Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
439z dziś
2988z ostatnich 7 dni
11682z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej wraz budową kanalizacji deszczowej oraz...

Przedmiot:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej wraz budową kanalizacji deszczowej oraz przedłużeniem istniejącego przepustu w pasie drogi

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego
10602 , Olsztyn
telefon - 089 5346265 w. 22
faks - 895 399 876
www.zdw.olsztyn.pl
przetargi@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.427,15 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-02 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika”.
Numer referencyjny: ZDW/RDW.K-2/PN/3220/110/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek-Robawy-Kętrzyn wraz budową kanalizacji deszczowej oraz przedłużeniem istniejącego przepustu w pasie drogi. Chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie drogi, początek inwestycji rozpoczyna się w km 26+736,15 a kończy w km 27+006,50. Zakres robót objętych projektem obejmuje: – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na pełną głębokość zalegania – usunięcie karpowiny – rozbiórkę nawierzchni bitumicznej jezdni (odsadzki) wzdłuż wbudowywanego krawężnika – wykonanie wykopów – wykonanie nasypów – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i chodników – ułożenie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny o gramaturze nie mniej niż 120g/m2 – ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) – ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku i zjazdach – wypełnienie szczeliny masą zalewową wzdłuż wbudowywanego krawężnika – wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – wykonanie nawierzchni z płytek betonowych, kolorowych szer. 20 cm – wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm – ręczne plantowanie skarp i humusowanie z obsianiem mieszanką traw – oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp – ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych – ułożenie przepustu z rury stalowej dn=600 mm, wraz z umocnieniem brukiem wlotu i wylotu – ułożenie rur z tworzyw sztucznych SN8, dn=200 mm – ułożenie rur betonowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm – ustawienie studni rewizyjnych dn=1200mm – ustawienie studni rewizyjnych dn=1200 mm z piaskownikiem na wlocie – ustawienie studni kanalizacyjnych śr=50mm z wpustem deszczowym Podstawowe parametry drogi – klasa drogi – Z – kategoria ruchu – KR3 – grupa nośności podłoża – G3 – szerokość chodnika – 2,00 m – spadek poprzeczny chodnika – 2,00% – spadek podłużny chodnika – dostosowany do niwelety jezdni (max 2,1%) – szerokość zjazdów – S=3,50m-5,00 m – głębokość przemarzania gruntu – hz=1,00 m-1,20 m – długość projektowanej sieci KD – L=124,00 m – ilość wpustów ściekowych – 3 szt. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją Projektową – stanowiące integralną część SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ pkt 3, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, wzorze umowy, kosztorysach ofertowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówień podobnych została uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia. Zakres zamówienia podobnego, stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Warunki udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający udzieli zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli: 1) Wykonawca wykona należycie zamówienie podstawowe; 2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe; 3) Strony, w ramach prowadzonych negocjacji, dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania; 4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodne z istotnymi postanowieniami umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie/remoncie chodnika o wartości robót nie mniejszej niż: 100.000,00 PLN. (Droga i chodnik w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie ze wzorem Załącznik nr 4 do SIWZ – w zakresie wskazanym w pkt. 5.1.3. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) – które należy złożyć do oferty. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-22 (wg wzoru stanowiącego Załączniknr 2 do SIWZ) – które należy złożyć do oferty. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 4.dowód wniesienia wadium 5. zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7 do SIWZ;(jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa); 6. wypełniony kosztorys ofertowy; 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.4.wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 6 do SIWZ; (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu);6.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.427,15 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany umowy oraz warunki wprowadzania zmian określa wzór umowy 9 załącznik Nr 8 do SIWZ udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.