Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni dróg i placów dla Spółdzielni

Przedmiot:

Remont nawierzchni dróg i placów dla Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2018-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44 - 201 RYBNIK
tel.: 32 43 27 300
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-28 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.  

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyzwolenia 35,  44 - 201 RYBNIK

NIP: 642-000-08-89;  tel.: 32 43 27 300; www.rsm.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami, na:

„Remont nawierzchni dróg i placów na Osiedlu Centrum w Rybniku. Z podziałem na zadania.”

Znak postępowania: 3/PN/2018

 

 1. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu zasad zlecania robót, dostaw i usług finansowanych z funduszu remontowego lub z eksploatacji oraz prowadzenia w tym zakresie postępowań w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni dróg i placów na Osiedlu Centrum w Rybniku wraz z wszystkimi robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania zadania. 

Zamówienie podzielono na zadania:

Zadanie 1:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynku Kościuszki 13.

Zadanie 2:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynkach Kraszewskiego 2, 4, 10 oraz Wysoka 8.

Zadanie 3:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynku Miejska 4.

Zadanie 4:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynkach Dworek 13b, 17, 19, 21 oraz Św. Józefa 18, 20, 20A.

Zadanie 5:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynku Raciborska 60.

Zadanie 6:        Kompleksowy remont nawierzchni przy budynku Raciborska 62.

Szczegółowy zakres prac precyzują SIWZ oraz dokumentacja.

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:             TAK

Maksymalna liczba części, na które Wykonawcza może złożyć oferty – 6

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:           NIE

 

 1. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:          30.09.2018r.

 

 1. Informacja na temat wadium   

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1:        3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście zł)

Zadanie 2:        6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł)

Zadanie 3:        4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Zadanie 4:        30 500,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset zł)

Zadanie 5:        11 200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł)

Zadanie 6:        8 300,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta zł)

Wadium musi być wniesione w pieniądzu. Wpłata wadium na koncie Zamawiającej musi być zaksięgowana przed terminem składania ofert. Kopie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9.1     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz:

 • prac o wartości co najmniej 30.000,00 zł każda  – dla zadań 1-3
 • 3 prac o wartości co najmniej 100.000,00 zł każda – dla zadań 4-6

oraz referencje na wykonywane przez siebie roboty o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1; Wykaz prac stanowi załącznik nr 3 do oferty. 

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wymagany: kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi wraz z przynależnością do izby) wraz z ich uprawnieniami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do oferty.

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC - obowiązkowo, NW – fakultatywnie) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia min. 100.000,00 zł, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy obowiązującej w dniu otwarcia ofert Wykonawca bezzwłocznie dostarczy do siedziby RSM nowo obowiązującą polisę na kwotę nie mniejszą niż poprzednia. W przypadku braku dostarczenia nowo obowiązującej polisy OC Wykonawca upoważnia Zamawiającą do zawarcia takiej umowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wygaśnięcia polisy po wyborze oferty danego wykonawcy, a przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, wykonawca ten zobowiązany jest do zawarcia nowej polisy przed terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zamawiającą pod rygorem uznania, że zawarcie umowy jest niemożliwe z powodu okoliczności zależnych od wykonawcy, co uprawniało będzie Zamawiającą do zatrzymania wadium.

 • dokonania wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót dla poszczególnych zadań.

Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia wg załącznika nr 6 oraz formularza ofertowego – załącznik nr 1 i załącznika nr 2.

9.2     Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń        i dokumentów, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

9.3     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 • Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 • Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
 • Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego lub/i prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
 • Podmioty niezależnie do formy prawnej, którego pełnomocnikiem w sprawie o udzielenie zamówienia jest osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;

9.4     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

 • Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 • Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 • Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 • Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9.5     Zamawiająca wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,                        w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiająca jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiająca przewidziała taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiająca nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

9.6     Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiająca odrzuca ofertę, jeżeli:

 • Jest niezgodna z Regulaminem;
 • Jej treść nie odpowiada treści SIWZ i dokumentacji przetargowej;
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • Zawiera najwyższą cenę po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, z wyłączeniem sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynęły jedna lub dwie oferty;
 • Podczas negocjacji została zmieniona na niekorzyść Zamawiającej;
 • Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 

 1. Wykaz

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

 • formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
 • wypełniony załącznik nr 2,
 • wykaz prac wg załącznika nr 3,
 • referencje do wykazu prac,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 4,
 • kserokopie uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (uprawnienia kierownika robót wraz z przynależnością do izby),
 • parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5,
 • oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 6,
 • informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7,
 • aktualny odpis z KRS ważny 1 miesiąc od daty wystawienia lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne 3 miesiące od daty wystawienia (możliwy wydruk z Internetu),
 • zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiąc),
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód opłaty za materiały przetargowe,
 • polisę OC,
 • potwierdzenie opłaty polisy OC.

 

Ponadto do oferty należy dołączyć:

·           pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

·           kosztorys uproszczony + zestawianie robocizny, materiału i sprzętu.

Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy (pełny) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

 

 1. Materiały przetargowe:

Materiały przetargowe zawierające SIWZ, należy wykupić w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kasie. Po wykupieniu materiałów należy zgłosić się z dowodem wpłaty do Działu Technicznego (I piętro pok. nr 20). W przypadku opłacenia należności przelewem, na konto: PKO BP Rybnik nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309, potwierdzenie należy przesłać na adres: przetargi@rsm.pl. Po zaksięgowaniu kwoty w RSM, zostanie przesłany kod dostępu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej: www.rsm.pl  

Koszt materiałów: 150,00 zł brutto.

 

 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie 28.02.2018r. do godz. 8.00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik, w biurze podawczym (parter). W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data i godzina wpływu do Zamawiającej.

 

 1. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018r., o godz. 9.00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej      w sali nr 25, II piętro.

 

 1.  

Negocjacje z oferentami których oferty spełniły wymagania formalne odbędą się w Siedzibie Zamawiającej      w sali nr 25, II piętro w dniu 28.02.2018r. bezpośrednio po otwarciu ofert.

 

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.