Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
197z dziś
2951z ostatnich 7 dni
7272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i rozbudowa Muzeum: 1) Termomodernizacja polegająca na robotach...

Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa Muzeum: 1) Termomodernizacja polegająca na robotach rozbiórkowych więźb i pokryć dachowych oraz stolarki okiennej, odtworzeniu więźb i ceramicznych pokryć dachowych, wymianie obróbek blacharskich...

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego
87800 , Włocławek
telefon - 542 323 243
faks - 542 323 625
www.muzeum.wloclawek.pl (bip zakładka zamówienia publiczne).
mona@muzeum.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie netto 21 650,- zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeni
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-21 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – zakres 2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – zakres 2018. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. 3. Charakterystyka obiektu (stan obecny): Muzeum Historii Włocławka mieści się w dwóch barokowych kamienicach (nr 14 oraz nr 15), usytuowanych przy włocławskim Starym Rynku. Do kompleksu budynków MHW należy także kamienica nr 19, znajdująca się przy ul. Szpichlernej. Oba wspomniane zabytkowe budynki objęte są indywidualnymi wpisami do rejestru zabytków i wobec tego podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Kamienica o nr 14 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 10.12.1985 r. została wpisana na Rejestru pod nr 194/A, natomiast kamienica usytuowana pod nr 15 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 10.12.1985 r. została wpisana do Rejestru pod nr 195/A. Ponadto, działki o nr ew. 59 i 60, na których znajduje się zabudowa, są częścią strefy ochrony konserwatorskiej dzielnicy Starego Miasta, wpisanej w dniu 30.09.1957 r. do rejestru zabytków pod nr rej. A/1560. Od maja 2013 r. MHW jest zamknięte dla zwiedzających. W tym czasie zostały zrealizowane: 1) Termomodernizacja Muzeum Historii Włocławka(2013) polegająca na robotach rozbiórkowych więźb i pokryć dachowych oraz stolarki okiennej, odtworzeniu więźb i ceramicznych pokryć dachowych, wymianie obróbek blacharskich i instalacji odgromowych, zabudowie i zadaszeniu patio, wymianie stolarki okiennej i konserwacji drzwiowej w kamienicach z odtworzeniem ich zabytkowego charakteru, ociepleniu poddaszy, stropów i części ścian oraz częściowej adaptacji pomieszczeń do celów magazynowych. 2) Modernizacja MHW(2013-2014) obejmowała przeprowadzenie robót elektrycznych (montaż rozdzielni, oprzewodowanie), montaż okablowania instalacji wykrywczej i sygnalizacyjnej pożaru, roboty wodno-kanalizacyjne z wyposażeniem dwóch łazienek w nowe piony, glazurę i terakotę, przebudowę węzła cieplnego i przemieszczenie przyłącza CO do pomieszczeń dawnej kotłowni, naprawę i uzupełnienie podłóg, przebudowę galerii schodowej, położenie nowych podłóg we wszystkich pomieszczeniach poza salami ekspozycyjnymi, naprawę i wymianę tynków wewnętrznych w tym częściowo renowacyjnych, częściowe osuszenie ścian parteru łącznie z iniekcją fragmentów ścian nad piwnicami, częściowe malowanie ścian i sufitów, oraz badania geologiczne i projekt odwodnienia. 3) Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (2017) obejmowała: Część nowa: rozbudowa części modernizowanej o dodatkową powierzchnię auli wraz z pracami instalacyjnymi i wykończeniowymi; część stara – zabytkowa: elewacja części zabytkowej nad dachem auli, instalacja elektryczna: osprzęt kompletny w części starej w zakresie sieci niskiego napięcia, pozostałych elementów osprzętu instalacji SSWiN, i p.poż; 4. Szczegółowy zakres zadania: 1) zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów wraz remontem zabytkowych elewacji (w tym: wykonanie izolacji i tynków piwnic, prace renowacyjne na istniejącej części zabytkowej elewacji, tynki zewnętrzne, wystrój architektoniczny, malowanie, obróbki blacharskie, roboty wykończeniowe i zabezpieczające przy elewacji), 2) prace wykończeniowe wewnątrz budynku (w tym: roboty uzupełniające, prace związane z wystrojem wnętrza, podłogi sal wystawowych, roboty malarskie, sufit w holu), 3) przebudowę wejścia wraz z podstawowym zagospodarowaniem terenu w tym budynku gospodarczego (w tym: prace wykonawcze przy ogrodzeniu, podjeździe i chodnikach, remontowe przy pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie terenów zieleni i nasadzeń). Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ obejmujących: 1) projekty budowlane (załącznik nr 9a, 9b,9c) 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 10) 3) oraz pomocniczo przedmiary robót (załącznik nr 11). UWAGA! Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują również etapy robót, które były prowadzone w ramach termomodernizacji, modernizacji i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ). 5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Uwaga! Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. Tam, gdzie w projektach, na rysunkach, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w.w. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie służą sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. 6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem: sprawdzenia warunków związanych wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Fąfarą, adres e-mail: zastepcamzkid@op.pl i sekretariat@muzeum.wloclawek.pl , koszt wizji lokalnej poniesie Oferent. 7. Warunki prowadzenia prac określone zostały w § 3 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 8. Zakres obowiązków Wykonawcy określone zostały w § 6 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji – najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek, itp. przedmiotu zamówienia. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy i więcej. 10. Na wykonane przez Wykonawcę roboty obowiązuje 60-miesieczna rękojmia. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, który nie będzie zawierał żadnych uwag, zastrzeżeń co do wad, usterek itp. przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych elewacji. W związku z powyższym roboty te muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę lub jednego ze wspólników konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy złożą wspólną ofertę. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.). 1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy. b) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób, Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. - W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa wyżej w wymaganych terminach oraz za powierzenie wykonania usług ochrony innym osobom, które nie spełniają warunku określonego w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie – zał. nr 8 do SIWZ, - W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, każdorazowo w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do odstąpienia. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie w ofercie będzie uznane za stwierdzenie o samodzielnym wykonaniu zadania. 15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 7 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 20. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia przekaże Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą. We wskazanej umowie Wykonawca ustali okres odpowiedzialności za wady nie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 21. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w ten sposób, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1) sprzecznych z postanowieniami wzoru Umowy stanowiącego załącznik 8 do SIWZ i wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od wcześniejszej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym za roboty wykonywane przez podwykonawcę; 3) uzależniających zwrócenie podwykonawcy zabezpieczenia przez Wykonawcę od wcześniejszego zwrócenia zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 4) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45110000-1
45265000-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45400000-1
45442100-8
45442110-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-05-31
      2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, a) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ i że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI Etap III ust.2 pkt 1). b) Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże: a)wiedzę i doświadczenie, w szczególności: Wykonawcy powinni wykazać, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane, wykonywanie na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym co najmniej jedna polegała na remoncie, przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego i miała wartość nie mniejszą niż 800 000,00 zł. Wszystkie roboty powinny posiadać potwierdzenie inwestora, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz prawidłowo ukończone (załącznik 5 do SIWZ). b) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności budowlanej będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy tj. osobę, która co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście wraz z informacjami na temat jej imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby (załącznik nr 6)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie do przestawienia; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI: 1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokumenty o których mowa w ust 2 punkt 1), 2) lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.2 punkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, którym mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest nie mniejszą niż 800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych ( załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej 3 roboty budowlane, wykonywanie na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym co najmniej jedna polegała na remoncie, przebudowie lub modernizacji obiektu zabytkowego i miała wartość nie mniejszą niż 800 000,00 zł, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dowodami należytego wykonania robót budowlanych, mogą być jedynie dokumenty wymienione w § 2. ust. 4. pkt 1 i § 10. ust. 1 i 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). W wykazie robót budowlanych należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) p.pkt a) SIWZ. 2)Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności budowlanej będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy tj. osobę, która co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście wraz z informacjami na temat jej imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zadania. 3. Wzór umowy, 4. Pełnomocnictwo
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie netto 21 650,- zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). f) Kserokopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU RAIFFEISEN BANK POLSKA SA O/WŁOCLAWEK KONTO NR 80 2340 0009 0830 2480 0000 0034. ze wskazaniem w tytule przelewu: Wadium na zad. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”– zakres 2018. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału i załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium w każdej dopuszczalnej formie musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 21.02.2018 r. do godz. 13:00 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwotą wadium zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je, wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kryterium gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy. 3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w niżej opisanych przypadkach: 1) terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w związku z wystąpieniem okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron, z wyłączeniem przyczyn niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, w szczególności: a) wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą (m.in. pożar, powódź, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, itp. b) przerw, przestojów i opóźnień w realizacji inwestycji, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia ewentualnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; c) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień koniecznych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót; e) w przypadku dokonania robót zamiennych – roboty budowlane mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących obiektów budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano, możliwe do rozliczenia w ramach zawartej umowy; f) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. g) zmiany dotyczącej przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia, obowiązków Wykonawcy — w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia. h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione; j) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp. 2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług VAT 4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy w stosunku większym niż wynikającym z art. 144 ust. 1. pkt 6) PZP i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1) lit. a-i, termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania inwestycji aneksem do zawartej umowy 6. W żadnym przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 7. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę wymaga złożenia wniosku z opisem proponowanej zmiany w terminie minimum 3 dni przed ich planowanym wprowadzeniem, w formie pisemnej. Zmiany mogą dotyczyć tylko zakresu i skutków określonych niniejszą specyfikacją i nie wykluczają praw Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie kar umownych, odszkodowań i odstąpienia od umowy przez strony umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.