Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych polega na...

Przedmiot:

Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych polega na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych

Data zamieszczenia: 2018-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11600 , Węgorzewo
telefon - 874 275 400
faks - 874 275 401
www.wegorzewo.pl
inwestycje@wegorzewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100), Część II – 600,00 zl. ( słownie: sześćset złotych 00/100), Część III – 800,00 zl. (
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-23 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
Numer referencyjny: IPP.271.1.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo . Zamówienie podzielono na 3 odrębne części wg branży, Część I – branża budowlana, Część II – branża sanitarna i Część III – branża elektryczna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub każdą z części. Zamawiający dokonuje wyboru oferty dla każdej z części zamówienia. Każda z części została oznaczona cyfrą rzymską od I do III. UWAGA : Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego i niezwłocznego usuwania przez wykonawcę awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

II.5) Główny kod CPV: 71315000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50000000-5
50700000-2
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych robót z danej branży jak w zamówieniu podstawowym i nie przekroczy 50% wartości umowy podstawowej. Maksymalny okres obowiązywania umowy na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6) nie będzie przekraczać 12 miesięcy. Warunkiem udziału będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia t.j.: a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł. w przypadku składania oferty na Część I. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu. b) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 30.000,00 zł. w przypadku składania oferty na Część II. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu. c) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20.000,00 zł. w przypadku składania oferty na Część III. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu. W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część wymagane kwoty gwarancyjne ulegają z sumowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum: a) 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace budowlane, remontowe i wykończeniowe o wartości min. 100 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego wykonawca załączy dowody – w przypadku składania oferty w części I zamówienia, b) 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace instalacyjne sanitarne o wartości min. 30 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. . Na potwierdzenie czego wykonawca załączy dowody – w przypadku składania oferty w część II zamówienia, c) 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace instalacyjne elektryczne o wartości min. 20 tys. zł. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane należcie w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego wykonawca załączy dowody – w przypadku składania oferty w część III zamówienia, III.1.4) Zdolność zawodowa osób: a) w przypadku zamówienia na Część I – Zamawiający nie precyzuje warunku. b) w przypadku zamówienia na Część II – Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże że, co najmniej 1 osoba skierowana do wykonywaniu zamówienia posiada kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia t.j.: posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne (typu E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji gazowej oraz osobą, która posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne (typu E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. c) w przypadku zamówienia na Część III – Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże że, co najmniej 1 osoba skierowana do wykonywaniu zamówienia posiada kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia t.j.: posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne (typu E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Oświadczenie wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7. 7.2. podpunkt 4) siwz. 3. Dokument potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potwierdzenie czego wykonawca załączy dowody.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100), Część II – 600,00 zl. ( słownie: sześćset złotych 00/100), Część III – 800,00 zl. (słownie : osiemset złotych 00/100) . Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 1 rg netto 60,00
Wysokość wskaźnika Kz 20,00
Czas reakcji przy awariach 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w SIWZ. ( Rozdział 4 – umowa projekt par. 13)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo . Zamówienie podzielono na 3 odrębne części wg branży, Część I – branża budowlana, Część II – branża sanitarna i Część III – branża elektryczna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub każdą z części. Zamawiający dokonuje wyboru oferty dla każdej z części zamówienia. Każda z części została oznaczona cyfrą rzymską od I do III. Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 4.1.Część I – branża budowlana . Zakres usług wykonywanych w branży budowlanej: 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę – wymiana, - przebudowa pieców kaflowych, - usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu, - inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: - naprawa miejscowo uszkodzonych tynków, uzupełnianie powłok malarskich na ścianach i sufitach,  naprawa ubytków w ścianach, stropach, podłogach i posadzkach,  uzupełnianie i naprawa izolacji cieplnych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych,  naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: szklenie, wymiana okuć i elementów konstrukcyjnych stolarki, naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek,  zabezpieczenie budynków na okres zimowy,  uszczelnianie pokrycia dachu, drobne naprawy obróbek blacharskich, opierzeń, naprawa czyszczenie rynien, rur spustowych, kolan, rewizji,  uzupełnienia i przemurowania kominów, gzymsów i murów ogniowych,  naprawa i wymiana rur wywiewnych i kanalizacyjnych na dachu,  usuwanie śniegu i lodu z dachów zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimowym. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł przed przystąpieniem do jej usunięcia należy powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315000-9, 50000000-5, 50700000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 1 rg netto 60,00
Wysokość wskaźnika Kz 20,00
Czas reakcji przy awariach 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo . Zamówienie podzielono na 3 odrębne części wg branży, Część I – branża budowlana, Część II – branża sanitarna i Część III – branża elektryczna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub każdą z części. Zamawiający dokonuje wyboru oferty dla każdej z części zamówienia. Każda z części została oznaczona cyfrą rzymską od I do III. 4.2.Część II – branża sanitarna Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej. 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - zabezpieczenie przecieków instalacji – wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowych przez zamknięcie zaworów odcinających oraz ewentualne założenie opaski zaciskowej (bez wymiany odcinków rur) - za wyjątkiem braku możliwości dostępu do mieszkania, - naprawa uszkodzonych zaworów podpionowych w głównych pionach i poziomach przez wymianę głowic lub uszczelek, - przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach oraz poziomach, - zabezpieczenie niesprawnych urządzeń gazowych i nieszczelności instalacji gazowej w budynku przez zamknięcie dopływu gazu oraz w razie potrzeby powiadomienie Pogotowia Gazowego, - inne naprawy lub wymiany o charakterze awaryjnym usuwane będą po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia, - podejmowanie działań i dyspozycji, w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze, przez uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: I. Przy instalacji centralnego ogrzewania:  odpowietrzanie grzejników i instalacji,  sprawdzanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania,  płukanie instalacji centralnego ogrzewania,  sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów. II. Przy instalacji gazowej:  sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach, potwierdzanie sprawności instalacji i urządzeń na protokole, wykonywanie próby szczelności instalacji i urządzeń,  sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów,  montaż stelaży pod gazomierz. III. Przy instalacji wodno-kanalizacyjnej:  sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach i lokalach,  sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów,  czyszczenie i udrażnianie instalacji,  zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315000-9, 50800000-3, 50700000-2, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 1 rg netto 60,00
Wysokość wskaźnika Kz 20,00
Czas reakcji przy awariach 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.3.Część III – branża elektryczna Zakres usług wykonywanych w branży elektrycznej: 1) pełnienie pogotowia technicznego w zakresie branży elektrycznej oraz niezwłoczne usuwanie awarii i ich skutków stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia:  lokalizowanie uszkodzeń, zakłóceń w pracy instalacji elektrycznych i ich niezwłoczne usuwanie,  zgłaszanie dla Zakładu Energetycznego braku w dostawie energii elektrycznej do obiektów,  zabezpieczenie ciągłości dostawy energii elektrycznej do budynków, lokali.  podejmowanie działań i dyspozycji w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.:  wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, świetlówek, żarówek, wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych, osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki, itp.),  naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego,  nadzór i konserwacja tablic rozdzielczych i licznikowych (sprawdzenie stanu technicznego WLZ, oznakowanie przewodów, urządzeń, konserwacja styków),  naprawa uszkodzonych instalacji odgromowych budynków,  niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o stwierdzeniu faktu pobierania energii elektrycznej poza licznikiem lokalowym,  niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o pobieraniu energii elektrycznej z instalacji wspólnej budynku przez lokatorów,  sprawdzanie urządzeń instalacyjnych (takich jak wyłączniki różnicowo-prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, wyłączniki przeciwpożarowe, itp.) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych,  segregacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji,  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji elektrycznych i urządzeń,  sporządzanie protokołów konieczności wymiany instalacji elektrycznej,  wymiana uszkodzonego (lub skradzionego) osprzętu elektroinstalacyjnego oraz oświetleniowego,  wymiana uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej,  naprawa instalacji anten zbiorczych. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315000-9, 50800000-3, 50700000-2, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 1 rg netto 60,00
Wysokość wskaźnika Kz 20,00
Czas reakcji przy awariach 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.