Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2364z ostatnich 7 dni
10785z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu hali magazynowej

Przedmiot:

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu hali magazynowej

Data zamieszczenia: 2018-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mińska 65 Sp. z o.o.
ul. Mińska 65
03–828 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Dziedziniewicz, tel. 510 992 074
e-mail: K.Dziedziniewicz@pap.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-05 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Mińska 65 Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu hali magazynowej, usytuowanej na terenie nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej 65.
Założenia zamawianych robót:
1. Realizacja robót nastąpi w oparciu o istniejący projekt wykonawczy, sporządzony na zlecenie spółki Mińska 65 sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. Projekt można uzyskać wysyłając maila na adres: K.Dziedziniewicz@pap.pl.
2. Przyjmuje się, iż wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które mają zostać wykonane, a także ze sposobem ich wykonania. Całość robót winna być wykonana zgodnie z celem robót i ich przeznaczeniem.
3. Wykonawcy przed złożeniem ofert będą musieli przeprowadzić wizję lokalną hali, usytuowanej przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie, w której wykonywane będą roboty budowlane.
Terminy wizji lokalnych muszą być uzgadniane z przedstawicielem zamawiającego - Panem mgr inż. Krzysztofem Dziedziniewiczem (nr tel. 510 992 074).
4. Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczenia, w magazynie, zajmowanym przez najemcę.
5. Zamawiający zapewni wykonawcy bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.
6. Po zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, nastąpi końcowy odbiór robót.
7. Zamawiający wyznaczy dzień odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
1. ustanowienie kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu prac;
2. opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych wraz z uzgodnieniem uwarunkowań realizacyjnych, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy; wykonawca przekaże zamawiającemu do pisemnej akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; po zaakceptowaniu przez zamawiającego, harmonogram robót zostanie załączony do umowy;
3. zakup i wbudowanie we własnym zakresie całości materiałów nowych i posiadających niezbędne atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
4. zabezpieczenie wszelkich odpadów, wytworzonych podczas wykonywania prac, lub ich zagospodarowane w sposób właściwy z punktu widzenia ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o odpadach;
5. właściwe zabezpieczenie całego terenu, objętego pracami, stosownie do przepisów w zakresie BHP oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych; ewentualne wyłączenia poszczególnych fragmentów hali do wykonywania kolejnych etapów robót powinny być na bieżąco uzgadniane z zamawiającym;
6. zgłoszenie do odbioru wszystkich robót zgodnie z harmonogramem robót i zapisami umowy;
7. przedstawienie zamawiającemu nie później niż w dniu złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót:
a) atestów na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) potwierdzenia przekazania do utylizacji uprawnionemu podmiotowi wszystkich odpadów, powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych.
8. wykonanie robót budowlanych w terminie, nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;
9. udzielenie minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Wymagania formalne, dotyczące wykonawców:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania robót, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego;
Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty wykazu wykonanych robót, które:
a) odpowiadają swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zapytania ofertowego (wraz z podaniem wartości tych robót, ich przedmiotu, dat ich wykonania, a także podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie);
b) zrealizowane zostały w okresie, obejmującym czas przynajmniej 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
3. dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, rozumianego jako dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem niniejszego
3. zapytania ofertowego; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty aktualnej i opłaconej polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;
5. nie zaleganie z opłacaniem podatków lub uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, albo dokumentu potwierdzającego wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
6. nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności; albo dokumentu potwierdzającego wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
7. dysponowanie osobami, przeznaczonymi do realizacji prac, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, posiadającymi dopuszczenie do pracy na wysokości; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
8. wykonywanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Ocena złożonych ofert
Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Kryterium
Waga kryterium
1.
Cena całkowita
80%
2.
Termin wykonania roboty budowlanej, liczony w dniach kalendarzowych
20%

Punkty w kryterium "Cena całkowita" zostaną wyliczone według wzoru:
CC = CMIN / CX * 100 * 80%
gdzie:
CC = liczba punktów za kryterium "Cena całkowita"
CMIN = najmniejsza cena wynikająca ze złożonych ofert
CX = cena oferty badanej
Punkty w kryterium "Termin wykonania roboty budowlanej" zostaną wyliczone według wzoru:
T = TMIN / TX * 100 * 20%
gdzie:
T = liczba punktów za kryterium "Termin wykonania roboty budowlanej "
TMIN = najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert
TX = termin oferty badanej
Wykonawcy w swoich ofertach muszą podać cenę całkowitą za robotę budowlaną oraz termin wykonania roboty budowlanej, liczony w dniach kalendarzowych.
Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania usługi w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym. Mińska 65 nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracała żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w niniejszym zapytaniu.
Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą taką ofertę, która w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
Ze strony spółki Mińska 65 Sp. z o.o. sprawę prowadzi Pan Krzysztof Dziedziniewicz (tel. 510 992 074, e-mail: K.Dziedziniewicz@pap.pl), który jest upoważniony do udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych i organizacyjnych.
Oferty należy składać:
a) osobiście na adres: Mińska 65 sp. z o.o., ul. Mińska 65, 03 – 828 Warszawa, pok. 218;
lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: K.Dziedziniewicz@pap.pl.
Oferty należy składać do godziny 15-tej w dniu 5 lutego 2018 r.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub poczty kurierskiej za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej doręczenia do siedziby Mińskiej 65 sp. z o.o.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Wszystkie strony oferty i załączników składanych wraz z ofertą muszą być podpisane lub parafowane przez wykonawcę.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, załączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
Mińska 65 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili postępowania bez wyboru wykonawcy. Z tego tytułu wykonawcom, którzy złożyli lub zamierzali złożyć oferty, nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zawarcie umowy, dotyczącej realizacji robót, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, jest uwarunkowane uzyskaniem przez spółkę Mińska 65 sp. z o.o. zgody Zgromadzenia Wspólników tej spółki w tym zakresie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.