Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie parkingu na 26 miejsc

Przedmiot:

Wykonanie parkingu na 26 miejsc

Data zamieszczenia: 2017-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
ks. Piotra Ściegiennego 1
78100 , Kołobrzeg
telefon - 943 548 802
faks - 0-94 35 225 16
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie parkingu na 26 miejsc przy S.U. PERŁA BAŁTYKU
Numer referencyjny: DPZ.271.37.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu parkingu dla 26 samochodów osobowych na działce nr 4 przy ulicy Sikorskiego w Kołobrzegu, według załączonego projektu budowlanego. Część konstrukcji zostanie nadwieszona nad istniejącym murem oporowym, przylegając do budynku. Ażurowe miejsca parkingowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej. Parking będzie wyposażony w zewnętrzne instalacje: kanalizacyjną, wodną i elektryczną. 2. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano – wykonawczym oraz przedmiarem robót – załącznik nr 1. 3. Ilość miejsc parkingowych - 26. 4. Prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie, harmonogram głośnych (uciążliwych dla gościa) robót należy uwzględnić z kierownikiem obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-02

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną umowę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (wartość netto minimum 100.000,00 zł), potwierdzonej referencjami, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela zlecającego, zadanie musi dotyczyć wykonania robót ogólnobudowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.1 i ust.2 pkt. 5 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie). • oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. • listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt. 5) ustawy, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wykonawca ten musi dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty. 2) wykazu wykonanych zadań w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych zadań określających, czy zadania te zostały wykonane w sposób należyty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, referencje zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale VIII, ust. 2, pkt. 2 SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, to Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego obowiązany będzie złożyć stosowne dokumenty dotyczące w szczególności a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
ilość referencji 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie skutkującej zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia, zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy oraz zmianie kolejności i terminów wykonywanych robót w stosunku do wskazanych w ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót niepowodującej zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz wszelkich innych zmian, których Zamawiający, działając z nalezyta starannościa nie mógł przewidzieć. 3.Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: I .Zmiana terminu wykonania umowy: a)zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. Za warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac budowlanych zewnętrznych , Zamawiający rozumie występującą przez okres dłuższy niż 3 dni temperaturę w ciągu dnia poniżej - 5° C. Dotyczy to robót murarskich i tynkarskich zewnętrznych oraz prac przy elewacji zewnętrznej. b)ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej, c)konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. d)wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. e)opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn wyłącznie dotyczących organu ją wydającego, f)opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień, g)zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, h)wystąpienie szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. II. Zmiana zakresu: a) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, b)zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, c)konieczność wykonania robót zamiennych, d)wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. III. Zmiana wartości zamówienia: a)w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, b)zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia , czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, e) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. IV. Inne: a)zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, b)zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, c)zmiany w dokumentacji projektowej, d)zmiany osób reprezentujących strony, e)oczywiste omyłki pisarskie, f)zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, g)zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy. V. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, VI. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. VII. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 4. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny „R" - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie „Kp" (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); Ograniczony zakres robót w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych , może odbywać się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Wycena robót zamiennych nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4 pkt a,b,c,d,e. 6. Zmiana wyznaczonych przez Wykonawcę osób, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy, może odbywać się na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego. 7. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3, ust. 4 - jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. 8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji przedmiotowego harmonogramu. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia koniecznych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na aktualizację harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram do akceptacji. 9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 10. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.