub wycinkę drzewa wraz z frezowaniem pnia lub samo frezowania pnia drzewa, (Zamawiający w przypadku zlecenia wycinki drzewa wraz z frezowaniem pnia dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) a) - wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków, - wycięcie drzewa piłą mechaniczną (bez względu na obwód), - usunięcie i wywóz drzewa, gałęzi i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac, w szczególności usunięcie trocin), - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zadania zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 poz. 2134) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, b) - frezowanie pnia na głębokość 10 cm poniżej powierzchni i zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie podłoża, - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 2) - cięcia pielęgnacyjne drzew (niezależnie od ich wysokości), w tym także podcięcia przy pomocy podnośnika (koszowego, balkonowego lub innego), - maksymalnie cięcie - do 30% masy korony, usunięcie pędów, gałęzi konarów chorych martwych połamanych, niwelacja wad korony, poprawa statyki drzewa lub zapobieganie rozłamom, obniżenie wysokości drzew, usunięcie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2016 poz. 2134) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, dla 3) - nasadzenie drzew (o obwodzie pnia min. 4,0 cm, mierzonym na wys. 100 cm) liściastych (z gatunku: lipa, wierzba, klon, jesion, brzoza, jarzębina, itp. – wg wskazań Zamawiającego) z pominięciem drzew owocowych oraz gatunków topoli, wraz z opalikowaniem do wysokości min. 2 m ponad wysokość gruntu, - sporządzenie dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa lub CD) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru, - Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia pielęgnacji nasadzeń na okres min. 1 roku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uschnięcia lub innych uszkodzeń (w przypadku uschnięcia lub innych uszkodzeń drzewa Wykonawca dokona ponownego nasadzenia i ponownie zapewni roczną pielęgnację – aż do momentu tzw. „przyjęcia się” nasadzenia). dla 4) - pozycja może obejmować wykaszanie krzaków lub wycinanie odrostów drzew lub jednoczesne wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew, (Zamawiający w przypadku zlecenia wykaszania krzaków wraz z wycinką odrostów dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew ograniczających skrajnię drogi, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających swobodny odpływ wód w rowach drogowych (ręczne/mechaniczne), - oczyszczenie odrostów drzew możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej do wysokości korony drzewa, - wycinka krzaków nisko przy gruncie - możliwie najbliżej gruntu, - szerokość usuwania krzaków: (w granicach drogi) nie więcej niż 1,5 mb mierzonego przy gruncie (wycinka krzaków ma na celu zapobiegnięcie pozostawania krzaków w świetle drogi), - usunięcie krzewów (wywóz) i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac), - oczyszczenie doraźne polegające na ręcznym zbieraniu odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 5) a) sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników (ręczne/mechaniczne) z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, wywóz i utylizacja odpadów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie chodnika po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), b) sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych (ręczne/mechaniczne) na średnią szerokość 50 cm z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie sąsiadującym po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 6) - pozycja może obejmować ręczne wykaszanie traw lub ręczne wykoszenie traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia ręcznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - ręczne wykaszanie poboczy dróg gminnych (poboczy, rowów w pasach drogowych, skarp w pasach drogowych) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW, - wysokość koszenia – max. 4 cm. - realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa opadnie na jezdnię - Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), - Zamawiający nie precyzuje liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, - Uprzątnięcie ściętej trawy, wywoź i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 7) - pozycja może obejmować mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg lub mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia mechanicznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy, dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych przy pomocy ciągnika rolniczego wraz z kosiarką rotacyjną, mechaniczną lub hydrauliczną, - uprzątnięcie ściętej trawy, wywóz i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację uprzątniętej trawy najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - wysokość koszenia – max. 4 cm. - realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni i poboczu drogi (Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, - szerokość koszenia (zgodnie z ukształtowaniem terenu) średnio - 1,5 mb wraz z okoszeniem drzew oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. słupki od znaków drogowych, bariery), dla 8) - oczyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych i osadników ze wszelkich zanieczyszczeń wraz z kanałami i przykanalikami doprowadzającymi/odprowadzającymi ścieki bez względu na