Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2018-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel. (023) 672-23-04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.
Zakres robót na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 42
w Ciechanowie obejmuje:
1. Osłonę okien, drzwi wymienionych do lokali mieszkalnych, skrzynek gazowych i rur gazowych.
2. Demontaż krat okiennych, przerobienie na kraty dwuskrzydłowe otwierane i obsadzenie na nowych zawiasach
w ścianach.
3. Demontaż i ponowny montaż w korytkach instalacyjnych przewodów domofonowych, telewizji kablowej
i telekomunikacyjnych.
4. Montaż listew ściennych – korytek instalacyjnych z PCW na ścianach.
5. Oczyszczenie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów.
6. Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem aluminiowym ażurowym.
7. Przetarcie gładzią gipsową ścian powyżej lamperii i sufitów.
8. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.
9. Dwukrotne malowanie ścian lamperii farbami olejnymi z naprawą ubytków tynku.
10. Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbami olejnymi balustrad schodowych, szafek,
grzejników, rur c.o., drabiny do wyłazu i stolarki drzwiowej wejściowej do lokali mieszkalnych – drzwi
i ościeżnice nie wymienione.
11. Naprawa pęknięć na styku ściany wewnętrznej z zewnętrzną na ostatniej kondygnacji klatek schodowych.
12. Dostawa i montaż okładzin z pcv na pochwyty balustrady schodowej.
13. Uporządkowanie klatek schodowych po wykonanych robotach oraz wszystkie inne roboty budowlane nie
wymienione powyżej ale wyszczególnione w przedmiarze robót.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej klatek schodowych budynku po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
Wymagania organizacyjne :
Wykonawca zorganizuje zaplecze robót w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów i wc.
Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę.
Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków
Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich
usunięcie ponosi Wykonawca.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia 45 dni od daty przekazania klatek schodowych budynku
do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a
Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty.
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
d) oświadczenie Wykonawcy na dzień składania oferty o niezaleganiu ze składkami w ZUS
i Urzędzie Skarbowym,
e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą
starannością.
8. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
11 Sposób przygotowania ofert:
ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2) i dokonaną wizję
lokalną w/w klatek schodowych budynku.
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe
nr sprawy 18/2018r. na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie”.
12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2018 roku, do godziny 10,00
w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.