Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE: 1) Zakup zespołu energetycznego wraz z montażem – 1kpl. 2) Zakup...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE: 1) Zakup zespołu energetycznego wraz z montażem – 1kpl. 2) Zakup inteligentnego systemu zarządzania energią – 1szt.

Data zamieszczenia: 2018-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Laski, ul. Kępińska 21
63-620 Trzcinica
tel. 691 501 511
finanse@meble-laski.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Laski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

 

Numer ogłoszenia

760

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:

1) osobiście w siedzibie firmy: Laski, Ul. Kępińska 21, 63-620 Trzcinica
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Laski, Ul. Kępińska 21, 63-620 Trzcinica
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: finanse@meble-laski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Jan Bartkowiak; tel. 691 501 511
e-mail: finanse@meble-laski.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Bartkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 501 511

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1) Zakup zespołu energetycznego wraz z montażem – 1kpl.
2) Zakup inteligentnego systemu zarządzania energią – 1szt.
Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie)
1) Zespołu energetyczny na biomasę:

W skład zespołu energetycznego wchodzą następujące elementy:
a) Kocioł,
b) Zbiornik przykotłowy paliwa,
c) Multicyklon,
d) Elektrofiltr,
e) Szafa sterowania.

Minimalne wymagania techniczne:

- Kocioł składający się z paleniska z komorą dopalania oraz wymiennika płomieniówkowego.
- Palenisko wyposażone w palnik retortowy (podsuwowy) zbudowany z sekcji stopowych żeliwa i chromu z napowietrzaniem pierwotnym.
- Palenisko wyposażone w ruszt ruchomy połączony z automatycznym usuwaniem szlaki,
- Komora spalania wyposażona w wielopunktowy system napowietrzania wtórnego i cztero-ciągowym bieg spalin.
- Medium robocze – woda (układ otwarty),
- Maksymalna temperatura wody zasilania – 100 C,
- Minimalna temperatura wody powrotu – 60 C,
- Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa,
- Gradacja paliwa – do 35 mm,
- Ciągłe minimum techniczne 20%,
- Emisja pyłu po oczyszczeniu nie przekracza 10mg/m3 średniodobowo,
- Maksymalne wartości chwilowe przy wartości tlenu 11% są na poziomie:
a) pył: 30 mg/m3,
b) tlenek węgla: 100 mg/m3,
c) tlenki azotu: 400 mg/m3.

Planowany do zakupu zespół energetyczny musi posiadać oznaczenie „CE”, powinien spełniać wymagania dyrektyw:
- Dyrektywa 2006/42/WE (98/37/WE) Maszynowa,
- Dyrektywa 93/68/EWG Niskonapięciowe wyroby elektryczne,
- Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna.

Instalacja wytwarzać będzie średniorocznie 2160 MWh/rok pochodzącej z OZE


2) Inteligentny system zarządzania energią:

Minimalne wymagania techniczne:
- Monitoring temperatury wody kotłowej na zasilaniu i powrocie,
- Monitoring temperatury paleniska mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej w sposób eliminujący wpływ promieniowania płomienia (system ten zabezpieczał będzie zatem przed przegrzaniem i topieniem szlaki),
- Monitoring temperatury spalin,
- Monitoring zawartości tlenu w spalinach (z wykorzystaniem sondy lambda),
- Monitoring straty kominowej (na bieżąco możliwe będzie monitorowanie sprawności urządzenia),
- Monitoring podciśnienie w komorze spalania (możliwy będzie nieustanny pomiar ciśnienia gazów spalinowych w kotle),
- Sygnalizacji i personalizacji alarmów,
- Modulacji mocy kotła,
- Uzupełnianie paliwa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Laski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na:
1) Zakup zespołu energetycznego wraz z montażem – 1kpl.
2) Zakup inteligentnego systemu zarządzania energią – 1szt.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1) Zakup zespołu energetycznego wraz z montażem – 1kpl.
2) Zakup inteligentnego systemu zarządzania energią – 1szt.
Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych technologicznie)
1) Zespołu energetyczny na biomasę:

W skład zespołu energetycznego wchodzą następujące elementy:
a) Kocioł,
b) Zbiornik przykotłowy paliwa,
c) Multicyklon,
d) Elektrofiltr,
e) Szafa sterowania.

