Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - rozbudowa hali produkcyjnej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - rozbudowa hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2018-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: WILHELM HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
telefon: 523490715
Fax: 523490075
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbudowa hali produkcyjnej

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1087714

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: whm@whm.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: „WILHELM HERM. MÜLLER” POLSKA Sp. z o.o., ul. Solna 20, 85-862 Bydgoszcz (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Zygowska, mail: whm@whm.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 349 07 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjnej w szczególności rozbudowa zakładu o łącznik magazynowo - garażowy oraz budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania wiaty na halę produkcyjną wraz z instalacjami, w tym wentylacją mechaniczną, instalacjami doziemnymi wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu. Prace budowlane będą realizowane w Bydgoszczy przy ul. Solnej 20 na terenie działek nr 2/63, 2/64.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac budowlanych oraz wszelakich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej w szczególności rozbudowie zakładu o łącznik magazynowo - garażowy oraz budowie miejsc parkingowych wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania wiaty na halę produkcyjną wraz z instalacjami, który w ramach realizowanego projektu w okresie jego trwania wykona przedmiot zamówienia. Umożliwi to uzyskanie przestrzeni produkcyjnej niezbędnej do wdrożenia nowej technologii i rozpoczęcie produkcji nowych i znacząco ulepszonych produktów.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań obejmuje zakup materiałów oraz kompleksowe wykonanie prac budowlanych wraz z instalacjami i dojazdami oraz wszelakich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego na działkach nr 2/63, 2/64 do potrzeb nowej produkcji:
• opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego oraz pozostałej wymaganej dokumentacji niezbędnej do realizacji danego etapu,
• wykonanie prac przygotowawczych oraz zabezpieczenia terenu,
• prace rozbiórkowe, a w tym:
 zdemontowanie pokrycia dachowego z płyt eternitowych i utylizacja;
 zdemontowanie obudowy wiaty z blach trapezowych oraz siatki;
 zasypanie pochylni i schodów przy rampie;
 rozebranie część rampy przy budynku administracyjno-produkcyjnym;
 wykucie otworu dla bramy i osadzenie stalowego nadproża w istniejącym budynku administracyjno-produkcyjnym;
• wykonanie prac adaptacyjnych oraz wykopów pod fundamenty łącznika;
• rozbudowa i przebudowa istniejącej wiaty o poziomie posadzki +1,20m npt, na halę produkcyjną,
 wymiary – 61,92 x 23,15 m
 wysokość do okapu – 5,13 m², do kalenicy – 7,30m
 pow. zabudowy – 1433,45 m²
 pow. użytkowa – 1342,10 m²
 pow. pomocnicza – 52,60 m²
 kubatura – 9016,0 m³
 wys. kondygnacji – 3,45 – 5,50m
• budowa 2 kondygnacyjnego łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami, gdzie górna kondygnacja stanowić będzie magazyn, a dolna, częściowo zagłębiona, garaż dla samochodów osobowych:
 wymiary – 21,57 x 12,30m
 wysokość do attyki – 5,13 m², do kalenicy – 6,24m
 pow. zabudowy – 265,31 m²
 pow. użytkowa – 256,68 m²
 pow. pomocnicza – 213,54 m²
 kubatura – 1942,0 m³
 wys. kondygnacji – magazyn 3,45 – 4,45m do rygli, garaż – 2,43m
• dostawa i montaż okien, drzwi i bram garażowych;
• wykonanie ścian wewnętrznych oraz 2 zespołów toalet wraz z pomieszczeniami socjalnymi;
• wykonanie prac wykończeniowych ścian i sufitów oraz malowanie, w łazienkach ściany do wysokości 2,0m wyłożone płytkami glazurowymi;
• wykonanie posadzki betonowej w hali produkcyjnej B25 gr.10cm, wzmocnionej i szlifowanej, w części socjalnej posadzki z płytek gres;
• wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i sanitarnych;
• wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i sanitarnych;
• wykonanie pochylni do garażu oraz wewnętrznej drogi do pochylni i parkingów dla samochodów osobowych z kostki betonowej ażurowej o łącznej pow. 502m2;
• wykonanie wykończenia elewacji oraz rynien i rur spustowych;
• wykonanie miejsca składowania odpadów;
• wykonanie pełnobranżowej dokumentacji powykonawczej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia: 28.02.2019r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: wykonał co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową, przebudową lub remontem obiektów przemysłowych, hal o wartości min. 500 000,00 zł netto każda, z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie – pkt. 9 formularza ofertowego -zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj. pkt. 8 formularza ofertowego – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zakresie w specjalności – konstrukcyjno-budowlanej, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności. W takim wypadku w pkt. 8 formularza ofertowego należy wypełnić każde z pól tabeli (dla Osoby nr 1, Osoby nr 2 i Osoby nr 3) danymi osoby spełniającej zdefiniowane wymagania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Postanowienia końcowe
1) Nie dopuszcza się powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Grażyna Zygowska, mail: whm@whm.pl, tel. 052 349 07 15) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (a wynikających m.in. z realizowanych prac oraz przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
10) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e) zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f) zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta, (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty (min. 60 dni od dnia złożenia oferty)
4) Cenę całkowitą netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz ceny netto i brutto (w walucie PLN) elementów składowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym (pkt. 4). W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego
5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia podany w miesiącach.
6) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia podany w miesiącach.
7) Czas reakcji serwisu Wykonawcy podany w godzinach.
8) Oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9) Oświadczenia o posiadanym doświadczeniu niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Nie będą rozpatrywane oferty:
• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
• częściowe, wariantowe,
• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
• złożone po terminie przyjmowania ofert,
• niezłożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

• Wymagany okres ważności oferty: 60 dni od dnia złożenia oferty.
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
• Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (a wynikających m.in. z realizowanych prac oraz przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 70%
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia w miesiącach – 15%
3) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w miesiącach – 10%
4) Czas reakcji serwisu Wykonawcy w godzinach – 5%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ocena ofert odbędzie się poprzez zastosowanie jednolitych, niżej opisanych kryteriów oceny:

1) Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga: 70%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((najniższa zaoferowana cena brutto [PLN])/(cena brutto oferty badanej [PLN]))x70

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia - waga: 15%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia [miesiące])/(termin wykonania przedmiotu zamówienia oferty badanej [miesiące]))x15

3) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia - waga: 10%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((okres gwarancji oferty badanej [miesiące])/(najdłuższy zaoferowany okres gwarancji [miesiące]))x10
Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy. Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

4) Czas reakcji serwisu Wykonawcy - waga: 5%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((najkrótszy zaoferowany czas reakcji serwisu [godz.])/(czas reakcji serwisu oferty badanej [godz.]))x5

Czas reakcji serwisu oznacza czas od zgłoszenia awarii/usterki/problemu do momentu przystąpienia do usunięcia awarii/usterki/problemu. Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin od zgłoszenia awarii/usterki/problemu – godziny liczone w czasie pracy (od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

I) Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
II) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).
III) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WILHELM HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

85-862 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

523490715

Fax

523490075

NIP

9532183891

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pasów zębatych w przedsiębiorstwie WILHELM HERM MULLER POLSKA SP. Z O. O.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0648/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.