średnicę oczyszczanego obiektu, - oczyszczenie kanałów i przykanalików w zakresie możliwym do oczyszczenia przy wlocie/wylocie studni/separatora, - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), dla 9) - sprzątanie terenu wewnątrz wiaty przystankowej i na zewnątrz w zasięgu 2m, - opróżnianie koszy na śmieci przy wiatach, - zamiatanie terenu i grabienie liści, - mycie szyb, konstrukcji i zadaszenia (jeżeli wiata posiada), - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - usunięcie zawieszonych (zbędnych) reklam, ogłoszeń itp. dla 10) - grabienie liści z terenu pasa drogowego, - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), III) Ustalenia dodatkowe 1) Drewno pozyskane w związku z prowadzonymi pracami (dot. cz. I, II, IV) oddane zostaje do dyspozycji Wykonawcy prowadzącego prace. Wykonawca kalkulując swą ceną powinien ten fakt uwzględnić i cenę odpowiednio pomniejszyć (uzyskana darowizna). 2) Koszty dojazdów i powrotów w związku z prowadzonymi pracami obciążają Wykonawcę. 3) Koszty objazdów z pracownikiem Zamawiającego, w celu np. wskazania lokalizacji prac, zakresu prac, odbioru wykonanych prac, pokrywa Wykonawca. 4) Prace związane z wycinką drzew, krzaków i odrostów drzew należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 5) Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych. 6) Nie dopuszcza się pozostawienia nieczystości (w tym krzaków i drzew) w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości. Zakazuje się składowania gałęzi, urobku itp. na poboczach dróg. 7) Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności t.j. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru. 8) Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (zgodnie z zakresem prac i wg potrzeb - kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze). 9) Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone. 10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia linii napowietrznych, budowli, ogrodzeń itp., ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych ilości na dzień prowadzenia postępowania. Przybliżony harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Wykonawca będzie wykonywał prace sukcesywnie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Tczew. 12) Czas reakcji Wykonawcy (dla każdej części) nie może być dłuższy niż 5 (kalendarzowych) dni od momentu uzyskania informacji o konieczności wykonania prac. Czas realizacji zadania dla każdej części (nie dłużej niż): I – 2szt/dzień, II-20szt./dzień, III-20 szt./na dzień, IV-1000mb lub 100 szt./dzień, V- 100m2 lub 200 mb/dziennie, VI- 1500m2/dziennie, VII- 6km/dziennie, VIII – 20 szt./dziennie, IX-5szt/dziennie, X-1000m2./dziennie, chyba, że harmonogram prac, będzie to precyzował inaczej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla ich użytkowników. 13) W przypadku gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym a w przypadku prac w ciągu drogi publicznej także z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Tczewie (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót 14) Cena ofertowa za jedną sztukę, m2, mb lub km musi obejmować kompleksowo koszty wykonania usługi (zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym rozdziale), w tym m. in wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia dojazd do miejsca wykonywanych prac na terenie Gminy Tczew paliwo na realizowane usługi, wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze itp.), środki czystości, grabie, wywóz, utylizacja itp. oznakowanie miejsca prowadzonych prac, pracę ludzi oraz sprzętu wraz z wynagrodzeniem operatora. 15) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizowaną usługą. 16) Zamawiający na bieżąco będzie kontrolować jakość i zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek Zamawiającego. 17) Rozliczanie następować będzie na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 18) Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi. 19) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: UWAGA: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę jednostkową dla wyodrębnionych w druku oferty częściach. Części I: Wycinka drzew. Części II: Podcinanie korony drzew. Części III: Nasadzenie drzew. Części IV: Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew). Części V: Prace porządkowe. Części VI: Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych. Części VII: Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych stanowiących własność Gminy Tczew. Części VIII: Czyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych/separatorów/osadników. Części IX: Sprzątanie wiat przystankowych. Część X: Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego. 20) W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej SIWZ. 21) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców. 22) Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca na własny koszt zapewnia postój maszyn i składowanie materiałów. 23) Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia. 24) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum: Część I – 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część II – 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część III – 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część IV – 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Część V – 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Części VI – 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), Części VII - 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), Części VIII - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Części IX - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Części X- 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w okresie trwania Umowy. W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę. 25) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej. 26) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich prac, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej SIWZ. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a PZP 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem prac, czyli tzw. pracowników fizycznych. 2. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić teren pasa drogowego, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę i osobę nie zatrudnioną.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
77211500-7
90611000-3
90912000-3
77312000-0
77310000-6
45233141-9
77000000-0
77310000-6
77340000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 1. Część I – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 2. Część II – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 3. Część III – 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100) 4. Część IV – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 5. Część V – 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100), 6. Części VI – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100), 7. Część VII – 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100) 8. Część VIII – 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100) 9. Część IX - 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100) 10. Części X - 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość wadium stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę (np. dla Wykonawcy składającego ofertę na części nr I i X wadium wynosi – 800,00 zł.). 1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 2. Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek określony w ust.1 niniejszej SIWZ). Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w przypadkach wskazanych w § 11 załącznika nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Wycinka drzew
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wycinka drzewa, b) frezowanie pnia. - pozycja obejmuje wycinkę drzewa bez frezowania pnia lub wycinkę drzewa wraz z frezowaniem pnia lub samo frezowania pnia drzewa, (Zamawiający w przypadku zlecenia wycinki drzewa wraz z frezowaniem pnia dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) a) - wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków, - wycięcie drzewa piłą mechaniczną (bez względu na obwód), - usunięcie i wywóz drzewa, gałęzi i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac, w szczególności usunięcie trocin), - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zadania zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 poz. 2134) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, b) - frezowanie pnia na głębokość 10 cm poniżej powierzchni i zasypanie wyrobiska gruntem i zagęszczenie podłoża, - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - oczyszczenie, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Podcinanie korony drzew.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- cięcia pielęgnacyjne drzew (niezależnie od ich wysokości), w tym także podcięcia przy pomocy podnośnika (koszowego, balkonowego lub innego), - maksymalnie cięcie - do 30% masy korony, usunięcie pędów, gałęzi konarów chorych martwych połamanych, niwelacja wad korony, poprawa statyki drzewa lub zapobieganie rozłamom, obniżenie wysokości drzew, usunięcie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, - Wykonawca ma za zadanie usunąć z drogi i wywieźć wszystkie wycięte gałęzie i konary w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, - w przypadku gdy w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna (wynikająca m. in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2016 poz. 2134) Zamawiający obciąży nią Wykonawcę,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Nasadzenie drzew.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- nasadzenie drzew (o obwodzie pnia min. 4,0 cm, mierzonym na wys. 100 cm) liściastych (z gatunku: lipa, wierzba, klon, jesion, brzoza, jarzębina, itp. – wg wskazań Zamawiającego) z pominięciem drzew owocowych oraz gatunków topoli, wraz z opalikowaniem do wysokości min. 2 m ponad wysokość gruntu, - sporządzenie dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa lub CD) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru, - Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia pielęgnacji nasadzeń na okres min. 1 roku w taki sposób aby nie dopuścić do ich uschnięcia lub innych uszkodzeń (w przypadku uschnięcia lub innych uszkodzeń drzewa Wykonawca dokona ponownego nasadzenia i ponownie zapewni roczną pielęgnację – aż do momentu tzw. „przyjęcia się” nasadzenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew),
