Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka obiektów budowlanych

Przedmiot:

Rozbiórka obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 11
Karolkowa 30
01-207, Warszawa
telefon - 22 661-72-72,
faks - -
http://bip.kowr.gov.pl
ar.andrzejewski@arr.gov.pl,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium: 1) na część 1 - zadanie A - w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) 2) na część 2 - zadanie B - w wysok
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu chojnickiego, słupskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego - województwo pomorskie
Numer referencyjny: PRU.WOP.260.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie powiatu chojnickiego, słupskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego, województwo pomorskie. 1.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części – 4 zadania w następujący sposób: 1.2.1 CZĘŚĆ 1 - ZADANIE A Rozbiórka budynku paszowego nr. inw. 44/0179 znajdującego się na działce nr 39/26 obręb Ciechocin, gm. Chojnice, powiat chojnicki. 1.2.2 CZĘŚĆ 2 - ZADANIE B Rozbiórka następujących obiektów znajdujących się na działce nr 9/22 obręb Warcino, gm. Kępice, powiat słupski: 1) Silos nr inw. 91*B 2) Tuczarnia nr inw. 61*C 3) Chlewnia nr. inw. 89*K 4) Magazyn nr. inw. 44*D 1.2.3 CZĘŚĆ 3 - ZADANIE C Rozbiórka następujących obiektów położonych na terenie powiatu starogardzkiego: 1) Zbiornik p.poż nr. inw. 502/I/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 2) Drogi i place UO nr. inw. 474/II/B znajdujące się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 3) Silos przejezd.3-segm nr. inw. 509/I/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 4) Silos przejezd. 1-segm. Nr. inw. 616/I/B znajdujące się na dz. 311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 5) Zbiornik na gnojowicę nr inw. 495/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 6) Zbiornik na gnojowicę nr inw. 496/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 7) Zbiornik na kiszonkę nr.inw. 497/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 8) Zbiornik na soki nr.inw. 498/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 9) Zbiornik na soki nr.inw. 499/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 10) Zbiornik na soki nr.inw. 500/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 11) Zbiornik na soki nr.inw. 501/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 12) Osadnik gnil. nr.inw. 507/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 13) Sieć wod. kanaliz. UO 500 nr.inw. 475/II/B/*B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 14) Ogrodzenie osadn.UO500 nr.inw.477/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 15) Ogrodzenie obory UO500 nr.inw.478/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 16) Skład opału żużlu nr.inw.479/II/B. Na dz. 311/28 obręb Barłożno przy silosach przejazdowych oraz w zbiorniku na kiszonkę znajdują się zużyte opony od maszyn rolniczych (ok. 50 szt.), które należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami o odpadach. 1.2.4 CZĘŚĆ 4 - ZADANIE 4 Rozbiórka następujących obiektów położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego: 1) Zbiornik bezodpływowy nr inw. 211/000664 znajdujący się na dz. nr 59 obr. Górki gm. Kwidzyn, 2) Magazyn zbożowy nr inw. 01/136/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja, 3) Warsztat remiza nr inw. 03/181/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja, 4) Kuźnia nr inw. 02/184/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja. Obiekty przeznaczone do rozbiórki położone na dz. nr 22/6 obręb Klasztorek wpisane są do zabytków gminy Gardeja. 1.3 Przedmiot zamówienia został opisany dokładnie w: projektach rozbiórek, przedmiarach robót, wycenie materiałów z odzysku, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach. 1.4 Wytyczne dla Wykonawców: W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć: 1) poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót, 2) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych, 3) sporządzenie i aktualizacja planu bioz, tablicy budowy i tablicy informacyjnej, 4) koszt wykonania i złożenia dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji danych ewidencyjnych w odpowiednim ODGiK, 5) koszty uczestniczenia w naradach i odbiorach, 6) koszty utrzymania placu budowy i uporządkowanie terenu po pracach wraz uzyskaniem mediów na czas rozbiórki i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, kosztów zajęć niezbędnych działek sąsiednich – jeśli zajdzie taka potrzeba, 8) koszt ustanowienia kierownika budowy, 9) powiadomienia wszystkich instytucji przed przystąpieniem do prac (dotyczy obiektów zawierających azbest i obiektów z wydanymi pozwoleniami na rozbiórkę), 10) koszt przekazania azbestu oraz transport do składowiska odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zamawiający oczekuje kopii karty przekazania odpadu, 11) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty w wysokości: ZADANIE A – 11 153,66 zł netto (w tym: 5 051,79 zł netto za gruz ceglano – betonowy; 5 736,26 zł netto za złom; 365,61 zł netto za drewno opałowe); ZADANIE B – 23 902,49 zł netto (w tym: 15 400,10 zł netto za gruz ceglano – betonowy; 8 424,77 zł netto za złom; 77,62 zł netto za drewno opałowe); ZADANIE C – 41 827,80 zł netto za gruz betonowy; ZADANIE D – 4 394,79 zł netto za gruz ceglano – betonowy. 1.5 Warunki techniczne: 1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym lub opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania. Zamawiający informuje, że: - STWIOR (załącznik nr 12 do SIWZ) dotyczy również obiektów w miejscowości Bińcze, Parszkowo, Sztumska Wieś które nie podlegają rozbiórce w przedmiotowym postępowaniu !!! 