Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2017-12-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: SCORPIO POLAND Krzysztof Sinkiewicz
ul. Pabianicka 71/77
95-030 Rzgów
e-mail: dp@yoclub.pl

Osoba do kontaktu:
Dawid Pawłowski, tel. 500 303 550
Województwo: łódzkie
Miasto: Rzgów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla realizacji zadania: roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym, showroomem, biurem projektowym kierownika, modelownią i częścią sprzedażowo-ekspozycyjną.

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa zamawiającego

SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ
NIP 727-16-39-930

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres:
SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ
ul. Pabianicka 71/77
95-030 Rzgów,

lub elektronicznej na adres:
dp@yoclub.pl

Termin składania ofert do dnia 29.12.2017 do godziny 23:59

Data ważności składanych ofert: 29.06.2018

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dawid Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. +48 500 303 550

Miejsce, data i godzina oceny ofert
Siedziba SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ
ul. Pabianicka 71/77
95-030 Rzgów

Data: 05.01.2018
Godzina: 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym, showroomem, biurem projektowym kierownika, modelownią i częścią sprzedażowo-ekspozycyjną.

Zakres zamówienia

Budynek hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym, showroomem, biurem projektowym kierownika, modelownią i częścią sprzedażowo- ekspozycyjną. Budynek hali w formie parterowej (niepodpiwniczony), w konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy, pokrycie dachu w układzie blacha trapezowa, wełna mineralna, membrana PVC. Budynek biurowy obiekt dwukondygnacjowy (niepodpiwniczony), konstrukcja budynku w formie mieszanej: murowanej i żelbetowej. Dach w formie stropodachu.
Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj-wybuduj.

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym, showroomem, biurem projektowym kierownika, modelownią i częścią sprzedażowo-ekspozycyjną.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres robót i opis zamówienia:
a. Prace projektowe, w tym projekt:
i. Wykończenia obudowy,
ii. Warsztatowy konstrukcji wraz z fundamentami,
iii. Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego budowę, udogodnieniami, oraz pozwolenie na użytkowanie.
b. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
c. Obsługa budowy, w tym:
i. Zaplecze budowy,
ii. Nadzór budowy,
iii. Sprzątanie wraz z wywozem podczas budowy.
d. Przygotowanie terenu pod budowę
e. Wykopanie oraz wylanie fundamentów, zbrojenia, postawienie ścian budynku wraz z pełną instalacją elektryczną, sanitarną (wraz z kotłownią) oraz izolacja budynku
f. Wykonanie konstrukcji stalowej hali
g. Wykonanie pokrycia dachu hali i biurowca
h. Obsadzenie drzwi i okien w budynkach
i. Wykonanie roboty murowej i tynkarskie.
j. Ocieplenie, obróbka i pomalowanie ścian zewnętrznych budynku wraz z obsadzenie elementów elewacji.
k. Wykończenie wnętrza biurowca.
l. Zagospodarowanie terenu wokół budynku
i. Wyrównanie terenu,
ii. Ułożenie kostki, chodnika, obsadzenie krawężników.
iii. Parking
iv. Ogrodzenie terenu wraz z montażem bram
v. Zjazd z drogi publicznej
vi. Humusowanie i naniesienie trawy.
2. Charakterystyczne parametry wielkościowe zamówienia. Zamawiający przekazuje zestawienie powierzchni projektowanej:
a. Parametry zamówienia:
b. Powierzchnia działki: 6 080 m2
c. Szacowana powierzchnia zabudowy budynku: HALA: 2 100 m2, BUDYNEK BIUROWY (w podziale na parter i I piętro): 700 m2 (razem: 2 800 m2),
d. Szacowana powierzchnia użytkowa: PARTER: 2 450 m2, PIĘTRO: 350 m2 (razem 2 800 m2)
e. Szacowana kubatura budynku: HALA: 18 650 m3, biurowa: 3 000 m3, razem: 21 000 m3
f. Dodatkowa powierzchnia składowania: ANTRESOLA STALOWA (1 600 m2), nośność minimum 350 kg/m2.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
a. WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE
b. POWIAT: PABIANICKI
c. GMINA: KSAWERÓW
d. MIEJSCOWOŚĆ: KSAWERÓW
e. ULICA: ŁÓDZKA NR DZIAŁKI: 2175/5

Kod CPV (dane w postaci tabeli w załączniku - zapytanie ofertowe)

