Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych

Przedmiot:

Dostawa kształtek żeliwnych ciśnieniowych

Data zamieszczenia: 2018-01-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
26-600 Radom

Osoba do kontaktu:
Grzegorz Mamiński, tel/fax: 48 38-31-578
e-mail: grzegorzm@woda.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: -
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-24 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

DOSTAWA KSZTAŁTEK ŻELIWNYCH CIŚNIENIOWYCH
nr sprawy: DZ/06/18
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
42 13 13 90 – 6 Osprzęt zaworowy
44 16 32 00 – 2 Osprzęt do przewodów rurowych
44 16 70 00 – 8 Różny sprzęt do przewodów
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KSZTAŁTKI ŻELIWNE CIŚNIENIOWE
- Wykonane z żeliwa EN-GJL 250, PN 10, owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2
- Zamawiający dopuszcza wykonanie kształtek z żeliwa sferoidalnego
- zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowe na zewnątrz i wewnątrz
- min. 80 μm potwierdzone deklaracją producenta – dla kształtek z żeliwa szarego
- min. 250 μm potwierdzone deklaracją producenta – dla kształtek z żeliwa sferoidalnego
- średnice nominalne DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 i DN 300
- ilości i rodzaje kształtek opisane w formularzu cenowym
- Regularne dostawy obejmować będą kształtki z zakresie średnic DN 80 – DN 150.
Zakres DN 200 – DN 300 będzie realizowany wyłącznie sporadycznie. Zamawiający nie gwarantuje
zrealizowania umowy w tym zakresie średnic.
Wymagany atest PZH i deklaracja zgodności.
Wymagane załączenie kart katalogowych oferowanych produktów.
W przypadku oferowania kształtek kilku producentów wymagane jest wskazanie, które pozycje formularza
cenowego pochodzą od danego producenta.
Lp. Nazwa Jednostka
Ilość
1 Kolano Q DN 80 Szt. 15
2 Kolano Q DN 100 Szt. 5
3 Kolano Q DN 150 Szt. 5
4 Kolano Q DN 200 Szt. 4
5 Kolano Q DN 250 Szt. 4
6 Kolano Q DN 300 Szt. 4
7 Trójnik T DN 80/50 Szt. 2
8 Trójnik T DN 80/80 Szt. 5
9 Trójnik T DN 100/50 Szt. 2
10 Trójnik T DN 100/80 Szt. 3
11 Trójnik T DN 100/100 Szt. 3
12 Trójnik T DN 150/80 Szt. 3
13 Trójnik T DN 150/100 Szt. 3
14 Trójnik T DN 150/150 Szt. 3
15 Trójnik T DN 200/80 Szt. 1
16 Trójnik T DN 200/100 Szt. 1
17 Trójnik T DN 200/150 Szt. 1
18 Trójnik T DN 200/200 Szt. 1
19 Trójnik T DN 250/80 Szt. 1
20 Trójnik T DN 250/100 Szt. 1
21 Trójnik T DN 250/150 Szt. 1
22 Trójnik T DN 250/200 Szt. 1
23 Trójnik T DN 250/250 Szt. 1
24 Trójnik T DN 300/80 Szt. 1
25 Trójnik T DN 300/100 Szt. 1
26 Trójnik T DN 300/150 Szt. 1
27 Trójnik T DN 300/200 Szt. 1
28 Trójnik T DN 300/250 Szt. 1
29 Trójnik T DN 300/300 Szt. 1
30 Kolano N DN 80 Szt. 50
31 Kolano N DN 100 Szt. 5
32 Króciec FW DN 80 Szt. 20
33 Króciec FW DN 100 Szt. 20
34 Króciec FW DN 150 Szt. 10
35 Króciec FW DN 200 Szt. 4
36 Króciec FW DN 250 Szt. 4
37 Króciec FW DN 300 Szt. 4
38 Króciec FF DN 80x300 Szt. 20
39 Króciec FF DN 80x400 Szt. 20
40 Króciec FF DN 80x500 Szt. 20
41 Króciec FF DN 100x300 Szt. 5
42 Króciec FF DN 100x400 Szt. 5
43 Króciec FF DN 100x500 Szt. 5
44 Króciec FF DN 150x300 Szt. 5
45 Króciec FF DN 150x400 Szt. 5
46 Króciec FF DN 150x500 Szt. 5
47 Króciec FF DN 200x300 Szt. 2
48 Króciec FF DN 200x400 Szt. 2
49 Króciec FF DN 200x500 Szt. 2
50 Króciec FF DN 250x300 Szt. 2
51 Króciec FF DN 250x400 Szt. 2
52 Króciec FF DN 250x500 Szt. 2
53 Króciec FF DN 300x300 Szt. 2
54 Króciec FF DN 300x400 Szt. 2
55 Króciec FF DN 300x500 Szt. 2
56 Zwężka FFR 80x50 (*) Szt. 5
57 Zwężka FFR 100x80 (*) Szt. 5
58 Zwężka FFR 150x100 (*) Szt. 5
59 Zwężka FFR 200x150 (*) Szt. 3
60 Zwężka FFR 250x200 (*) Szt. 3
61 Zwężka FFR 300x250 (*) Szt. 3
62 Kołnierz X DN 80 Szt. 10
63 Kołnierz X DN 100 Szt. 10
64 Kołnierz X DN 150 Szt. 10
65 Kołnierz X DN 200 Szt. 3
66 Kołnierz X DN 250 Szt. 3
67 Kołnierz X DN 300 Szt. 3
68 Kołnierz gwintowany DN 50x5/4” Szt. 20
69 Kołnierz gwintowany DN 50x2” Szt. 10
70 Kołnierz gwintowany DN 80x5/4” Szt. 5
71 Kołnierz gwintowany DN 80x2” Szt. 10
72 Kołnierz gwintowany DN 100x5/4” Szt. 5
73 Kołnierz gwintowany DN 100x2” Szt. 5
(*) – długość zabudowy do wyboru Wykonawcy
Termin realizacji: 12 m-cy od daty podpisania umowy, dostawy sukcesywne w miarę potrzeb