2) Plac rozbiórki winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 3) Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace niebezpieczne właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp. 4) Za wypadki i szkody powstałe na placu rozbiórki odpowiada Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych. 5) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikających z Prawa budowlanego. 6) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 7) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 8) Zakres prac obejmować będzie: całkowitą rozbiórkę obiektów wraz z fundamentami, oczyszczenie terenu z gruzu i pozostałości porozbiórkowych oraz usunięcie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami o odpadach. Teren po rozbiórce winien być wyrównany do poziomu terenu otaczającego. 9) Zakres robót obejmuje również złożenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji danych ewidencyjnych w odpowiednim ODGiK. 10) Przedmiot zamówienia został opisany dokładnie w: projektach rozbiórek, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, wycenie materiałów z odzysku, decyzjach. 11) Na wyżej wymienione prace Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia bądź zgłoszenia robót uzyskane od miejscowo odpowiedniego starosty powiatowego. 12) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zgłaszania zakończonych prac na poszczególnych lokalizacjach. 1.6 Ilości podane w przedmiarach należy traktować pomocniczo. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie ilości robót do wykonania ze stanem faktycznym. Za przyjęte ilości z przedmiarów pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca. 1.7 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: 1.7.1 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, w całym okresie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących czynności opisane w przedmiarze robót. Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 1.7.2 Dla dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób do wykonania czynności wymienionych w ust. 1.7.1 z określeniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia. Wykaz wraz z oświadczeniem winien zostać złożony przez Wykonawcę jak i podwykonawców w dniu podpisania umowy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. 1.7.3 W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji zamówienia. 1.7.4 Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego czynności wskazane w ust. 1.7.1 i sprawdzenie zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. Niespełnienie wymagań, o których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami Projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  60    

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium wyboru oferty, w którym Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania dłuższego niż 60 dni i krótszego niż 30 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 1) doświadczenie zawodowe: a) składając ofertę na część 1 ZADANIE A - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 40 000 zł brutto każda, w tym jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest, b) składając ofertę na część 2 ZADANIE B - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 150 000 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest, c) składając ofertę na część 3 ZADANIE C - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 125 000 zł brutto każda, d) składając ofertę na część 4 ZADANIE D - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 30 000 zł brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże. 2) potencjał techniczny: Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będącą członkiem w odpowiedniej branżowej izbie (Izbie Inżynierów Budownictwa), posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy – w tym okresie: a) składając ofertę na część 1 - ZADANIE A co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 40 000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest; b) składając ofertę na część 2 – ZADANIE B co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 150 000 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest; c) składając ofertę na część 3 – ZADANIE C Wykonawca powinien przedstawić w wykazie co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 125 000 zł brutto każda; b) składając ofertę na część 4 – ZADANIE D Wykonawca powinien przedstawić w wykazie co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 30 000 zł brutto każda; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w ust 1.2.3 pkt 1) części II SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz robót budowlanych (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy – w tym okresie: a) składając ofertę na część 1 - ZADANIE A co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 40 000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest; b) składając ofertę na część 2 – ZADANIE B co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 150 000 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna rozbiórka obiektu kubaturowego zawierającego azbest; c) składając ofertę na część 3 – ZADANIE C Wykonawca powinien przedstawić w wykazie co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 125 000 zł brutto każda; b) składając ofertę na część 4 – ZADANIE D Wykonawca powinien przedstawić w wykazie co najmniej dwie roboty rozbiórkowe o wartości robót co najmniej 30 000 zł brutto każda; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w ust 1.2.3 pkt 1) części II SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ),
