Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
tel. (22) 779 42 96, fax: (22) 779 42 96 wew. 10
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: -
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-22 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanym dalej regulaminem, którego treść dostępna jest na stronie internetowej OPWiK Sp. z o.o.
3. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
3.1. Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ- Zadanie 2 Materiały z tworzyw sztucznych
3.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ – załącznik Nr 1 specyfikacja techniczna dla zadania nr 2.
3.3. Termin wykonania zamówienia dla zadania 2: 15 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy
3.4. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni dostawę materiałów na teren oczyszczalni ścieków w Otwocku ul. Kraszewskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00
3.5. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:
CPV: 44163100-1 Rury
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt
3.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
strona 2 | 9
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.55 ust. 1 pkt 6 regulaminu, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.32 Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnionego według formularza określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
7.2.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.32 Regulaminu – zał. Nr 4 do SIWZ
7.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
7.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
strona 3 | 9
organu - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
7.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
7.2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
7.2.6. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik Nr 7 do SIWZ. Oryginał oświadczenia w odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginał listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisany przez Wykonawcę. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane jest złożenie oddzielnego oświadczenia lub listy podmiotów
7.2.7. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.3. Zgodnie z art.13 regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
strona 4 | 9
7.3.1. posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
7.3.2. posiadają zdolność techniczną lub zawodową - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych tj. Zadanie 2 Materiały z tworzyw sztucznych na co najmniej 100 000 zł brutto każde.
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli okres z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 5
7.3.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy spełnić warunki zapisane w umowie w §6
7.3.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
7.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2.-7.2.6. składa dokument określony w pkt 7.2.5. zawierający informację z odpowiedniego
strona 5 | 9
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 7.2.5.
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2.-7.2.6. składa dokumenty określone w pkt 7.2.2.-7.2.4. potwierdzające odpowiednio, że:
7.6.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
7.6.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
7.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.2., 7.2.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2.3.-7.2.4., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7.8. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7.5.-7.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.7.7. stosuje się odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.5., składa dokument, o którym mowa w ust.7.5. w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju w którym, miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
strona 6 | 9
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenia tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ust. 7.7. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
7.10. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
7.11. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika (Lidera) pod warunkiem, że wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa.
7.13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni pod rygorem wykluczenia z postępowania spełniać warunki udziału w postepowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków określonych w art.7.
7.14. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.15. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. (Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z wyłączeniem pełnomocnika).
7.16. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
7.17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
7.18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:
7.18.1. określenie celu gospodarczego
7.18.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi
7.18.3. określenie lidera konsorcjum
strona 7 | 9
7.18.4. określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z członków konsorcjum
7.18.5. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi
7.18.6. określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem Zamawiającego
7.18.7. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
7.19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w ust.7.1. oraz 7.2. pkt 7.2.1.-7.2.6., składa każdy Wykonawca indywidulanie.
7.20. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.2.2.-7.2.5.
7.21. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.2.2.-7.2.5., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega.
Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez Pełnomocnika (Lidera) gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia 22.01.2018r.
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
11.1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:
strona 8 | 9
Lp.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
Cena oferty brutto (w PLN)
100 %
11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, czyli temu, który uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną wg wzoru:
najniższa oferowana cena
spośród zakwalifikowanych ofert
Co = ------------------------------------------------ x 100% x100 pkt
cena badanej oferty
11.3. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
11.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.5. Zgodnie z art.62 i 63 regulaminu, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Ofertę, oznaczoną jak w art.12 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 22.01.2018r. do godz. 11.00.
12.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (j/w). Otwarcie ofert jest jawne.
12.3. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:
12.3.1. nazwę i adres Wykonawcy
12.3.2. nazwę i adres Zamawiającego
strona 9 | 9
12.3.3. oznaczenie: „Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ-Zadanie nr 2”. znak sprawy: 1/2018 NS „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.01.2018r. godz. 11:15”
13. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.opwik.com w dniu 10.01.2018r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.