Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa żłobka o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej...

Przedmiot:

Budowa żłobka o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 517,16 m2 wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2018-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Latowicz
ul. Rynek 6
05334 , Latowicz
telefon - 025 7521080 w. 15
faks - 025 7521080 w. 29
http://latowicz.samorzady.pl
uglatowicz@interia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Latowicz
Wadium: 30 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie
Numer referencyjny: IPPR.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
-
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
-


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje: budowę samorządowego żłobka w Wielgolesie przy ul. Wspólnej gmina Latowicz, dz. nr ewid.67/5 oraz 67/8, o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 517,16 m2 wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, budową ogrodzenia, zielenią, oświetleniem oraz roboty porządkowe. Łączna max. długość budynku – 33,64m, Łączna szerokość max. budynku – 18,50m, Wysokość max. budynku proj. - 8,36m, Ilość kondygnacji bud. Proj. - 1, Powierzchnia zabudowy - 601,79 m, Powierzchnia użytkowa – 517,16m, Powierzchnia całkowita - 672,15 m, Powierzchnia wewnętrzna - 556,35 m W zakres wchodzi: a) część budowlana - budowa jednokondygnacyjnego budynku żłobka gminnego o przyjętej rzędnej wykończonej posadzki na poziomie 155,60m npm., - przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z warunkami przyłączeniowymi -wykonanie naziemnego zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850l wraz z przyłączem do budynku. Zbiornik gazu ogrodzony ogrodzeniem z siatki o wysokości 1,5m, z kontrolowanym dostępem do zbiornika projektowaną furtką. - wykonanie utwardzonego placu na odpadki o wym. 2x3m usytuowanego w północno - zachodnim narożu działki 67/5. - wykonanie ogrodzenia działki ogrodzeniem panelowym ocynkowanym i malowanym o wysokości całkowitej 1,50m wraz z wykonaniem bram przesuwnych na konstrukcji samonośnej z wypełnieniem panelami o szerokości 4,0m i wysokości 1,5m. - wykonanie utwardzonych dojazdów i dojść do budynku oraz 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i opaski z kostki brukowej wokół budynku. Niweletę projektowanych utwardzeń dowiązane do istniejącego ukształtowania terenu. Dojścia i dojazdy ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej na przylegające nieutwardzone tereny zielone (trawniki). - nawierzchnie utwardzeń, jako rozbieralne – chodniki, dojścia i dojazdy, - wykonanie opaski budynku;- kostka brukowa gr.6, 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej zagęszczonej o gr. 4,0cm ·- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm – 15cm (oprócz opaski) na warstwie odsączającej z piasku zagęszczonego – 20cm b) część sanitarna - wykonanie instalacji kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy 50 kW z wyposażeniem,, - wykonanie instalacji grzewczej z rozdziałem dolnym, dwa obiegi grzewcze, grzejniki CV11,CV22,CV33 z zaworami termostatycznymi, - wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wykonanej z rur PP. - ciepła woda przygotowywana w podgrzewaczu o poj. V=300 l. - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV łączonych na wcisk. - wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej przez wentylatory kanałowe o wydajności 100 m3/h z wyłącznikiem czasowym i ręcznym oraz wentylatory kanałowe V=150 m3/h z włącznikiem ręcznym. - wykonanie instalacji gazowej ze zbiornkiem na propan c) wewnętrzna instalacja elektryczna

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262420-1
45111200-0
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na udzieleniu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych robót budowlanych to jest takich które zostały określone w przedmiarze robót i ofercie wykonawcy na zamówienie podstawowe, i które będą obejmowały zwiększenie do 20% wartości zamówienia podstawowego ilości określonych tam robót w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prac.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-05
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-05

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych). Jeżeli wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej została określona z walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu, jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykazuje się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedną inwestycję polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej o wartości jednego zadania nie mniejszej niż: 1.400.000,00 zł. Spełnienie tego warunku musi być potwierdzone dokumentami z których wynika, że roboty wskazane powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót, w tym: a) kierownik budowy: - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65), posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, b) kierownik robót budowlanych posiadający stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia: wykształcenie wyższe i uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, c) kierownik robót budowlanych posiadający stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia: wykształcenie wyższe i uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, Wykonawcy składający ofertę wspólną winni spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie. Zgodnie z art. 22a. ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W powyższym przypadku muszą zostać spełnione wszystkie wymagania opisane w art. 22a. ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Podpisany załącznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wypełniony kosztorys ofertowy (Wg przedmiarów dla wszystkich branż ) - Oświadczenie o wystąpieniu u zamawiającego obowiązku podatkowego. (wg zał. nr 7 do SIWZ ) - wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
30 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót objętych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana będzie dotyczyć zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartość tej części przedmiotu umowy, która została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, 3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy użycie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub w sytuacji pojawienia się na rynku materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji o lepszych parametrach technicznych lub pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4. Strony mogą dokonać zmian postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4) wystąpienia okoliczności (np. konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w projekcie wykonawczym), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót, 6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 7) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze stron, 8) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 9) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 12) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. 5. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzone zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub konieczności wykonania robót dodatkowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 7. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazane osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.