Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania

Przedmiot:

Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania

Data zamieszczenia: 2018-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie
al. "Solidarności" 127
00-898 , Warszawa
telefon - 22 4404212
faks - 22 4405042
http://bip.warszawa.so.gov.pl/
rzp@warszawa.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-25 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie.
Numer referencyjny: ZP/OG/28/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: a) część I – w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się odpowiednio w: aa) budynku przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie – siedziba Sądu Okręgowego w Warszawie (z wyłączeniem stref ochronnych w tym obiekcie, które zostały uwzględnione w części II przedmiotu zamówienia); ab) budynku nr 26 przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych); ac) lokalu nr 1 przy ul. Zwierzynieckiej 8A w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 1 Sądu Okręgowego w Warszawie); ad) lokalu przy ul. Złotej 81A w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 2 Sądu Okręgowego w Warszawie); ae) lokalu nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 2 Sądu Okręgowego w Warszawie). b) część II – w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się w strefach ochronnych w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie (z wyłączeniem kompleksu sali rozpraw o charakterze specjalnym z pomieszczeniami towarzyszącymi). 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla części I lub części II. 6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 7-12. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 8) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcy w zakresie części II, podwykonawcy muszą spełniać wymagania określone: a) w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. podwykonawca będzie posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej "świadectwem", co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW - zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.), oraz zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zakresu czynności wykonywanych – przez przedsiębiorców w Sądzie Okręgowym w Warszawie – w ramach umów i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne; b) w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. be specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. pracownicy podwykonawcy będą posiadali poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 220), ważne w okresie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) oraz aktualne świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane po przeprowadzeniu szkolenia przez Pełnomocnika Ochrony bądź zorganizowanego przez Pełnomocnika Ochrony (art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych). 9) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 13) Postanowienia z pkt 8-12 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 14) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń obiektu objętego przedmiotem zamówienia przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, z wyłączeniem stref ochronnych w tym obiekcie. Termin i miejsce określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 50710000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50730000-1
50513000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie części II, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej "świadectwem", co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW albo SKW - zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.), oraz zarządzeniem Nr 17/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zakresu czynności wykonywanych – przez przedsiębiorców w Sądzie Okręgowym w Warszawie – w ramach umów i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne; W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten spośród członków Konsorcjum, który będzie wykonywać czynności, co do których wymagane jest określone wyżej świadectwo. Zatem w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej: a) w zakresie części I - 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); b) w zakresie części II – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie, tj. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia odpowiednio dla każdej części zamówienia, tj.: aa) dla części I: – co najmniej dwie usługi w zakresie konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji o wartości min. 45.000,00 zł brutto każda, – co najmniej dwie usługi w zakresie konserwacji wentylacji mechanicznej i central wentylacyjnych o wartości min. 25.000,00 zł brutto każda, – co najmniej dwie usługi w zakresie konserwacji urządzeń oddymiających i odcinających o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda. W przypadku gdy Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi obejmujące jednocześnie konserwację instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających, Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 2 usług zrealizowanych za min. 100.000,00 zł brutto każda; ab) dla części II: – co najmniej jedną usługę dot. konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji o wartości min. 10.000,00 zł brutto, – co najmniej jedną usługę dot. konserwacji wentylacji mechanicznej i central wentylacyjnych o wartości min. 5.000,00 zł brutto, – co najmniej jedną usługę dot. konserwacji urządzeń oddymiających i odcinających o wartości min. 5.000,00 zł brutto. W przypadku gdy Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi obejmujące jednocześnie konserwację instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających, Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 2 usług zrealizowanych za min. 20.000,00 zł brutto każda. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie; b) dysponuje, odpowiednio dla każdej części zamówienia lub jeśli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia może dysponować tymi samymi osobami w odniesieniu do każdej części zamówienia: ba) dla części I i II - co najmniej jedną osobą posiadającą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42 ze zm.) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru, w zakresie przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w powyższym zakresie; bb) dla części I i II - co najmniej jedną osobą posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym: – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; – aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym ww. urządzeń i instalacji; bc) dla części I i II - co najmniej jedną osobą posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym: – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; – aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym ww. urządzeń i instalacji; bd) dla części I i II - co najmniej jedną osobą posiadającą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym: – urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; – aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym ww. urządzeń i instalacji; be) dla części II - każda z osób skierowana do realizacji zamówienia musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 220), ważne w okresie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) oraz aktualne świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane po przeprowadzeniu szkolenia przez Pełnomocnika Ochrony bądź zorganizowanego przez Pełnomocnika Ochrony (art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. bb z uprawnieniami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. bc, gdyż ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość łączenia ww. uprawnień z pozostałymi uprawnieniami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, odpowiadający wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. a specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym, - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, informacją o doświadczeniu, spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 4) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w zakresie części II, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji serwisowej 15,00
czas wykonania naprawy 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 1) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub wyłączenia z bieżącego użytkowania/eksploatacji w całości lub w części systemów, a także rozszerzenia zakresu w przypadku modernizacji lub rozbudowy systemów podlegających usłudze. 2) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może być dokonana w razie pojawienia się nowej okoliczności, nieznanej w trakcie zawarcia umowy a koniecznej do prawidłowego wykonania zamówienia, a także w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności. 4.Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 1 pkt 2 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 2 lit. a-c. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie powyższych zmian, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 8. 5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. 8. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-c, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie z wyłączeniem stref ochronnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się odpowiednio w: 1.budynku przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie – siedziba Sądu Okręgowego w Warszawie (z wyłączeniem stref ochronnych w tym obiekcie, które zostały uwzględnione w części II przedmiotu zamówienia); 2.budynku nr 26 przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych); 3.lokalu nr 1 przy ul. Zwierzynieckiej 8A w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 1 Sądu Okręgowego w Warszawie); 4.lokalu przy ul. Złotej 81A w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 2 Sądu Okręgowego w Warszawie); 5.lokalu nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nr 2 Sądu Okręgowego w Warszawie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5, 50730000-1, 50513000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji serwisowej 15,00
czas wykonania naprawy 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się w strefach ochronnych w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie (z wyłączeniem kompleksu sali rozpraw o charakterze specjalnym z pomieszczeniami towarzyszącymi).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się w strefach ochronnych w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie (z wyłączeniem kompleksu sali rozpraw o charakterze specjalnym z pomieszczeniami towarzyszącymi).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50710000-5, 50730000-1, 50513000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji serwisowej 15,00
czas wykonania naprawy 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.