Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
2833z ostatnich 7 dni
12032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (1)

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (1)

Data zamieszczenia: 2018-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sprzętowa 3B
10-467 Olsztyn
telefon: 895333924
Fax: 895335444
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie KATES POLSKA Sp. z o.o

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1089211

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie, osobiście lub mailowo do dnia 05.03.2018r na adres:
KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sprzętowa 3 B,
10-467 Olsztyn
lub e-mail: p.szerszen@kates.com.pl
Godziny pracy firmy: 7.00 – 15.00

Liczy się data wpływu dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
c) Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać specyfikację zamówienia
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
- zawierać wymagane załączniki
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szerszeń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 012 303

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,76 kW na dachu budynku usługowego w miejscowości Olsztyn, działka nr 40, obręb 84.

Nazwa i adres Zamawiającego:
KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sprzętowa 3 B,
10-467 Olsztyn

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,78 kW w firmie KATES sp. z o.o.

Nazwa i adres Zamawiającego:
KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sprzętowa 3 B,
10-467 Olsztyn

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,78 kW składające się z:

a) paneli fotowoltaicznych o mocy 280W - 142 szt.
b) Inwerter 40kW 3 faz - 1 szt.
c) Układ pomiarowy trójstronny
d) Rozdzielnica elektryczna 1 szt.
e) Konstrukcje wsporcze (1 kpl)
f) Połączenia wyrównawcze
g) Instalacja przeciwprzepięciowa
h) Ochrona od porażeń – według normy PN-HD 60364-4-41
i) Wykonanie instalacji elektrycznej
j) Instalacja odgromowa – maszty odgromowe 3m
k) Prace instalacyjne (montaż) systemu fotowoltaicznego

Uzasadnienie: wszystkie powyższe elementy są niezbędne celem realizacji wydatku: zakup i instalacja systemu fotowoltaicznego

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac –30.09.2018r.
Termin zakończenia finansowego zamówienia – 30.09.2018r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
b) Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść.
c) Wpłacą wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie pieniężnej na rachunek 45 1140 1111 0000 4014 6800 1019 tytułem: „Wadium”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
d) W ciągu ostatniego roku (2017) wykażą się doświadczeniem w postaci wykonanych 10 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 30 kW. Doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych należy udokumentować w postaci przedłożonych protokołów zdawczo – odbiorczych oraz załącznika nr 5 do zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych instalacji. Brane pod uwagę będą protokoły, w których moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosiła minimum 30
kW. Protokoły odbioru, z których nie wynikać będzie ilość oraz moc wykonanych instalacji nie będą oceniane.
e) Przedłożą polisę ubezpieczeniową na kwotę minimum 300 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD.
f) Zaproponowane instalacje fotowoltaiczne posiadać będą konstrukcję samonośną, nie montowaną na stałe.
g) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. ). – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Oferenci niespełniający Warunków Udziału w Postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY

a) Ogłoszenie wyników postępowania odbędzie się za pośrednictwem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
c) W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.


PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
d) Nie będzie się odnosiła do kryteriów wyboru ofert
e) Zaproponowane parametry techniczne instalacji nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie.

Ponadto zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

INFORMACJE DODATKOWE
Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: p.szerszen@kates.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych za pośrednictwem portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi oferentami.
Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Paweł szerszeń
tel. +48 664 012 303, e-mail: p.szerszen@kates.com.pl.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.
Zakres dopuszczalnych zmian:
1. Terminy – wykonania zlecenia (skrócenie/wydłużenie), etapów, płatności.
2. Harmonogram prac.
3. Inne, wynikające z przyczyn niezależnych od zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Polisa ubezpieczeniowa
4. Potwierdzenie wpłaty wadium
5. Protokoły zdawczo - odbiorcze potwierdzające doświadczenie
6. Wykaz zrealizowanych instalacji
7. Karty katalogowe proponowanych urządzeń

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – waga kryterium 40%

Kryterium nr 2 - Łączna cena netto oferty – waga kryterium 25%

Kryterium nr 3 - Gwarancja na wszystkie instalacje i ich elementy – waga kryterium 15%

Kryterium nr 4 – Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii. Gwarancja udzielana na okres 3 lat. Minimalna ilość wyprodukowanej energii rocznie – nie mniej niż 36 000 kWh – waga kryterium 20%

Sposób przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):
Kryterium nr 1 – 40 punktów
Kryterium nr 2 – 25 punktów
Kryterium nr 3 – 15 punktów
Kryterium nr 4 – 20 punktów


Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów będącą sumą punktów z 4 kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:


Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Najkrótszy czas usunięcia
awarii
Punkty = -------------------------------------- x 40 punktów (max. 40 pkt.)
Czas usunięcia awarii
badanej oferty


Kryterium nr 2 - Łączna cena netto oferty

Wartość oferty
najtańszej (w PLN)
Punkty = ---------------------------- x 25 punktów (max. 25 pkt.)
Wartość oferty
badanej (w PLN)

Kryterium nr 3 - Gwarancja na instalację i jej elementy

Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 15, 10, 5 lub 1 punkt, wg wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:

• Powyżej 20 lat i więcej – 15 pkt.
• Powyżej 10 lat – do 20 lat - 10 pkt.
• Powyżej 1 roku – do 10 lat – 5 pkt.
• 1 rok – 1 pkt.


Kryterium nr 4 – Gwarantowana ilość rocznej produkcji energii. Gwarancja udzielana na okres 3 lat. Minimalna ilość wyprodukowanej energii rocznie – nie mniej niż 36 000 kWh.

Gwarantowana ilość rocznej produkcji
energii z instalacji badanej oferty
Punkty = ----------------------------------------------- x 20 punktów (max. 20 pkt.)
Największa gwarantowana ilość rocznej
produkcji energii z instalacji

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach (cena nie może być wyższa, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne i czas usunięcia awarii systemu krótsze, gwarantowana ilość rocznej produkcji niższa).

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. ). – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Oferenci niespełniający Warunków Udziału w Postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Sprzętowa 3B

10-467 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895333924

Fax

895335444

NIP

7393587602

Tytuł projektu

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie KATES POLSKA Sp. z o.o

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0345/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.