Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2619z ostatnich 7 dni
7673z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni...

Przedmiot:

Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2018-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp, z o.o.
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki
Tel.: +48 483852514
E-mail: r.pyryt@pwkc.pionki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pionki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-26 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)        Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp, z o.o.

Pionki ul. Zakładowa 7

Pionki

26-670

Polska

Osoba do kontaktów: Robert Pyryt

Tel.: +48 483852514

E-mail: pyryt@pwkc.pionki.pl">r.pyryt@pwkc.pionki.pl

Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwkc.pl

I.2)        Wspólne zamówienie

I.3)        Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pionki.pl/strona-525-przedsiebiorstwo_wodno_kanalizacyjno.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)        Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)        Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)     Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)             Nazwa:

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki- Zadanie Nr 3 - Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków Numer referencyjny: PWKC/20/2018

II.1.2)             Główny kod CPV

45000000

II.1.3)             Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)             Krótki opis:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie
  oczyszczalni ścieków    
  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.  
  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
  w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” w ramach Działania 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa  
  w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu  
  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.  
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość  
     
II.1.6) Informacje o częściach  
  To zamówienie podzielone jest na części: nie  
II.2) Opis      
II.2.1) Nazwa:    
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV  
  45252100    
  45111200    
  45100000    
  45223210    
  45223100    
  45223110    
  45262500    
  45262330    
  45233000    
  45111000    
  45111300    
  45112330    
  45320000    
II.2.3) Miejsce świadczenia usług  
  Kod NUTS: PL921    
  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
  Polska, woj. mazowieckie, powiat radomski, Gmina Miasto Pionki, ul. dr M. Garszwo 99  
  Centralna Oczyszczalnia Ścieków.  
II.2.4) Opis zamówienia:    
  Budowa dróg i chodników wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków.  
  Założono wykonanie dojazdów do nowych obiektów oraz wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych.  
  Przewiduje się układ dróg zbliżony do obecnego, jednak z istotnymi modyfikacjami tj.: - Istniejący wjazd od  
  strony zachodniej, będzie przeznaczony przede wszystkim dla wozów asenizacyjnych, podjeżdżających do  
  punktu zlewnego. Przy punkcie tym zaprojektowano pętlę drogową, umożliwiającą wyjazd ze stanowiska, bez
  konieczności cofania.    
  — Wprowadzono możliwość ruchu ciężkich pojazdów, wraz z konsekwencjami – zaprojektowano nową  
  nawierzchnię typu ciężkiego, powiększono promienie skrętu oraz stworzono wewnętrzną pętle komunikacyjną,
  ułatwiającą manewrowanie dużych pojazdów bez konieczności zawracania,  
  — Nowe drogi będą przystosowane do ruchu ciężkich pojazdów.  

Warstwę wierzchnią dróg stanowić będzie beton asfaltowy. Projekt dróg wewnętrznych przewiduje wykonanie nowych miejsc parkingowych dla gości i personelu oczyszczalni. Przewidywana ilość miejsc parkingowych – 7.

Powierzchnia dróg istniejących z trylinki do likwidacji - 3837 m2.

Powierzchnia chodników z płyt betonowych do likwidacji – 283 m2.

Powierzchnia nowych dróg asfaltowych – 4187 m2.

Powierzchnia nowych chodników i opasek wokół obiektów – 1088 m2.

Nawierzchnia asfaltobetonowa.

— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,

— warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,

— dwuwarstwowa podbudowa z tłucznia kamiennego 12 i 14 cm grubości 26 cm,

— podbudowa dolna z pospółki grubości 15 cm,

— warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm.

— kostka brukowa betonowa typu Holland szara grubości 6 cm,

— podsypka cementowo – piaskowa grubości 4 cm,

— podbudowa z pospółki grubości 10 cm.

Roboty ziemne.

Przewiduje się niewielki zakres robót ziemnych, związanych przede wszystkim z korektami rzędnych lub równaniem. Ze względu na przewidywany nadmiar ziemi z wykopów, szczególnie pod reaktor biologiczny, dopuszcza się wykorzystanie części ziemi z wykopu, o dobrych parametrach geotechnicznych, do niewielkiego powiększenia – przedłużenia skarpy od strony obiektów 08 i 13. Nie dopuszcza się wykorzystania w tym celu humusu i gruntów nienośnych. Wszystkie zasypki należy zagęszczać warstwami do minimum Id=0,7.

