Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - urządzenie zaplecza socjalnego

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - urządzenie zaplecza socjalnego

Data zamieszczenia: 2018-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUSIONCOPTER SP. Z O.O.
ul. Rzodkiewki 50
02-748 Warszawa
telefon: 601999626
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

urządzenie zaplecza socjalnego

 

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1079328

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na adres siedziby spółki - 02-748 Warszawa, ul. Rzodkiewki 50 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "Urządzenie zaplecza socjalnego" dla projektu Centrum badawczo-rozwojowe techniki lotniczej na wzorze stanowiącym załacznik do niniejszego postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Lichota

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601999626

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia sa prace budowlane polegające na urządzeniu obszaru zaplecza socjalnego Centrum badawczo-rozwojowego techniki lotniczej

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest urządzenie w Centrum badawczo-rozwojowym części socjalnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nastepujących prac budowlanych wykończeniowych:
1. Wydzielenie pomieszczenia przebieralni wyposażonej w prysznic, toaletę, umywalkę, na antresoli hali centrum badawczo-rozwojowego scianami lekkimi odpornymi na wilgoć
a. Wykończenie ścian i podłogi ww. pomieszczenia glazurą/gresem do wysokości co najmniej 2 m w sposób szczelny zapobiegający ewentualnemu wyciekowi wody do pomieszczenia poniżej oddzielonego stropem lekkim (blacha trapezowa i płyta OSB)
b. Dostawa i zainstalowanie do istniejącej instalacji sanitarnej modułu WC na stelażu i jego zabudowa glazurą/ gresem
c. Dostawa i zainstalowanie miski WC wraz z deską wolnoopadającą, uchwytu na papier toaletowy
d. Dostawa i zainstalowanie umywalki o szerokości co najmniej 60 cm wraz z wieszakiem na ręcznik i podajnikiem jednorazowego papieru do wycierania rąk (z rolki)
e. Dostawa i zainstalowanie kabiny prysznicowej o wymiarach co najmniej 80x80 cm wraz z zapewnieniem możliwości powieszenia ubrania/ręcznika
f. Dostawa i zainstalowanie drzwi wejściowych do ww pomieszczenia
g. Dostawa i zainstalowenie oświetlenia w ww pomieszczeniu.
h. Dostawa i zainstalowanie lustra nad umywalką
i. Dostawa i zainstalowanie szafek ubraniowych w liczbie 10 sztuk
j. Dostawa i zainstalowanie ławeczki do przebierania

2. Wydzielenie pomieszczenia jadalni przylegającej do ww. pomieszczenia przebieralni ścianami lekkimi odpornymi na wilgoć
a. Dostawa i zainstalowanie szafek kuchennych wraz z blatem (szafki tylko stojące, długość zabudowy 2,4 m). Szafki umożliwiające przechowanie szklanek, tależy, sztućców.
b. Dostawa i zainstalowanie zlewozmywaka z ociekaczem i baterią.
c. Dostawa i zainstalowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia

3. Wydzielenie obszaru umywalki technicznej przywarsztatowej
a. Wydzielenie optyczne i wizualne części pomieszczenia hali na parterze o powierzchni 2,5x2,5m i wyposażenie go w zestaw umywalki technicznej wraz z dozownikiem środków czystosci, wycierania rąk, umożliwiających umycie rąk ze smarów i innych zanieczyszczeń technicznych
b. Wyposażenie ww. obszaru w lustro
c. Zainstalowanie/zabudowanie w ww obszarze glazury/ gresu łatwozmywalnego na obszarze podłogi oraz sciany do wysokości co najmniej 2 m.


W ramach powyższych robót budowlanych Wykonawca pomaluje ściany wydzielonych pomieszczeń zarówno wewnątrz jak i od zewnątrz farbą zmywalną o wybranym przez Zamawiającego kolorze.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia złożenia przez zamawiajacego zamówienia.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga od potencjalnego wykonawcy wykonania wizji lokalnej w centrum Badawczo-Rozwojowym Techniki Lotniczej przed złożeniem oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Z udziału w postępowaniu wyłączone są firmy/osoby powiązane z zamawiającym a zamawiający od wykonawcy będzie żądał przedstawienia oświadczenia o następującej treści:

Niniejszym oświadczam, że pomiędzy moją osobą/firmą a firmą Fusioncopter Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga oświadczenia o poddaniu się karze umownej przez Wykonawcę w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia o treści: "Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania prac budowlanych w 45 dni od dnia otrzymania zlecenia i poddaję się w tym zakresie karze umownej w wysokości 1% wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia."

Zamawiający wymaga oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia w postaci:
"Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się ze stanem pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do zabudowy w ramach niniejszego postepowania."

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ zamówień uzupełniających o wartości do 50% zamówienia podstawowego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności prac dodatkowych nie przewidzianych na etapie prowadzenia niniejszego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru wykonawcy jest cena za wykonanie powyższego zestawu prac budowlanych. Najniższa oferta otrzyma 100 punktów. Pozostałe otrzymają liczbę punktów obliczoną jako 100*(cena oferty najniższej/cena oferty badanej).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są firmy/osoby powiązane z zamawiającym a zamawiający od wykonawcy będzie żądał przedstawienia oświadczenia o następującej treści:

Niniejszym oświadczam, że pomiędzy moją osobą/firmą a firmą Fusioncopter Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUSIONCOPTER SP. Z O.O.

Adres

Rzodkiewki 50

02-748 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601999626

NIP

9512355053

Tytuł projektu

Centrum badawczo-rozwojowe techniki lotniczej

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0118/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.