Minimalne wymagania techniczne:

- Kocioł składający się z paleniska z komorą dopalania oraz wymiennika płomieniówkowego.
- Palenisko wyposażone w palnik retortowy (podsuwowy) zbudowany z sekcji stopowych żeliwa i chromu z napowietrzaniem pierwotnym.
- Palenisko wyposażone w ruszt ruchomy połączony z automatycznym usuwaniem szlaki,
- Komora spalania wyposażona w wielopunktowy system napowietrzania wtórnego i cztero-ciągowym bieg spalin.
- Medium robocze – woda (układ otwarty),
- Maksymalna temperatura wody zasilania – 100 C,
- Minimalna temperatura wody powrotu – 60 C,
- Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa,
- Gradacja paliwa – do 35 mm,
- Ciągłe minimum techniczne 20%,
- Emisja pyłu po oczyszczeniu nie przekracza 10mg/m3 średniodobowo,
- Maksymalne wartości chwilowe przy wartości tlenu 11% są na poziomie:
a) pył: 30 mg/m3,
b) tlenek węgla: 100 mg/m3,
c) tlenki azotu: 400 mg/m3.

Planowany do zakupu zespół energetyczny musi posiadać oznaczenie „CE”, powinien spełniać wymagania dyrektyw:
- Dyrektywa 2006/42/WE (98/37/WE) Maszynowa,
- Dyrektywa 93/68/EWG Niskonapięciowe wyroby elektryczne,
- Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna.

Instalacja wytwarzać będzie średniorocznie 2160 MWh/rok pochodzącej z OZE


2) Inteligentny system zarządzania energią:

Minimalne wymagania techniczne:
- Monitoring temperatury wody kotłowej na zasilaniu i powrocie,
- Monitoring temperatury paleniska mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej w sposób eliminujący wpływ promieniowania płomienia (system ten zabezpieczał będzie zatem przed przegrzaniem i topieniem szlaki),
- Monitoring temperatury spalin,
- Monitoring zawartości tlenu w spalinach (z wykorzystaniem sondy lambda),
- Monitoring straty kominowej (na bieżąco możliwe będzie monitorowanie sprawności urządzenia),
- Monitoring podciśnienie w komorze spalania (możliwy będzie nieustanny pomiar ciśnienia gazów spalinowych w kotle),
- Sygnalizacji i personalizacji alarmów,
- Modulacji mocy kotła,
- Uzupełnianie paliwa.

Kod CPV

44621210-4

Nazwa kodu CPV

Wodne kotły grzewcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 30.04.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
• Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA do żadnego określonego działania:
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA do akceptacji oferty, w całości lub części.
• MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
• Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5. Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne dotyczące całości zamówienia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę i adres Wykonawcy
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty
• Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3) Przedstawienie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie
porównania ofert) waga 75%, maksymalna liczba punktów: 75
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/inna waluta będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min / Cr x 100 x 75%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

b) Czas reakcji serwisu w godzinach, waga 10 pkt: maksymalna liczba punktów 10
Punkty w ramach kryterium Czas reakcji serwisu w godzinach będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Czas reakcji serwisu: do 24h włącznie – 10 pkt.
• Czas reakcji serwisu: powyżej 24h – 0 pkt.

c) Okres gwarancji w miesiącach waga 15 pkt: maksymalna liczba punktów 15
Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach przyznawane będą wg następujących przedziałów:
• gwarancja: do 24 miesięcy włącznie – 0 pkt
• gwarancja: powyżej 24 miesiące do 36 miesięcy włącznie – 5 pkt
• gwarancja: powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 10 pkt
• gwarancja: powyżej 48 miesięcy – 15 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami wykonującymi w imieniu MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MEBLE LASKI KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Laski, ul. Kępińska 21

63-620 Trzcinica

wielkopolskie , kępiński

NIP

6190021533

Numer naboru

RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.