Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
197z dziś
2951z ostatnich 7 dni
7272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i...

Przedmiot:

Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej

Data zamieszczenia: 2018-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława
Bystrzyca, ul. Lipowa 8
55200 , Oława
telefon - 71 3036724, 3036725
faks - 713 036 724
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/zamowienia_publiczne
joanna.kaczmarek@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: a. Dla części I Zamówienia: 5 500 zł. słownie złotych: pięć tysięcy pięćset b. Dla części II Zamówienia: 5 500 zł. słownie złotych: pięć tysięcy pięćset Wadium może być wnoszone w
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej w Bystrzycy i Miłocicach”
Numer referencyjny: SA.270.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy oraz Miłocicach. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: Dla części I Zamówienia: • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ • projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 11a do SIWZ • ocena gruntu (podłoża) – stanowiące załącznik nr 12a do SIWZ • zestawienie robót budowlanych już wykonanych – stanowiące załącznik nr 13a do SIWZ Dla części II Zamówienia: • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ • projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 11b do SIWZ • ocena gruntu (podłoża) – stanowiące załącznik nr 12b do SIWZ • zestawienie robót budowlanych już wykonanych – stanowiące załącznik nr 13b do SIWZ Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części opisane poniżej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zgodnie zasadami opisanymi w SIWZ: a. Część I Zamówienia – Budowa budynku administracyjno-biurowego, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2149 AM-2, w miejscowości Bystrzyca, w gminie Oława. ▪ Powierzchnia działki - 12 900,00m2 ▪ Powierzchnia zabudowy - 132,02m² ▪ Powierzchnia użytkowa - 95,64m2 ▪ Powierzchnia całkowita - 123,53m2 ▪ Kubatura - 481,64m3 ▪ Powierzchnia utwardzona - 321,85m² ▪ Powierzchnia biologicznie czynna - 12 446,13m² ▪ Wskaźnik intensywności zabudowy - 0,25 > 0,01 b. Część II Zamówienia – Budowa budynku administracyjno-biurowego, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr 935/1 AM-4 w miejscowości Miłocice, w gminie Jelcz-Laskowice. ▪ Powierzchnia działki - 20 400,00m2 ▪ Powierzchnia zabudowy - 103,56m² ▪ Powierzchnia użytkowa - 69,71 m2 ▪ Powierzchnia całkowita - 93,61 m2 ▪ Kubatura - 368,04m3 ▪ Powierzchnia utwardzona - 392,25m² ▪ Powierzchnia biologicznie czynna - 19 904,19m² ▪ Wskaźnik wielkości zabudowy - od 0,004 < 0,00508 < do 0,017 Inwestycja objęta Częścią II zamówienia znajduje się pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający posiada umowę z uprawnionym podmiotem, który będzie sprawował nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. Wykonawca winien uwzględnić ten fakt przy konstruowaniu harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania. Prace budowlane na obiektach, prowadzone były pierwotnie w okresie od 04.04.2017 roku do 29.08.2017 roku. Stopień zaawansowania prac zrealizowanych w tym okresie przedstawiono na załączonych zestawieniach opracowanych odrębnie dla każdej z części zamówienia (Załączniki nr 13a oraz 13b), po dokonaniu inwentaryzacji zrealizowanego zakresu robót, odrębnie na każdym z obiektów, zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo finansowym. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: Zakres robót do wykonania dla obu części zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej; 2. Prace instalacyjne elektryczne; 3. Prace instalacyjne sanitarne; 4. Prace instalacyjne co; 5. Elewacje wraz z ociepleniem ścian; 6. Prace wykończeniowe: malowanie; 7. Montaż urządzeń sanitarnych i wyposażenia; 8. Wykonanie przyłączy; 9. Zagospodarowanie terenu; Przedmiot zamówienia dla obu części obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy wraz z istniejącą infrastrukturą oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia obu części opisany został w opracowanej odrębnie dla każdej z części zamówienia dokumentacji obejmującej m.in.: 1. Projekty budowlane, 2. Projekty wykonawcze, 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Przedmiary robót, 5. Ocenę gruntu (podłoża) 6. Zestawienie zakresu prac wykonanych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45112200-7
45111291-4
45210000-2
45261000-4
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zamawiający informuje, iż całkowita wartość ww. zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Niniejsza SIWZ wraz załącznikami opisuje rodzaj prac które Zamawiający przewiduje zamówić jako zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, a złożony kosztorys ofertowy wartości pozycji jakie będą przedmiotem ewentualnych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa powyżej, za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: a. Dla części I Zamówienia: 100 000 zł. b. Dla części II Zamówienia: 100 000 zł. W przypadku złożenia przez wykonawcę ofert na obie części zamówienia, wykonawca winien wykazać spełnienie warunku jak dla obu części zamówienia, tj. przedstawić do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa powyżej, za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a. Dla części I Zamówienia - co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych lub innych budynków (w tym użyteczności publicznej), w których zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu definicji określonej w § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) o łącznej wartości min. 200 000 zł. brutto, z czego co najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. brutto. b. Dla części II Zamówienia - co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych lub innych budynków (w tym użyteczności publicznej), w których zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu definicji określonej w § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) o łącznej wartości min. 200 000 zł. brutto, z czego co najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. brutto. W przypadku złożenia przez wykonawcę ofert na obie części zamówienia, wykonawca winien wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. dla każdej z części zamówienia z osobna, tj. przedstawić co najmniej 2 wykonane roboty budowlane o łącznej wartości min. 200 000 zł. brutto, w tym co najmniej 1 robotę wykonaną za kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. brutto, odrębnie dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa powyżej, za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającej kubaturze budowanego obiektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (warunek tożsamy odrębnie dla Części I i II Zamówienia). W przypadku złożenia przez wykonawcę ofert na obie części zamówienia, wykonawca winien wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia dwóch kierowników budowy spełniających warunki jak wyżej, odrębnie dla części I i II Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) oświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa) f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, o których mowa w pkt. 5.2.3. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a) formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. 1a lub 1b – odrębnie dla każdej z części zamówienia). b) kosztorys ofertowy, przygotowany w celach informacyjnych dla Zamawiającego, w oparciu o załączony przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części zamówienia przedmiar robót oraz Zestawienie zakresu prac wykonanych, stanowiące załączniki 13a i 13b do SIWZ – kosztorys winien odzwierciedlać wycenę poszczególnych grup robót (brak kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty) c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: a. Dla części I Zamówienia: 5 500 zł. słownie złotych: pięć tysięcy pięćset b. Dla części II Zamówienia: 5 500 zł. słownie złotych: pięć tysięcy pięćset Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku: Bank Gospodarki Żywnościowej nr 56 2030 0045 1110 0000 0239 5870 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania „Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – zamówienia: „Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej w Bystrzycy i Miłocicach – Część …………. Zamówienia”, znak sprawy SA.270.3.2018 Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Nadleśnictwa Oława przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
TERMIN PŁATNOŚCI 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: 1) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii lub zakresu wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane prace są niezbędne do wykonania dla prawidłowej realizacji całości zadania. b. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązania równorzędnego albo lepszego funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. c. W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiORB powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie ww. zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b. Spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy. c. Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, d. Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów 3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. 7) Pozostałych przypadkach, kiedy: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP b) zmiany umowy spowodowane są okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie c) zmiany dotyczą wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP. d) zmiany dotyczą przypadku, kiedy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, powstały w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, e) zmiany dotyczą przypadku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców f) zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e g) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 8. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez komisję techniczną powołaną przez Zamawiającego, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej w Bystrzycy i Miłocicach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy oraz Miłocicach. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: Dla części I Zamówienia: • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ • projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 11a do SIWZ • ocena gruntu (podłoża) – stanowiące załącznik nr 12a do SIWZ • zestawienie robót budowlanych już wykonanych – stanowiące załącznik nr 13a do SIWZ Część I Zamówienia – Budowa budynku administracyjno-biurowego, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2149 AM-2, w miejscowości Bystrzyca, w gminie Oława. ▪ Powierzchnia działki - 12 900,00m2 ▪ Powierzchnia zabudowy - 132,02m² ▪ Powierzchnia użytkowa - 95,64m2 ▪ Powierzchnia całkowita - 123,53m2 ▪ Kubatura - 481,64m3 ▪ Powierzchnia utwardzona - 321,85m² ▪ Powierzchnia biologicznie czynna - 12 446,13m² ▪ Wskaźnik intensywności zabudowy - 0,25 > 0,01
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45112200-7, 45111291-4, 45210000-2, 45261000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45340000-2, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
TERMIN PŁATNOŚCI 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: „Budowa budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej w Bystrzycy i Miłocicach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków administracyjno-biurowych, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy oraz Miłocicach. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: Dla części II Zamówienia: • przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ • projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 11b do SIWZ • ocena gruntu (podłoża) – stanowiące załącznik nr 12b do SIWZ • zestawienie robót budowlanych już wykonanych – stanowiące załącznik nr 13b do SIWZ Część II Zamówienia – Budowa budynku administracyjno-biurowego, kancelarii leśniczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, na działce nr 935/1 AM-4 w miejscowości Miłocice, w gminie Jelcz-Laskowice. ▪ Powierzchnia działki - 20 400,00m2 ▪ Powierzchnia zabudowy - 103,56m² ▪ Powierzchnia użytkowa - 69,71 m2 ▪ Powierzchnia całkowita - 93,61 m2 ▪ Kubatura - 368,04m3 ▪ Powierzchnia utwardzona - 392,25m² ▪ Powierzchnia biologicznie czynna - 19 904,19m² ▪ Wskaźnik wielkości zabudowy - od 0,004 < 0,00508 < do 0,017 Inwestycja objęta Częścią II zamówienia znajduje się pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający posiada umowę z uprawnionym podmiotem, który będzie sprawował nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. Wykonawca winien uwzględnić ten fakt przy konstruowaniu harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45112200-7, 45111291-4, 45210000-2, 45261000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45340000-2, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
TERMIN PŁATNOŚCI 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.