Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa 4 zespołów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Przedmiot:

Budowa 4 zespołów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Data zamieszczenia: 2018-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Eurocapital sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 29/3
70-473 Szczecin
tel. 512 512 510, 91 814 43 30
e-mail: mieszkania@eurocapital.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa 4 zespołów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej” w Szczecinie przy ul. Harnasiów, Spółka Eurocapital ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy do przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem i przewidzianych w dokumentacji robót budowlanych wraz z zakupem niezbędnych materiałów, wraz z obowiązkiem przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem odbiorów technicznych oraz właściwych inspekcji celem uzyskania dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa 4 zespołów budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu 4 budynków z 27 segmentami w zabudowie szeregowej. Budynki o dwóch kondygnacjach nadziemnych pełniących funkcję mieszkaniową, niepodpiwniczone, z wbudowanym garażem w parterze budynku.

W skład inwestycji wchodzą:
Budynek A – 7 segmentów, kubatura 4317,4 m3, pow. zabudowy 612,06 m2
Budynek B – 8 segmentów, kubatura 4928,2 m3, pow. zabudowy 686,85 m2
Budynek C – 7 segmentów, kubatura 4317,4 m3, pow. zabudowy 624,80 m2
Budynek D – 5 segmentów, kubatura 2612,6 m3, pow. zabudowy 438,69 m2
Dojścia i dojazdy do budynków, tarasy zajmują łącznie 414,55 m2
Wysokość budynku od najniżej położonego wejścia do budynku do kalenicy – 9,06 m i 8,55 m, poziom parteru 0,3 m – powyżej poziomu terenu.
Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji – wrzesień/październik 2018 r.
Przewidywany termin zakończenia ok. 10 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Jako Generalnego Wykonawcę (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) należy rozumieć podmiot, który samodzielnie lub przy pomocy współpracujących z nim podwykonawców, podejmuje się realizacji robót budowlanych, w tym zakupu niezbędnych materiałów, wymaganych do ukończenia zaplanowanych obiektów wchodzących w skład danej inwestycji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na Generalnym Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wobec inwestora (zamawiającego) za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy o roboty budowlane. Do Generalnego Wykonawcy należy także obowiązek zawarcia bezpośrednich umów z podwykonawcami poszczególnych rodzajów robót budowlanych, koordynacja działań podejmowanych przez podwykonawców w czasie budowy oraz kontrola kompletnego, terminowego i należytego pod względem jakości wykonania wszystkich robót.

Projekt budowlany jest głównym dokumentem, na podstawie którego należy dokonać wyceny oferty. Każdy potencjalny oferent ma możliwość osobistego wglądu do projektów w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Panią Natalią Wojtas tel. 512 512 510, e-mail: mieszkania@eurocapital.szczecin.pl. Istnieje również możliwość przesłania projektu drogą elektroniczną.

Cena ofertowa musi zwierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, w ramach Generalnego Wykonawstwa tj.m.in. koszty robocizny i inne koszty osobowe, koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych, koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej, koszty sprzętu, transportu, narzędzi, koszty ewentualnych podwykonawców, koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych i sanitarnych, koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy, koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk, koszty ogólne, podatki, cła itp. Inne koszty nie wymienione wyżej a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia.

Oferenci muszą spełniać następujące warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym w umowie terminie.
4. Złożenie pełnego kosztorysu zawierającego ceny netto i brutto.
5. Posiadanie polisy OC firmy na kwotę co najmniej wynikającą z oferty na etapie podpisywania umowy.
6. Posiadanie uprawnień do kierowania pracami budowlanymi przez kadrę kierowniczą obecną na budowie

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Oferta zawierająca:
- nazwę, adres i NIP wykonawcy
- datę wystawienia oferty
- termin ważności oferty (min. 120 dni)
- cenę netto i brutto
2. Złożenie w ofercie oświadczeń:

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że ubezpieczy firmę, przedkładając na etapie podpisywania umowy ważną polisę OC na kwotę wynikającą z oferty.

Wykonawca oświadcza, że przedłoży na etapie podpisywania umowy kopie uprawnień budowlanych dla kadry kierowniczej obecnej na budowie.


Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

Termin składania ofert upływa 30.04.2018

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek oferty w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania,
• negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,


Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Spółki Eurocapital do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Spółki do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Spółka Eurocapital nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Spółka Eurocapital zastrzega sobie prawo do anulowania/zmiany całości lub części zapytania ofertowego w każdej chwili.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśli art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.