Zamawiającego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.woda.radom.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać w siedzibie Zamawiającego
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, pok. 414 lub otrzymać za
zaliczeniem pocztowym (cena netto: 10,00,-zł. + koszty przesyłki).
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
· Grzegorz Mamiński, e-mail: grzegorzm@woda.radom.pl, tel./faks 48 / 38-31-578.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia:
2018-01-24 o godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia:
2018-01-24 o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w § 52 ust.1 pkt 5 Regulaminu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert
częściowych. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
1. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1a. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 – 12 Regulaminu.
2) Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z § 26 ust. 4 Regulaminu.
5) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt. 5–9
Regulaminu lub pkt 1a.2)a)-c), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 1a.5).
1b. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W zakresie warunków wskazanych w § 24 ust. 3 Regulaminu Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy spełniali warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
d) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) karty katalogowe z podanymi zakresami uszczelnień, potwierdzające zgodność oferowanych
produktów z opisem przedmiotu zamówienia
2) atest Państwowego Zakładu Higieny;
3) deklaracje zgodności;
4) deklaracja producenta potwierdzająca zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
1c. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1c.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (IDW).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w § 34 ust. 5 Regulaminu przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 12
Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Niniejsze oświadczenie przygotowuję zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 ( IDW).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
§ 27 ust. 1 Regulaminu
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający, zgodnie z § 28 ust. 2 Regulaminu, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
7.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
7.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
1) karty katalogowe z podanymi zakresami uszczelnień, potwierdzające zgodność oferowanych
produktów z opisem przedmiotu zamówienia
2) atest Państwowego Zakładu Higieny;
3) deklaracje zgodności;
4) deklaracja producenta potwierdzająca zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia.
1d. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W § 24D REGULAMINU ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2–11 Regulaminu oraz
pkt 1a 2) a)-c).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na który powołuje się Wykonawca , nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymaganą przez
Zamawiającego.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w § 24d Regulaminu, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w § 24d Regulaminu, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 1c.7.2.1.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1c.
1 i 2.
10.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania, zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1c.1 i 2.
2. Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 poz. 1126 w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt 1c.7.2.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.3) stosuje się odpowiednio.
3) dokumenty o których mowa w pkt 2.1)a) lit.a1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w § 24d Regulaminu oraz dotyczących
podwykonawców składane są w oryginale.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW, wg zasady: „spełnia - nie
spełnia”.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.
W postępowaniu nie jest przewidziane wadium.
Kryteria oceny ofert: Cena 100%.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.