Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie robót dekarskich

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót dekarskich

Data zamieszczenia: 2018-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie
ul. Wyzwolenia 11
13-240 Iłowo-Osada
Telefon: 23 654 1028
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iłowo-Osada
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-28 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie ul. Wyzwolenia 11 - Gmina Iłowo-Osada

13-240 Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

 

Wykonanie robót dekarskich w Zespole Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:

 

 1. Opis stanu istniejącego

Dach obiektu Szkoły Podstawowej w Iłowie- Osadzie obecnie pokryty jest płytami falistymi onduline. Z uwagi na zdekapitalizowanie pokrycia dachowego oraz jego szczelność wymagana jest jego wymiana.

Do demontażu Zamawiający przewiduje:

- orynnowanie,

- obróbki blacharskie,

- łacenie,

  Roboty przewidziane do realizacji:

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich,

- wykonanie obróbek blacharskich kominów wraz z ich kompletnym całościowym obłożeniem blachą,

- wykonanie obróbek blacharskich włazu dachowego,

- foliowanie,

- łacenie,

- blacha stalowa na rąbek stojący, w kolorze grafitowym

- wykonanie kompletnego orynnowania z blachy powlekanej z dostosowaniem średnicy rynien do obsługiwanych przez system rynnowy powierzchni. - kolor grafitowy

Grubość blachy min. 0,5.

Zalecana wizja w zakresie robót. Wszystkie wymiary podane załącznikiem nr 2 należy sprawdzić na terenie robót.

Zamawiający zaleca dokonania wizji w zakresie robót celem potwierdzenia przedłożonych załącznikiem nr 2 wymiarów połaci dachowej.

Wymagane dokonanie zabezpieczenia w obrębie wykonywanych robót oraz prawidłowe jego oznakowanie.

Wszystkie materiały nie nadające się do użytku Wykonawca zabierze na własny koszt  we własne miejsce składowania.

Wskazane roboty wykonać w oparciu o zalecenia z dnia 6 marca 2017r – załącznik nr 2 oraz z dnia 05.02.2018r. – załącznik nr 3.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 31 lipca 2018r.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA BRUTTO 100%
 2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe dla niniejszego zamówienia (zadania), podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do groszy (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących robót i kosztów z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia opisane w rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2  

Zamawiający podejmie działania weryfikacyjne niezwłocznie w przypadku potrzeby wykonania robót, które nie zostały objęte opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział II), a ich potrzeba realizacji będzie niezbędna  dla dalszego prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Decyzja w zakresie realizacji robót zwiększających zakres podejmowana będzie w max. krótkim okresie.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie i dokonanie wizji przewidzianych robót oraz warunków wykonania zamówienia.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

 

VI. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy.
 3. Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia są: Anita Radzymińska, dyrektor oraz Anna Piotrkowska kierownik gospodarczy. Telefon do kontaktu: 23 654 1028.

 VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

 

Zespół Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie ul. Wyzwolenia 11

13-240 Iłowo-Osada

Oferta na: Wykonanie robót dekarskich w Zespole Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie

 

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 28 lutego 2018r do godz. 13.00 (oferty złożone  po tym czasie nie będą rozpatrywane)  - pocztą na adres :

Zespół Szkół nr 1 w Iłowie - Osadzie ul. Wyzwolenia 11

13-240 Iłowo-Osada

3.Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można   złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie- budynek gimnazjum,  ul. Wyzwolenia 11, 13-240 Iłowo-Osada.

 

IX. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 28 lutego godz. 13.15 w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 11, 13-240 Iłowo-Osada - sekretariat w budynku gimnazjum.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) ceny oraz adresy Wykonawców. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

 X. WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.