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykaszanie odrostów drzew, b) wykaszanie krzaków. - pozycja może obejmować wykaszanie krzaków lub wycinanie odrostów drzew lub jednoczesne wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew, (Zamawiający w przypadku zlecenia wykaszania krzaków wraz z wycinką odrostów dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - wykaszanie krzaków i wycinanie odrostów drzew ograniczających skrajnię drogi, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających swobodny odpływ wód w rowach drogowych (ręczne/mechaniczne), - oczyszczenie odrostów drzew możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej do wysokości korony drzewa, - wycinka krzaków nisko przy gruncie - możliwie najbliżej gruntu, - szerokość usuwania krzaków: (w granicach drogi) nie więcej niż 1,5 mb mierzonego przy gruncie (wycinka krzaków ma na celu zapobiegnięcie pozostawania krzaków w świetle drogi), - usunięcie krzewów (wywóz) i uporządkowanie terenu (w zależności od obszaru - grabienie/zamiatanie terenu przyległego do terenu wykonywania prac), - oczyszczenie doraźne polegające na ręcznym zbieraniu odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Prace porządkowe,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników, b)sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych. a) sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników (ręczne/mechaniczne) z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, wywóz i utylizacja odpadów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie chodnika po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), b) sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych (ręczne/mechaniczne) na średnią szerokość 50 cm z zalegającego piasku, ziemi i innych naniesionych przez wodę materiałów, usuwanie chwastów, doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac oraz w pasie sąsiadującym po 2 m z każdej strony, wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) ręczne wykaszanie traw b) uprzątnięcie ściętej trawy - pozycja może obejmować ręczne wykaszanie traw lub ręczne wykoszenie traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia ręcznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - ręczne wykaszanie poboczy dróg gminnych (poboczy, rowów w pasach drogowych, skarp w pasach drogowych) przy pomocy kos spalinowych o mocy min. 2 kW, - wysokość koszenia – max. 4 cm. - realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni (jeżeli podczas koszenia wykoszona trawa opadnie na jezdnię - Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), - Zamawiający nie precyzuje liczby pracowników niezbędnych do wykonania zadania, - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, - Uprzątnięcie ściętej trawy, wywoź i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - doraźne ręczne zbieranie odpadów (np. papiery, butelki itp.) z obszaru wykonywanych prac wraz z wywozem i utylizacją (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych. stanowiących własność Gminy Tczew.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) mechaniczne wykaszanie traw b) uprzątnięcie ściętej trawy - pozycja może obejmować mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg lub mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg wraz z uprzątnięciem ściętej trawy z poboczy dróg gminnych, (Zamawiający w przypadku zlecenia mechanicznego wykoszenia traw wraz z uprzątnięciem ściętej trawy, dokona sumowania wynagrodzenia wskazanego dla pkt. a) i b)) - mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych przy pomocy ciągnika rolniczego wraz z kosiarką rotacyjną, mechaniczną lub hydrauliczną, - uprzątnięcie ściętej trawy, wywóz i utylizacja (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację uprzątniętej trawy najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - wysokość koszenia – max. 4 cm. - realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy w pasie jezdni i poboczu drogi (Wykonawca zapewni jej usunięcie np. poprzez zgrabienie), - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu własnego sprzętu, - szerokość koszenia (zgodnie z ukształtowaniem terenu) średnio - 1,5 mb wraz z okoszeniem drzew oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. słupki od znaków drogowych, bariery),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Czyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych/separatorów/osadników/wpustów ulicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- oczyszczenie studzienek deszczowych/studni chłonnych i osadników ze wszelkich zanieczyszczeń wraz z kanałami i przykanalikami doprowadzającymi/odprowadzającymi ścieki bez względu na średnicę oczyszczanego obiektu, - oczyszczenie kanałów i przykanalików w zakresie możliwym do oczyszczenia przy wlocie/wylocie studni/separatora, - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90912000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: Sprzątanie wiat przystankowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- sprzątanie terenu wewnątrz wiaty przystankowej i na zewnątrz w zasięgu 2m, - opróżnianie koszy na śmieci przy wiatach, - zamiatanie terenu i grabienie liści, - mycie szyb, konstrukcji i zadaszenia (jeżeli wiata posiada), - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę), - usunięcie zawieszonych (zbędnych) reklam, ogłoszeń itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 10 Nazwa: Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- grabienie liści z terenu pasa drogowego, - wywóz i utylizacja odpadów (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację zebranych odpadów najpóźniej w dniu przedłożenia f-ry za zrealizowaną usługę),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90611000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.