Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana dachu sali gimnastycznej składającego się z następujących warstw: a) blachy na...

Przedmiot:

Wymiana dachu sali gimnastycznej składającego się z następujących warstw: a) blachy na rąbek na stelażu z zetownika 100x60mm, b) styropianu gr. 100mm pomiędzy zetownikami, c) płyty warstwowej z wypełnieniem styropianowym

Data zamieszczenia: 2018-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05119 , Legionowo
telefon - 227 840 872
faks - 227 742 551
przetargi@powiat-legionowski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 220,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza t
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dachu sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Numer referencyjny: ZPU.272.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie i obejmuje wymianę pokrycia dachowego w zakresie: 1) demontażu i utylizacji istniejącego pokrycia dachowego sali gimnastycznej składającego się z następujących warstw: a) blachy na rąbek na stelażu z zetownika 100x60mm, b) styropianu gr. 100mm pomiędzy zetownikami, c) płyty warstwowej z wypełnieniem styropianowym, d) wtórnie wykonanego gzymsu gzyms na stelażu drewnianym z okładziną ze styropianu gr. 5cm, 2) zabezpieczenia ogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej zadaszenia hali do klasy RE30, 3) montażu nowego pokrycia z płyty dachowej warstwowej z profilowaniem trapezowym o następujących parametrach: a) rdzeń izolacyjny spełniający parametry izolacyjności U=0,13 W/m2K, z pianki IPN o grubości 160 mm, b) blacha zewnętrzna kolor RAL 9006, grubość blachy zewnętrznej 0,5 mm, powlekanej cynkiem o ciężarze min. 275g/m2 i powłoką poliuretanową grubości min. 55μm, c) profil okładziny zewnętrznej T (trapez), d) blacha kolor RAL 9010, grubość blachy wewnętrznej 0,4 mm, powlekanej cynkiem o ciężarze min. 225g/m2 i powłoką poliuretanową grub. min. 55μm, e) profil okładziny wewnętrznej I (minibox), f) parametry ogniowe pokrycia: BROOF (t1), RE30; RE30 B-s1, d0, 4) montażu nowych obróbek blacharskich dachu, 5) montażu barier przeciwśnieżnych w strefie okapowej dachu sali gimnastycznej, 6) montażu systemu asekuracji na dachu sali gimnastycznej, 7) wymiany odwodnienia dachu sali gimnastycznej razem z czyszczakami, 8) montażu systemu podgrzewania rynien okapowych dachu sali gimnastycznej i dachu zaplecza, 9) montażu instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej, 2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace zabezpieczające istniejącą substancję budynku przed zalaniem. Prace należy etapować w taki sposób, aby nie uszkodzić powłok wykończeniowych sali gimnastycznej. Roboty należy realizować na podstawie dokumentacji montażowej opracowanej przez Producenta wybranego systemu pokrycia przed rozpoczęciem prac. 3. Elementy pokrycia dachowego z uwagi na to że będą jednocześnie sufitem hali nie może być wykonane z elementów kapiących. Wymagane klasy reakcji na ogień: A1, A2 s1 d0, A2 s2 d0, B s1 0, B s2 d0. 4. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową wg zestawienia poniżej stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 1) Projekty budowlano-wykonawcze: a) WYMIANY POKRYCIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ TOM I BRANŻA BUDOWLANA z dnia 14.01 2018 r. - egz.1; b) WYMIANY POKRYCIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ TOM II INSTALACJE ELEKTRYCZNE z dnia 14.01 2018 r. - egz.1; 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ST.1 - egz.1; b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, część ST.2 - egz.1; 3) Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy: a) Przedmiar robót - roboty budowlane - egz.1 b) Przedmiar robót - instalacje elektryczne - egz.1 5. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniu związanym z postępowaniem, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i STWIOR jeżeli zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWOiR oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych. 7. Zamawiający w dniu 30 stycznia 2018 r. złożył zgłoszenie robót budowlanych (art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie na roboty objęte zamówieniem tj. Wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 26 w Legionowie. 8. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. 9. Minimalny wymagany okres gwarancji na pokrycie dachowe wynosi 10 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. Zaproponowanie w ofercie wydłużenia okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 10 lat będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji, bez przyznawania dodatkowych punktów. 10. Minimalny wymagany okres gwarancji na pozostałe prace wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. Zaproponowanie w ofercie wydłużenia okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji, bez przyznawania dodatkowych punktów. 11. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia tj.: - roboty branży ogólnobudowlanej, - roboty branży elektrycznej. Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