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy, sporządzony na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 3)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS), 5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 6) zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium: 1) na część 1 - zadanie A - w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) 2) na część 2 - zadanie B - w wysokości: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100) 3) na część 3 - zadanie C - w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) 4) na część 4 – zadanie D – w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy przed upływem terminu składania ofert dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr rachunku 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 z dopiskiem: Wadium – „Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie woj. pomorskiego – zadanie nr …” Uwaga: wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 2) Wadium wnoszone w formach wymienionych w ust. 11.2 pkt 2 - 5 musi: a) Wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 3) wskazywać beneficjenta – Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28; b) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą); c) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium); d) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie; e) zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, f) być ważne przez cały okres terminu związania ofertą. 4) Oryginał dokumentu wadium w formie, o której mowa w ust. 11.2 pkt 2-5 należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do Kasy Zamawiającego. Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub formie skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o których mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie w zakresie : a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. b) zmiany obowiązującej stawki VAT, 2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku : a) nagłej zmiany warunków atmosferycznych i hydrologiczno-meteorologicznych, wywołujących klęski żywiołowe, b) zaistnienia warunków hydrologiczno-meteorologiczne w szczególności takich jak sztormy, mróz, opady śniegu, deszczu, zbyt wysokie lub zbyt niskie stany wód, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych czy dokonywanie odbiorów, c) okoliczności nie będących następstwem działania czy zaniedbań wykonawcy, w szczególności takich jaki: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, d) okoliczności będących następstwem działania czy zaniedbań działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek np. błędów w dokumentacji projektowej, e) zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, f) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2 termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o kwotę odpowiadającą różnicy w przypadającym do naliczenia podatku VAT. 5. W przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia, b) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa, c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), d) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka budynku paszowego nr. inw. 44/0179 znajdującego się na działce nr 39/26 obręb Ciechocin, gm. Chojnice, powiat chojnicki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45110000-1, 45262660-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka następujących obiektów znajdujących się na działce nr 9/22 obręb Warcino, gm. Kępice, powiat słupski: 1) Silos nr inw. 91*B 2) Tuczarnia nr inw. 61*C 3) Chlewnia nr. inw. 89*K 4) Magazyn nr. inw. 44*D
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45110000-1, 45262660-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 3 - ZADANIE C Rozbiórka następujących obiektów położonych na terenie powiatu starogardzkiego: 1) Zbiornik p.poż nr. inw. 502/I/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 2) Drogi i place UO nr. inw. 474/II/B znajdujące się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 3) Silos przejezd.3-segm nr. inw. 509/I/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 4) Silos przejezd. 1-segm. Nr. inw. 616/I/B znajdujące się na dz. 311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 5) Zbiornik na gnojowicę nr inw. 495/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 6) Zbiornik na gnojowicę nr inw. 496/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 7) Zbiornik na kiszonkę nr.inw. 497/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 8) Zbiornik na soki nr.inw. 498/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 9) Zbiornik na soki nr.inw. 499/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 10) Zbiornik na soki nr.inw. 500/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 11) Zbiornik na soki nr.inw. 501/II/B znajdujące się na dz.311/27 obr. Barłożno gm. Skórcz 12) Osadnik gnil. nr.inw. 507/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 13) Sieć wod. kanaliz. UO 500 nr.inw. 475/II/B/*B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 14) Ogrodzenie osadn.UO500 nr.inw.477/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 15) Ogrodzenie obory UO500 nr.inw.478/II/B znajdujący się na dz. 311/28 obr. Barłożno gm. Skórcz 16) Skład opału żużlu nr.inw.479/II/B. Na dz. 311/28 obręb Barłożno przy silosach przejazdowych oraz w zbiorniku na kiszonkę znajdują się zużyte opony od maszyn rolniczych (ok. 50 szt.), które należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami o odpadach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45110000-1, 45262660-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka następujących obiektów położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego: 1) Zbiornik bezodpływowy nr inw. 211/000664 znajdujący się na dz. nr 59 obr. Górki gm. Kwidzyn, 2) Magazyn zbożowy nr inw. 01/136/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja, 3) Warsztat remiza nr inw. 03/181/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja, 4) Kuźnia nr inw. 02/184/K położony na dz. nr 22/6 obr. Klasztorek gm. Gardeja. Obiekty przeznaczone do rozbiórki położone na dz. nr 22/6 obręb Klasztorek wpisane są do zabytków gminy Gardeja.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45110000-1, 45262660-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Cena 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.