Nazwa Kod CPV
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 451100008
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne 451112000
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914
Roboty w zakresie kształtowania terenu 451127002
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 451127105
Roboty budowlane w zakresie budynków 452100002
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 452261004
Parkingi 452233009
Konstrukcje gotowe 452238107
Roboty w zakresie różnych nawierzchni 452332001
Drogi piesze 452336209
Fundamentowanie dróg 452333208
Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 452333404
Wyrównywanie terenu 452360000
Wykonywanie konstrukcji dachowych 452611005
Wykonywanie pokryć dachowych 452612109
Kładzenie zaprawy i rynien 452613007
Roboty przy wznoszeniu rusztowań 452621002
Demontaż rusztowań 452621105
Wznoszenie rusztowań 452621208
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 453110000
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 453122009
Instalowanie infrastruktury okablowania 453143004
Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach 453143200
Instalacje niskiego napięcia 453156004
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 453160005
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 453161006
Roboty izolacyjne 453200006
Izolacja cieplna 453210003
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 453232101
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej 453300009
Wznoszenie ogrodzeń 453420006
Tynkowanie 454100004
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 454200007
Pokrywanie podłóg i ścian 454300000
Roboty malarskie i szklarskie 454400003
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 454400006
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 713200007

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy wspólny dla wszystkich części zamówienia.
Planowany termin realizacji zamówienia: II kw. 2018 – II kw. 2020
Ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie określony w umowie o roboty budowlane

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Wymagana wiedza i doświadczenie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. Przedstawi referencje potwierdzające, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a. minimum 5 inwestycji dotyczących budowy obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2
b. w tym minimum 2 inwestycji budowlanych o wartości powyżej 7 mln zł

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

2. Spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych do I grupy zakładów dużych zgodnie z normą PN-M-69009
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Wykonawca składa pisemne oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum po jednej osobie na każde poniższe stanowisko:

1. Kierownik budowy
2. Kierownik robót w specjalności elektrycznej
3. Kierownik robót w specjalności sanitarnej
4. Projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej
5. Projektant w specjalności architektonicznej
6. Projektant w specjalności elektrycznej
7. Projektant w specjalności sanitarnej


Wymagania Zamawiającego odnośnie poszczególnych stanowisk:

Kierownik budowy:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290, zwaną dalej ustawą Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Kierownik robót w specjalności elektrycznej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Kierownik robót w specjalności sanitarnej
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych(jako projektant lub sprawdzający), w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy)
Projektant w specjalności architektonicznej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający),
Projektant w specjalności elektrycznej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych(jako projektant lub sprawdzający),
Projektant w specjalności sanitarnej:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający),
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk.
Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w dwóch zamkniętych latach obrotowych poprzedzających złożenie oferty RZiS wykazują zysk.
2. Wykonawca posiada aktualną polisę OC obejmującą zakres przewidzianych prac w wysokości nie niższej niż 3,5 mln zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi zabezpieczenie 5% wartości umowy na okres gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w formie: gwarancji ubezpieczeniowej lub weksla
Warunki zmiany umowy
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy polegających m.in. na zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.

1. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach.

a. Pomimo dołożenia należytej staranności wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy opisany w pkt. II zapytania ofertowego.
b. Nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
c. Wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy.
d. W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejąca infrastruktura podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, wykonania dodatkowych badań i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.
e. W okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym : klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby te roboty mogły być realizowane.
f. W przypadku wstrzymania budowy przez organy nadzoru budowlanego lub inne kompetentne w tym zakresie organy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.
g. W przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
a. opisu propozycji zmiany
b. uzasadnienia zmiany
c. opisu wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania Umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione gdy:
a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
b. Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały,
c. W wyniku przeprowadzonych niezbędnych analiz zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian planu zagospodarowania będącego elementem Programu Funkcjonalno – Przestrzennego

4. Podstawą ustalenia nowego wynagrodzenia będą stawki i narzuty ujęte w odpowiednich KNR i zeszytach Sekocenbud (lub równorzędnych) za ostatni kwartał poprzedzający złożenie oferty oraz złożenie oferty.
5. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w zapytaniu ofertowym
6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

7. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacji ustalenia Pełnomocnika lub w przypadku składania oferty wspólnej,
3. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5. Kopia polisy OC.
6. Gwarancja ubezpieczeniowa lub weksel stanowiący zabezpieczenie 5% wartości umowy na okres gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji
7. Kopie RZiS za 2 ostatnie zamknięte lata obrotowe


Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się możliwości składania zamówień uzupełniających
Dzielenie zamówienia
Nie przewiduje się możliwości dzielenia zamówienia i składania ofert cząstkowych
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium cena - maksymalna liczba punktów 90
Kryterium okres gwarancji - maksymalna liczba punktów 10
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna
oferta odpowiednio ze wzorem:
gdzie: P = ( Cmin : C ) x Z
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium, Z=90
B. W kryterium „Okres gwarancji” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości punktów:
- poniżej 10 lat = 0 pkt.
- 10 lat i powyżej = 10 pkt.
Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który oświadczy, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Załączniki

1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) wraz z KONCEPCJĄ FUNKCJONALNO - UŻYTKOWĄ
2. WZÓR UMOWY

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.