Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego z...

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego z uprzednim wykonaniem w-wy wiążącej, • pogłębienia rowów wraz ze cięciem poboczy, • budowy i przebudowy przepustów, • profilowania poboczy kruszywem

Data zamieszczenia: 2017-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32800 , Brzesko
telefon - 146 631 221
faks - 146 630 141
www.zdp.okay.pl
zdpbrzesko@onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzesko
Wadium: XII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowej – materiałów do zgłoszenia robót, projektu wykonawczego , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiaru robót, wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na przebudowę drogi wraz z budową chodnika z poszerzeniem jezdni i kanalizacją deszczową oraz przebudową istniejących zjazdów w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę drogi klasy L jednojezdniowej . Lokalizacja robót w odniesieniu do kilometrażu robót : DROGA- KM 0+035,00 – 0+690,00; 0+790,00 – 3+215,00 / 3,080 km / CHODNIK- STR.PRAWA KM 0+744,00- 2+894,00 / 2,150 km/ 2) wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez Wykonawcę robót , 2.1 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie : - nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego z uprzednim wykonaniem w-wy wiążącej, • pogłębienia rowów wraz ze cięciem poboczy, • budowy i przebudowy przepustów, • profilowania poboczy kruszywem, • montaż urządzeń zabezpieczających- barier ochronnych i poręczy, • oznakowania poziomego i poziomowego. budowy chodnika w zakresie jn.: • roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe , roboty ziemne, • wykonanie kanalizacji deszczowej, • zabezpieczenie istn. gazociągu, • wykonanie krawężników i obrzeży, oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, • wykonanie nawierzchni na poszerzeniu jezdni, • wykonanie przebudowy istn. zjazdów, • roboty wykończeniowe- uporządkowanie terenu, • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 4. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do : a) sporządzenia aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali i 1:500 lub oraz map dla opracowania towarzyszących projektów – zasadniczej 1:2000; mapy ewidencji gruntów 1:2000 , b) opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnienie z Zamawiającym - materiały do zgłoszenia robót + projekty techniczne -wykonawcze ( w 3-ch egzemplarzach) c) wykonanie projektów przekładek urządzeń kolidujących z projektowaną budową ( o ile występują ) , d) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu , e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót f) sporządzenie opinii geotechnicznej g) wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego , h) sporządzenie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu czasowej i stałej organizacji ruchu , i) wykonanie przedmiaru robót zawierających szczegółowe wyliczenia, j) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarze k) sporządzenie części kosztorysowej obejmującej przedmiar robót i kosztorys ofertowy l) opracowanie w wersji elektronicznej ww opracowań , ł) sporządzenie planu BIOZ m) realizacja robót obejmująca w szczególności:  przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego  przedstawienie Inwestorowi Programu Zapewnienia Jakości,  prowadzenie pomiarów kontrolnych podczas realizacji bitumicznych robót nawierzchniowych zgodnie z wymaganiami STWiO,  prowadzenie dziennika budowy i księgi obmiarów,  rozliczenie końcowe robót obejmujące w szczególności: - operat kolaudacyjny - program zapewnienia jakości - badania kontrolne materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych , - sprawozdanie techniczne - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą - rozliczenie finansowe - protokół odbioru końcowego - oświadczenia kierownika robót i projektanta k) nadzór autorski nad realizowanymi zadaniami l) przekazanie zarządcy drogi wykonanego obiektu n)/ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYKOWY stanowiący Załącznik nr 2.2 do siwz :

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45233140-2
45233220-7
45233222-1
45232452-5
45232130-2
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45316000-5
71300000-1
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej dwie (2) roboty budowlane drogowe , polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub odbudowy drogi publicznej , o wartości nie niższej niż 1 000.000,00 zł brutto dla jednego zadania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332.) tj. - osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o postawie dysponowania - kierownika budowy lub robót o specjalności: drogowej wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o postawie dysponowania . W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru zobowiązania, który stanowi załącznik nr 8 do siwz. Pisemne zobowiązanie, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. oraz art.24. ust. 5 pkt.1 .Pzp . 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których zdolności są wymagane . 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe . 6. Wykonawca , który zamierza powierzyć części wykonanie części zamówienia przy udziale Podwykonawców ( z zastrzeżeniem art. 36a ust.2 pkt.1 uzp dot.robót bitumicznych ) zobowiązany jest podać zakres prac oraz nazwy Podwykonawców - jeśli są znani na etapie składania ofert. Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych pomiotów , w celu wykazania istnienia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim się powołuje zamieszcza informacje o tych podmiotach jak również dot. Podwykonawcy w oświadczeniach o których mowa w PKT III.3 niniejszego ogłoszenia .
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną ( wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert ). 1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 1.4. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku , gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy , wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia , w celu udowodnienia Zamawiającemu , że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 8 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu na konto Zamawiającego: BGŻ o/Brzesko nr : 20 2030 0045 1110 0000 0240 7770 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr ZP.271.11.2017 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska , Gmina Brzesko – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - potwierdzenie dokonania przelewu wadium Wykonawca winien zamieścić w ofercie. a) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; b) gwarancji bankowych; c) gwarancji ubezpieczeniowych; d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucz się Wykonawców , którzy nie wnoszą wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie jak: c) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, d) konieczność wykonania robót dodatkowych, e) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, g) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, h) stanu prawnego w zakresie zmian postanowień umowy w zakresie zmian dotyczących stawki podatku od towarów i usług . 2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-28, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.