II.5) Główny kod CPV: 45261000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45453000-7
45442110-1
45210000-2
45410000-4
45321000-3
45310000-3
45311100-1
45311200-2
45316000-5
45314310-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia wprowadzenia na plac budowy. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie na plac budowy nastąpi w maju 2018 r. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie krótszym niż 6 miesięcy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt.: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie dłuższym niż 6 miesięcy będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. 4. Jeżeli w ofercie Wykonawca nie wskaże proponowanego terminu wykonania, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie maksymalnym, bez przyznawania dodatkowych punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty, z których każda polegała na wykonaniu nowego pokrycia dachowego lub jego wymianie w budynku o powierzchni dachu minimum 1200 m² każdy, w technologii płyt warstwowych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania budową i robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: - osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi (kierownika robót budowlanych) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez okres min. 5 lat oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową minimum 1 budynku o pow. min. 1200 m2 z pokryciem dachowym w technologii płyt warstwowych, - osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi (kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie min. 5 lat w kierowaniu robotami. Osoba ta musi posiadać również uprawnienia D i E do wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imię i nazwisko osób, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, kwalifikacji zawodowych oraz informacji o uprawnieniach ww. osób, zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winien podać nazwę przyjętego systemu pokrycia w technologii płyty warstwowej zgodną z posiadanym certyfikatem, o parametrach nie gorszych niż zaprojektowany, gwarantując uzyskanie minimum 10 letniej gwarancji na pokrycie. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)przez Zamawiającego, w oparciu o posiadany ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, oraz posiadane udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu prac montażowych lekkiej obudowy jako autoryzowany montażysta wystawioną przez producenta oferowanego systemu pokrycia w technologii płyt warstwowych, odpowiedniego dla dachu objętego przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz zawierający minimum dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego lub jego wymianie w budynku o powierzchni dachu minimum 1200 m² każdy, w technologii płyt warstwowych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zawierający imię i nazwisko wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem tj.: - osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi (kierownika robót budowlanych) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez okres min. 5 lat oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową minimum 1 budynku o pow. min. 1200 m2 z pokryciem dachowym w technologii płyt warstwowych, - osobą, wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi (kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie min. 5 lat w kierowaniu robotami. Osoba ta musi posiadać również uprawnienia D i E do wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych, - ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, oraz posiadane udokumentowane doświadczenia w przeprowadzaniu prac montażowych lekkiej obudowy jako autoryzowany montażysta wystawioną przez producenta oferowanego systemu pokrycia w technologii płyt warstwowych, odpowiedniego dla dachu objętego przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, oraz posiadane udokumentowane doświadczenia w przeprowadzaniu prac montażowych lekkiej obudowy jako autoryzowany montażysta wystawioną przez producenta oferowanego systemu pokrycia w technologii płyt warstwowych, odpowiedniego dla dachu objętego przedmiotem zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 220,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji na pokrycie dachowe (w latach) 12,00
okres udzielonej gwarancji na pozostałe roboty (w miesiącach) 3,00
termin zamówienia 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy czas na ukończenie prac stanowiących przedmiot zamówienia ulegnie zmianie na skutek przerwania lub wstrzymania realizacji prac z przyczyn leżących poza Wykonawcą lub zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych (wykonanie robót podstawowych określonych niniejszą umową będzie uzależnione od wykonania robót dodatkowych). Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem wskazującym na okoliczności uzasadniające zmianę terminu realizacji umowy; 2) wysokości wynagrodzenia umownego w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto; 3) nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 4) zaistnienia siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres działania ww. siły wyższej powodującej brak możliwości prowadzenia prac. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.