W zakres robót ziemnych wchodzi również korytowanie pod drogi. Przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć i oznaczyć wszystkie instalacje przebiegające pod drogami mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla ludzi prowadzących roboty ziemne. Ze względu na bogatą sieć uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem branżowych inspektorów, stosując się do ich poleceń. Wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków.

Przewiduje się wymianę istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni na nowe. Istniejące ogrodzenie w znacznym stopniu wyeksploatowane – z siatki stalowej na słupkach, bez podmurówki. Łączna długość ogrodzenia do wymiany – 909 m.b. Przewiduje się również wymianę dwóch bram wjazdowych o szerokości 6m oraz 1 furtki.

Projektowane ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych 60x40x1,5mm. Siatka zgrzewana przetłaczana typu „3D” z prętów średnicy 5mm. Przewiduje się prefabrykowaną, żelbetową podmurówkę o wysokości 30cm (10cm w ziemi, 20cm ponad ziemią). Panele wysokości 170cm i długości 250cm.

3. Do zadań Wykonawcy należy również w szczególności:

 • •Uzyskanie niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego od właścicieli dróg,
 • •Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • •Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.2.5)             Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i Rękojmia (G) / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)             Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 31/07/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)   Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2 powyżej.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)

Biorąc pod uwagę ciężar zamówienia (istnienie licznych branż w zamówieniu) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia na zasadzie konsorcjum, z których każdy z konsorcjantów może wykazać się realizacją poszczególnych branż, jednak wszyscy muszą spełniać następujące warunki:

a) żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu,

b) warunki określone w pkt. V.1.1) lit. a) SIWZ spełnia samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

c) warunki określone w pkt. V.1.1) lit. b) SIWZ spełniają łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

d) warunki określone w pkt. V.1.2) lit. a) i b) SIWZ spełniają łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Należy podkreślić, że każdy z konsorcjantów musi wykazać się wykonaniem robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i zasadności wykluczenia Wykonawcy z postępowania odbywa się wg zasady spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał:

— Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

— Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy,

— Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jednego miliona złotych),

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Uwaga!

— Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania zdolności technicznych lub zawodowych oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi

wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie publikuje się średniego kursu NBP – wg średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jednego miliona złotych),

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę dróg, chodników oraz wymianę ogrodzenia o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto /słownie: jednego miliona złotych; z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi minimalnym poziomie wymagań. W celu potwierdzenia Wykonawca składa wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób, które będą oddelegowane do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie wbudowane materiały/maszyny/urządzenia składające się na przedmiot zamówienia winny posiadać parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne w minimalnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz być zgodne z tymi zaoferowanymi w treści oferty Wykonawcy.

Wymaga się przedstawienia wraz z ofertą w zakresie dotyczącym maszyn/materiałów /urządzeń wskazanych w Wykazie oferowanych kluczowych maszyn/urządzeń/materiałów co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/urządzenie/maszyna zostało sprawdzone w działaniu. W razie wątpliwości Zamawiającego co do faktycznego funkcjonowania danego urządzenia, maszyny, materiału we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się do podmiotu obsługującego daną przepompownię o potwierdzenie cech i okresu pracy maszyny/materiału/ urządzenia we wskazanej lokalizacji.

Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów fabrycznie nowych, z datą produkcji nie starszą niż z 2017 roku, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ i zgodnych z treścią oferty Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

B1) Jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej przy budowie, dróg, chodników oraz wymianie ogrodzenia o wartości min. 2 000 000 PLN brutto, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Uwaga: doświadczenie liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcje na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.

W przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Osobą/kandydatem na stanowisko wymienione powyżej może być obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EGO), któremu zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce.

Osoba, o których mowa powyżej, powinna biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku Wykonawca zapewnia na własny koszt i staraniem tłumacza na język polski, zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)   Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)     Opis

IV.1.1)             Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)             Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)             Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)             Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)             Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)     Informacje administracyjne

IV.2.1)             Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 142-291539

IV.2.2)             Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/02/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)             Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)             Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2018

IV.2.7)             Warunki otwarcia ofert

Data: 26/02/2018

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)     Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem przypadków określonych W Ustawie.

3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.

5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, oświadczeń zawarte są w poszczególnych zadaniach SIWZ.

VI.4)     Procedury odwoławcze

VI.4.1)             Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 4587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe dane dotyczące terminów składania odwołań zostały określone w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.