Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE CENOWE - Budowa terenu rekreacyjnego

Przedmiot:

ZAPYTANIE CENOWE - Budowa terenu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2017-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45
mail: sekretariat@wymiarki.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wymiarki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE CENOWE
na zadanie „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Wymiarki”  

Zakres robót budowlanych:

 1. Rozbiórka budynku kotłowni.
 2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki.
 3. Wykonanie nasypu – górki saneczkowej.
 4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej.
 5. Montaż elementów małej architektury.
 6. Wykonanie nasadzeń drzew.

Zakres prac:

 • Rozebranie pokrycia dachu z papy 90,00 m2,
 • Rozebranie płyt dachowych żelbetonowych 16,20 m3,
 • Rozebranie konstrukcji stalowych 6,00 m2,
 • Rozbiórka murów 76,564 m3,
 • Rozbiórka elementów betonowych 22,5 m3,
 • Odkopanie budynku poniżej terenu 53,703 m3,
 • Rozbiórka murów poniżej terenu 12,551 m3,
 • Rozbiórka ław fundamentowych 12,574 m3,
 • Zasypanie wykopów 53,703 m3,
 • Posortowanie materiałów z rozbiórki,
 • Wywiezienie zbędnych materiałów z rozbiórki,
 • Wykonanie nasypu – górki saneczkowej 140,389 m3
 • Umocnienie podstawy nasypu – górki saneczkowej 45,0 m2
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 80,00 m2
 • Wykonanie obramowania z kostki betonowej 16 m2
 • Montaż elementów małej architektury: ławki 4 szt, stoły 2 szt, grill ogrodowy 1 szt, betonowy stół do tenisa 1 szt, altana 1 szt,
 • Wykonanie nasadzenia drzewami liściastymi 8 szt.

Miejsce wykonania zadań: miejscowości Wymiarki, Gmina Wymiarki działka nr 889 obręb Wymiarki

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45 mail: sekretariat@wymiarki.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Gmina Wymiarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszyn gmina Wymiarki na części działki nr 560 obręb Witoszyn
 2. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

 • 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 • 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany zostanie do przedłożenia aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem podpisania umowy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 01.06.2018

V. WYNAGRODZENIE

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Wymiarki”
 2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5; 68- 131 Wymiarki w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.
2. Zamawiający może unieważnić zapytanie cenowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu: 68 360 40 45 w. 21,  e-mail janus@wymiarki.pl">a.janus@wymiarki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.