Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - zakup stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - zakup stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy

Data zamieszczenia: 2018-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: AUTOCOMP SPÓŁKA Z O. O.
ul. Lipowa 1c
26-720 Policzna
telefon: 601259321
Województwo: mazowieckie
Miasto: Policzna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakup stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1089766

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać elektronicznie, osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
2. Za datę złożenia oferty w wersji papierowej przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego: Ul. Lipowa 1C, 26-720 Policzna, w godzinach 9.00 – 15.00.
3. Oferta musi zawierać co najmniej:
a) Nazwę, adres i NIP oferenta
b) Łączną cenę netto i brutto za wykonanie usługi, cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie ze specyfikacją w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
c) Termin wykonania zamówienia
d) Termin sporządzenia oferty
e) Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert tj. 20.03.2018.
f) Kserokopię (scan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
g) Podpisane Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami oraz posiadaniu pełnej zdolności do wykonania zamówienia - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
h) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
i) Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby władne do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu wykonawcy.
j) Ofertę należy składać w PLN, EUR lub USD z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
k) Wszelkie koszty związane ze złożeniem ofert ponosi Oferent.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu na adres poczty elektronicznej:waldemar@autocomp.pl.
5. Oferta składana elektroniczne musi być opatrzona podpisem oferenta – skan dokumentu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i ich uzupełnienia.
7. Termin składania ofert – 23.03.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Ponadto oferta musi zawierać:
• Oświadczenie o braku powiązań oraz posiadaniu pełnej zdolności do wykonania zamówienia - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Szajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601259321

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym i procesowym będącym wynikami prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. Prace B+R obejmowały wieloetapową optymalizację kształtu i konstrukcji kanistrów z tworzyw termoplastycznych, przy jednoczesnym spełnieniu kluczowych kryteriów decyzyjnych – minimalizowania wagi a tym samym ograniczaniu zapotrzebowania materiałowego przy utrzymaniu dostatecznej sztywności wyrobu koniecznej do zapewnienia niezbędnej ergonomii dla użytkownika końcowego i zachowania optymalnych warunków transportu paletowego.¬
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy w terminie do 28.04.2018 roku.

Przedmiot zamówienia: dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy oraz przeszkolenie kadry Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: zwoleński Miejscowość: Policzna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy w terminie do 28.04.2018 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy oraz przeszkolenie kadry Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem Zapytanie ofertowe

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi od 1.04.2018 r. do 28.04.2018 r.
Termin realizacji zamówienia Zamawiający rozumie jako dostarczenie, montaż
i bezawaryjne uruchomienia stacji demineralizacji wody w siedzibie Zamawiającego.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w szczególności gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umowy z Instytucją Pośredniczącą.
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• nastąpi konieczność zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kserokopię (scan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań oraz posiadaniu pełnej zdolności do wykonania zamówienia - załącznik nr 2

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne:
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenia stanowiące załącznik nr 2, wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 5 niniejszego zapytania
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty niekompletne, niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.
Kryteria punktowe
Łączna cena brutto w PLN: 90%
Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 90 pkt., w następujący sposób:
Całościowa cena brutto wykonanej usługi [waga 90%] punktowana od 0 do 90 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę trzyma maksymalną ilość punktów, tj. 90, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 90 pkt.
Cena= (najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert)/(wartość brutto wskazana w badanej ofercie) *90
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Okres gwarancji: 10%
Zamawiający przyzna punkty ofertom, w których zostanie zawarta deklaracja okresu gwarancji (liczba miesięcy), wykraczający ponad minimalny wymagany czas określony ustawowo tj. 12 miesiące.
Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona w następujący sposób:, wg wzoru: (deklarowany okres gwarancji/najdłuższy okres gwarancji z ofert) x 10 pkt.
Gwarancja= (deklarowany okres gwarancji (liczba miesięcy) )/█(deklarowany okres gwarancji (liczba miesięcy)@z oferty z najdłuższym deklarowanym okresem gwarancji) *10
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów ofercie, która nie przewiduje dłuższego okresu gwarancji na stację demineralizacji wody, ponad minimalny wymagany czas określony w specyfikacji przedmiotu zamówienia. Wówczas Gwarancja = 0 punktów.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zawierały deklaracje okresu gwarancji poniżej 12 miesięcy, jako niespełniające minimalnych wymaganych warunków określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
Łączna ocena punktowa oferty
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. Łączna ilość punktów (S) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
S = Cena + Gwarancja
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą AUTOCOMP Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 1 i 2, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po terminie wskazanym w punkcie 5 podpunkt 7.
4. Zamawiający będzie wybierał z ofert zawierających wszystkie elementy zawarte w specyfikacji. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę nie spełniającą warunków o których mowa w punktach 1, 2, 3, 5.
5. Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest gdy cena oferty jest niższa o 30% od szacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
6. Oferent musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w produkcji, dostawie oraz roczne doświadczenie w serwisie przedmiotowych maszyn.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AUTOCOMP SPÓŁKA Z O. O.

Adres

Lipowa 1c/nd

26-720 Policzna

mazowieckie , zwoleński

Numer telefonu

601259321

Fax

0

NIP

8111690526

Tytuł projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP poprzez wdrożenie nowego produktu

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7852/17-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.