Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych

Data zamieszczenia: 2018-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05500 , Piaseczno
telefon - 227 572 741
faks - 227 371 158
www.piaseczno.pl
zamowienia@piaseczno.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 156.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach przy ul. Bolesława Chrobrego 83”
Numer referencyjny: ZPU.272.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach mieszczącego się przy ul. Bolesława Chrobrego 83 w ramach zadania inwestycyjnego pn: . „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 - etap II” Roboty budowlane mają na celu: 1) dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, w szczególności w zakresie: oświetlania ewakuacyjnego, instalacji wodociągowej pożarowej (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, budowa zbiornika retencyjnego), 2) nadbudowa poddasza w miejscu istniejących strychów nieużytkowych nad skrzydłami : C. ,D. i E oraz łącznika przy skrzydle G, 3) dobudowie klatki schodowej pomiędzy skrzydłami G i E z dodatkowym wejściem do budynku, 4) w ramach inwestycji będą prowadzone następujące prace budowlano – konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne: - prace rozbiórkowe, - roboty murarskie, - wykonanie dachu, prace dekarskie, - prace tynkarskie i wykończeniowe, - wykonanie instalacji wod- kan, - wykonanie instalacji co, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, - wykonanie instalacji hydrantowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wyciągowej oraz klimatyzacji, - wykonanie zabezpieczeń przed zadymieniem klatek schodowych i dróg ewakuacji, - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie instalacji odgromowej, - remont nawierzchni dziedzińca, - roboty inne (towarzyszące) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11 oraz załącznik nr 11A.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111200-0
45262311-4
45320000-6
45223100-7
45422000-1
45261210-9
45262500-6
45432100-5
45421100-5
45421150-0
45421160-3
45324000-4
45410000-4
45431200-9
45442100-8
45410000-4
45262100-2
45233250-6
45300000-0
45200000-9
45230000-8
45231000-5
45232000-2
45332200-5
45331000-6
45330000-9
45321000-3
45331100-7
45332200-5
45332400-7
45211000-9
45331210-1
45331200-8
45323000-7
42520000-7
42522000-1
45310000-3
45315700-5
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy. W zakresie zamówień podobnych znajdą się takie prace budowlano – konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne jak: - prace rozbiórkowe, - roboty murowe - wykonanie dachu, prace dekarskie, - prace tynkarskie i wykończeniowe - wykonanie instalacji wod- kan - wykonanie instalacji co - wykonanie instalacji elektrycznej - wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, - wykonanie instalacji hydrantowej - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wyciągowej oraz klimatyzacji - wykonanie zabezpieczeń przed zadymieniem klatek schodowych i dróg ewakuacji - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie instalacji odgromowej - remont nawierzchni dziedzińca, - roboty inne (towarzyszące)  Roboty budowlane 45000000-7  Roboty przygotowawcze, rozbiórki – 45111100-9  Roboty ziemne - 45111200-0  Konstrukcje żelbetowe i betonowe – 45262311-4  Izolacje – 45320000-6  Konstrukcje stalowe - 45223100-7  Więźba dachowa – 45422000-1  Pokrycia dachowe – 45261210-9  Roboty murowe – 45262500-6  Podłoża i posadzki – 45432100-5  Stolarka drzwiowa – 45421100-5  Ślusarka aluminiowa, PCV, stalowa – 45421150-0, 45421160-3  Ścianki działowe, sufity, obudowy gipsowo - kartonowe- 45324000-4  Tynki wewnętrzne – 45410000-4  Okładziny ścienne – 45431200-9  Roboty malarskie – 45442100-8  Elewacja – 45410000-4  Rusztowania – 45262100-2  Roboty drogowe – 45233250-6  Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu – 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych- 45231000-5  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli – 45232000-2  Roboty instalacyjne hydrauliczne - 45332200-5  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – 45331000-6  Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne – 45330000-9  Izolacja cieplna – 45321000-3  Instalowanie centralnego ogrzewania – 45331100-7  Montaż (demontaż) instalacji wodnych – 45332200-5  Montaż (demontaż) urządzeń instalacji wod.- kan. – 45332400-7  Niezbędne roboty budowlane – 45211000-9  Instalowanie wentylacji – 45331210-1  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – 45331200-8  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych – 45323000-7  Urządzenia wentylacyjne – 42520000-7  Wentylatory inne niż domowe – 42522000-1  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45310000-3  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych – 45315700 -5  Montaż instalacji piorunochronnej – 45312311-0 Na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-05
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenia wykonawcy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto c) potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży ogólnobudowlanej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten należy złożyć w oryginale- załącznik nr 4 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie należy w ogóle do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp może złożyć oświadczenie razem z ofertą, wybierając odpowiedni wariant oświadczenia na wzorze oświadczenia dot. grupy kapitałowej- załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty tj.; - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto – załącznik nr 9 do SIWZ b) wykaz osób, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży ogólnobudowlanej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej, – załącznik nr 10 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty tj.; - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto – załącznik nr 9 do SIWZ b) wykaz osób, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży ogólnobudowlanej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej, – załącznik nr 10 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 156.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu realizacji 30,00
rękojmia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ustawy PZP oraz w sytuacjach: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu wykonania robót w takim przypadku może nastąpić o okres istnienia warunków uniemożliwiających wykonanie robót; b) klęski żywiołowe; c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SIWZ, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: aa) zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; ab) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. 3) Płatności: a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy. 4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.