Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ulicy

Przedmiot:

Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ulicy

Data zamieszczenia: 2017-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Środa Śląska
Plac Wolności 5
55300 , Środa Śląska
telefon - 713 960 724
faks - 713 173 405
http://bip.srodaslaska.pl
izp_zap@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.123,00 zł 1. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie poniżej w dniu i godzinie składania ofert wskazanym
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ul. Malczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do targowiska miejskiego ”
Numer referencyjny: WZP 271.1-76/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ul. Malczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do targowiska miejskiego ” OPIS PRAC Przedmiotem inwestycji jest budowa kładki dla pieszych wraz z rozebraniem istniejącej kładki i budowa zjazdu z ul. Malczyckiej wraz z projektem, zatwierdzeniem i wykonaniem organizacji ruchu na czas budowy. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących obiektów budowlanych: 1. zjazd z ul. Malczyckiej od ulicy Malczyckiej do granicy działki nr 114 wraz z projektem, zatwierdzeniem i wykonaniem organizacji ruchu na czas budowy; 2. kładka dla pieszych ( nad starym korytem Średzkiej Wody) bez utwardzonych dojść dochodzących do kładki. Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych; Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją projektową, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej przewidzianym. Do obowiązków Wykonawcy należy: Protokólarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego. Zabezpieczenie, oznaczenie i wygrodzenie terenu robót za pomocą ogrodzenia panelowego -systemowego. Zapewnienie zaplecza budowy w tym kontenerów biurowo-magazynowych oraz WC, ponoszenie wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem placu budowy (takich jak: woda, energia elektryczna, ścieki ). Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów, zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony P.POŻ i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób, certyfikatów, deklaracji zgodności- dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Dbanie o porządek na terenie i obszarze robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz zapewnieniu przejezdności ciągów komunikacyjnych w rejonie prowadzonych prac. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym do wykonania na własny koszt napraw uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych. Odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku prac budowlanych oraz ruchu pojazdów związanych z obsługą budowy. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. Zapewnienie przez Wykonawcę pełnej obsługi geodezyjnej wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami, oraz obsługi geologicznej, jeśli będzie zachodziła taka potrzeba. Opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych. Przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania ostatecznego wyniku inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Ponoszenie wyłącznej i pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. Niezwłocznie po zakończeniu i podpisaniu protokołu odbioru przez Strony, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną obejmującą cały okres gwarancji. Gwarancja obejmie pełen zakres przedmiotu zamówienia. Utrzymywanie porządku na placu budowy. Umożliwienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji umowy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za działania własnych pracowników. Sporządzenie i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych na drogach. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7dni od podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca wykona pełen zakres prac niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obiektu włącznie z przyłączami, instalacjami, zagospodarowaniem terenu określonym oraz prac budowlanych oraz uzyska, od organu administracji budowlanej, decyzję pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę przez przywrócenie do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia terenu zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów. Wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania nin. przedmiotu zamówienia. Wykonanie: czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 571/2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1776/2016 z dnia 17.08.2017 - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych ( koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający). wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną analizę przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, w celu przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączony do SIWZ opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami Przedmiar robót Oferta wykonawcy, Harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: Wykonawca musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 2 osoby. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik nr … do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b)oświadczenie osób, o których mowa w pkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt a). Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt a i b raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 5. Rozliczenie ryczałtowe. Oferent w ofercie określi wykorzystane do wykonania kosztorysu zadania podstawowego składniki cenotwórcze R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen „Sekocenbud” obowiązującego na dzień uzgodnień. Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony z podaniem składników cenotwórczych.

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45233100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Do 50 % kwoty zamówienia podstawowego brutto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą  niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1. Doświadczenie: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (wykonanie robót przy budowie dróg o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł dla każdej roboty). 2. Kadra kierownicza: Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności: 1. uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w pełnym zakresie – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Liczba osób 1. Kierownik budowy Kwalifikacje: Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Odbył co najmniej 3-letnią praktykę zawodową na budowie obiektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (obiekty budowlane) Doświadczenie: Uczestniczył jako kierownik budowy lub kierownik robót w realizacji robót budowlanych na co najmniej trzech obiektach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, t. j. budowa dróg 1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzień składania ofert - (zał. nr 3 do SIWZ); 2.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – (załącznik nr 2 do SIWZ); 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 3;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy; 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia w BIP informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 5. Dowód wniesienia wadium;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.123,00 zł 1. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie poniżej w dniu i godzinie składania ofert wskazanym w dalszej części SIWZ. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub jeżeli dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i jako taka podlegać będzie odrzuceniu. (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP). W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, Lub Gwarancja będzie zawierała klauzulę o treści: Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z zaznaczeniem: wadium „Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ul. Malczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do targowiska miejskiego ” WZP 271.1-76/17 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty potwierdzoną kserokopię a oryginał - należy złożyć oddzielnie w kasie Urzędu Miejskiego. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Środa Śląska Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP O/Środa Śląska Nr 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 z dopiskiem: „Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ul. Malczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do targowiska miejskiego” 10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) zmian spowodowanych zmianą obowiązującej stawki VAT. b) termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: - konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; - konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; - zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron; - skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę; - innych możliwych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania a które maja wpływ na wydłużenie terminu realizacji; - zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych; - wstrzymanie prac budowlanych w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu; - konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie; - wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), opady śniegu trwające powyżej 14 dni, niskie temperatury poniżej +5 *C, które uniemożliwiają prowadzenie robót (dotyczy to tylko robót tzw. mokrych, których proces technologiczny wymaga temp. powyżej +5 *C); - wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w pasie drogowym, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); - wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; - wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementów dokumentacji projektowej). wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: protestów mieszkańców; objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody); niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę). d) Wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, zewnętrznego, niosącego skutki dla wykonania przedmiotu zamówienia. e) Wstrzymania prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.