Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont 10 lokali mieszkalnych - roboty malarskie, roboty stolarskie, roboty elektryczne,...

Przedmiot:

Remont 10 lokali mieszkalnych - roboty malarskie, roboty stolarskie, roboty elektryczne, roboty instalacyjne, c.o. itp.

Data zamieszczenia: 2018-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43300 , Bielsko-Biała
telefon - 33 499 06 02
faks - 33 499 06 02; 499 06 11
www.bip.zgm.eu
jroclawska@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) dla części 1 zamówienia – 1.700,00 zł (sł: tysiąc siedemset złotych), 2) dla części 2 zamówienia – 1 600,00 zł (sł: tysiąc sześćset
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-02 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części” Etap VI
Numer referencyjny: ZGM/DZ/06/2018/ADM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w liczbie 10 sztuk (roboty malarskie, roboty stolarskie, roboty elektryczne, roboty instalacyjne, c.o. itp.), w podziale na 3 części. 2. Zamówienie dotyczy lokali położonych w Bielsku-Białej: 1) część 1 zamówienia: a) przy ul. Cieszyńskiej 76/4, b) przy ul. Jesionowej 19/95, c) przy ul. gen. Józefa Kustronia 43/5, 2) część 2 zamówienia: a) przy ul. Lipnickiej 61/8, b) przy ul. NMP Królowej Polski 7/22, c) przy ul. Juliusza Słowackiego 6 A/4, 3) część 3 zamówienia: a) przy ul. Jana Sobieskiego 432/3 , b) przy ul. Jana Sobieskiego 436/12, c) przy ul. Jana Sobieskiego 442/6, d) przy ul. Zielonej 12/3.

II.5) Główny kod CPV: 45211341-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-5
45421100-5
45442100-8
45310000-3
45333000-0
45262600-7
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 176968,69
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  60    
  30    
  60    

II.9) Informacje dodatkowe: Wskazane w pkt. II.8 terminy realizacji są najdłuższymi w ramach jednej części.Dla każdego z lokali określane są indywidualnie : -ul. Cieszyńskiej 76/4: w terminie do 60 dni -ul. esionowa 19/95; w terminie do 14 dni -ul. gen. Józefa Kustronia 43/5; w terminie do 30 dni - ul. Lipnickiej 61/8; w terminie do 30 dni - ul. NMP Królowej Polski 7/22 w terminie do 30 dni -ul. Juliusza Słowackiego 6 A/4; w terminie do 14 dni -ul. Jana Sobieskiego 432/3; w terminie do 14 dni -ul . Jana Sobieskiego 436/12; w terminie do 30 dni -ul. Jana Sobieskiego 442/6; w terminie do 14 dni -ul.: Zielonej 12/3 ; w terminie do 60 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł Informacje dodatkowe c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada polisę lub inny dokument ubezpieczenia, dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w remontach pomieszczeń mieszkalnych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie i potwierdził ich wykonanie dowodami, obejmujące co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach takich jak np: lokale mieszkalne, hotelowe, socjalne itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, 2) dysponuje co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, pobrane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, 5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia, b)w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 200 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni, 2)w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) sporządzony wg załącznika nr 8 do Specyfikacji wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujące co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach takich jak np: lokale mieszkalne, hotelowe, socjalne itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, b)dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga minimum 3 robót budowlanych o parametrach i wartościach szczegółowo określonych w pkt 2 lit. a). Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami o których mowa w pkt b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c)sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji,wykaz osób, w którym należy wyszczególnić osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) lub dokumenty równoważne. Wykonawca winien dysponować następującymi osobami: - co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne, d)oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, e)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.3) - III.6) Wykonawca składa: 1) wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) szczegółowe kosztorysy ofertowe remontu poszczególnych lokali, sporządzone odrębnie dla każdego z lokali, wykonane na podstawie wizji lokalnej i przedmiarów robót, opracowane szczegółową metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierające ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarach robót, obejmujące rodzaje zastosowanych materiałów z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarach robót oraz Specyfikacji, zawierające wycenę wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana, 3) wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji, 4) oryginał, lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) dla części 1 zamówienia – 1.700,00 zł (sł: tysiąc siedemset złotych), 2) dla części 2 zamówienia – 1 600,00 zł (sł: tysiąc sześćset złotych), 3) dla części 3 zamówienia – 1 900,00 zł (sł: tysiąc dziewięćset złotych). 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądz, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/06/2018/ADM – część ….” w takim terminie, aby było do dyspozycji Zamawiającego na rachunku bankowym w terminie otwarcia ofert, tj. w dniu 02.02.2018 o godz. 13:00. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). Oryginał dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty. 6.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 7.Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.Zgodnie z art. 46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1)po zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2)na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wysłane. 12.Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadialny zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. 13.Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy: 1)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji, 2)zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 3)możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót, 4)rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, o ile roboty te stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, 5)rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez wystąpienie ewentualnych robót odmiennych lub zamiennych koniecznych do wykonania, jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, 6)inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania robót na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami), 7)gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych robót albo skróci czas realizacji poszczególnych robót). 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany podatku VAT, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, 4.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, a koniecznych do realizacji zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 5.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót), 2)zmiany danych adresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont 3 lokali mieszkalnych-pustostanó
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje: 1)lokal przy ul. Lipnickiej 61/8: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 31,78 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy. 2)lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/22: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 19,88 m2, przeznaczonego na lokal tymczasowy, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2b do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy, 3)lokal przyul. Juliusza Słowackiego 6 A/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 27,78 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2c do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54029,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin wykonania jest najdłuższym terminem w tej części zamówienia.Poszczególny terminy wykonania dla lokali zostały przedstawione w pkt. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont 3 lokali mieszkalnych-pustostanó
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje: 1)lokal przy ul. Lipnickiej 61/8: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 31,78 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy. 2)lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/22: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 19,88 m2, przeznaczonego na lokal tymczasowy, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2b do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy, 3)lokal przyul. Juliusza Słowackiego 6 A/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 27,78 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2c do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54029,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin wykonania jest najdłuższym terminem w tej części zamówienia.Poszczególny terminy wykonania dla lokali zostały przedstawione w pkt. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 
Część nr: 3 Nazwa: Remont 4 lokali mieszkalnych-pustostanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia w zakresie części 3 obejmuje: 1)lokal przy ul. Jana Sobieskiego 432/3: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 25,74 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a)przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych stanowiącym załącznik nr 2.3a do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy, 2)lokal przy ul . Jana Sobieskiego 436/12: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 19,00 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a)przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącym załącznik nr 2.3b do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy, 3)lokal przy ul. Jana Sobieskiego 442/6: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 21,72m2, przeznaczonego na lokal socjalny , zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3c do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy, 4)lokal przy ul.: Zielonej 12/3 remont pustostanu o powierzchni użytkowej 12/3 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a)przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3d do Specyfikacji, b)Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy. Terminy przekazania placów robót (lokali do remontu) - do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211134-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65071,05
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Okres rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin wykonania jest najdłuższym terminem w tej części zamówienia.Poszczególny terminy wykonania dla lokali zostały przedstawione w pkt. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.