Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy i montażu w systemie naziemnym kompletnej instalacji...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy i montażu w systemie naziemnym kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp

Data zamieszczenia: 2018-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PMP RECYKL MAŁGORZATA KACZMARSKA
ul. Sandomierska 270
27-440 Ćmielów
telefon: 508138850
Fax: 412471315
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ćmielów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-02-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018 dotyczące dostawy i montażu w systemie naziemnym kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

 

Numer ogłoszenia

1090495

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 28-02-2018 r. do godz. 14.00
2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej i można je składać osobiście, pocztą elektroniczną biuro@pmprecykl.com , nadsyłać pocztą tradycyjną na adres PMP RECYKL Małgorzata Kaczmarska, 27-440 Ćmielów , ul. Sandomierska 270 bądź za pośrednictwem kuriera. Oferty złożone w formie innej niż wymienione i oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5. Do oferty cenowej należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia oraz załączniki .
6. Wskazując cenę, należy uwzględnić: wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert (jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
7. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
8. Ceną oferty jest cena całościowa brutto.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Kaczmarska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604577067

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp posadowionej na gruncie należącym do firmy PMP RECYKL Małgorzata Kaczmarska, Ćmielów, ul. Sandomierska 270 .
Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje:
- zakup i montaż wszystkich urządzeń instalacji;
- przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu i uruchomienie instalacji;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- obsługę gwarancyjną i serwisową.

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje:
• wykonanie koncepcji technicznej lub projektu wykonawczego instalacji.
• roboty przygotowawcze i ziemne,
• montaż konstrukcji wsporczej,
• montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
• rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
• połączenia kablowe elementów instalacji,
• montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
• przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,
• wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu, obejmuje w szczególności:
• opracowanie instrukcji obsługi instalacji na potrzeby Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie bieżącej obsługi osób rekomendowanych przez Zamawiającego,
• skompletowanie i przekazanie do weryfikacji Zamawiającemu protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i rozruchu instalacji, atestów wbudowanych materiałów ze wskazaniem źródła ich wytworzenia, deklaracji zgodności, dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej obsługi instalacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji.
Przeglądy gwarancyjne obejmują w szczególności:
• wykonanie przynajmniej dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych wybudowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie trwania gwarancji wynikających z instrukcji obsługi urządzeń. Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji.

• Obsługę napraw urządzeń w okresie gwarancyjnym i spełnienie formalności wynikających z wymagań producentów urządzeń objętych gwarancją.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ćmielów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowe wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp posadowionej na gruncie, która wykorzystując energię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych zwiększy niezależność energetyczną firmy. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu RPSW „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacyjne technologie do przetwarzania trudnych odpadów wielowarstwowych oraz wprowadzenie na rynek inteligentnego produktu”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp składającej się z poniższych urządzeń i elementów:
1. Panele fotowoltaiczne- min. moc 275 W
2. Inwertery – 2 szt
3. Konstrukcja montażowa na grunt
4. Kompletne rozdzielnie DC i AC (zabezpieczenia,ochronniki,rozłączniki)
5. Okablowanie (przewody i kable AC i DC)
6. Konektory MC4
7. Pręty uziemiające

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:

PARAMETR ZAKRES
Typu modułu polikrystaliczny,
Moc co najmniej 275 W
Sprawność co najmniej 16,51%
Temperaturowy współczynnik mocy Nie gorszy niż: -0,41% / °C
Tolerancja mocy 0/+5W
Klasa ogniw A
Odporność na PID Zgodnie z normą ICE 62804 lub równoważną
Szyba przednia Wykonana ze szkła z powłoką antyrefleksyjną oraz z powłoką samoczyszczącą
Odporność modułu nacisk/ssanie Nie mniej niż 5400/2400 Pa
Temperatura pracy - 40 °C - + 85 °C
Maksymalne napięcie pracy 1000 VDC
Certyfikaty IEC 61215 oraz ICE 61730
Odporność na amoniak Zgodnie z normą PN-EN 62716 lub równoważną
Gwarancja na produkt Nie mniej niż 10 lat
Gwarancja mocy Nie mniej niż 80% sprawności po 25 latach użytkowania
Puszka przyłączeniowa IP67, co najmniej 3 diody bocznikujące, konektory MC4

Ponadto wszystkie moduły fotowoltaiczne dostarczone Zamawiającemu powinny być nowe i wyprodukowane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą montażu.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji: 30 dni roboczych od podpisania umowy

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, budowę co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy co najmniej 40 kW łącznie.

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, której zakres obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:
- Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych,
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i nie zalegają w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

d) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. Zamawiający dokona weryfikacji wymagań przedstawionych w punkcie 1 powyżej na podstawie oświadczeń Wykonawcy załączonych do oferty. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia w powyższym zakresie według wzorów stanowiących Załączniki nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Na etapie badania i oceny ofert Zamawiający może (co oznacza, że nie musi) wezwać Wykonawcę do udokumentowania, że Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
budowę co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy co najmniej 40 kW każda, które zostały usytuowane na gruncie lub dachu budynku.
W tym celu Zamawiający może żądać przedstawienia wykazu podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonał przedmiotowe budowy wraz z podaniem ich zakresu, dat wykonania, a także dowodów potwierdzających, że budowy wykonane zostały należycie, przy czym dowodami potwierdzającymi, że budowy wykonane zostały należycie są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego budowy zostały wykonane lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać przedmiotowego poświadczenia. W przypadku, gdy wykaz budów lub dowody potwierdzające należyte ich wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego budowy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

4. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt. IX Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ze wskazaniem oczekiwanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia oraz okresów gwarancji.
5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w Zapytaniu ofertowym. Cenę oferty należy przedstawić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania ofertowego oraz dysponowaniu osobami zdolnymi do jego wykonania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
c) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której zakres obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:
- Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych,
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
d) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
e) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego,
f) oświadczenie, że urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i STWiOR, są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego,

7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być dokumentem oryginalnym lub kopią poświadczoną notarialnie.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisujące ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Wykonawca podlega wykluczeniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
12. W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty, w tym odbycia wizji lokalnej, związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli urządzenie nie będzie spełniało oczekiwań Zamawiającego bądź w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego rażących uchybień.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: Terminu realizacji umowy;
3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2. Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania ofertowego oraz dysponowaniu osobami zdolnymi do jego wykonania- Załącznik nr 3
4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności, której zakres obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia- Załącznik nr 4
5. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zalega w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- Załącznik nr 5
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- Załącznik nr 6
7. Oświadczenie, że urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i STWiOR, są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej- Załącznik nr 7
8. Koncepcja techniczna lub projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)„cena budowy instalacji fotowoltaicznej”: cena łączna brutto w złotych – 50 pkt
b) „termin obowiązywania gwarancji na roboty montażowe ,pozostałe urządzenia i
elementy instalacji ” – 10 pkt
c) „okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne, inwerter i konstrukcję nośną instalacji”(w pełnych latach) – 20 pkt
d) „ certyfikowany serwis Instalatora/Wykonawcy” – 10 pkt
e) „czas reakcji serwisowej” – 10 pkt
3. Ocena pkt. oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

OP = PBIF + PGM + PGF + PCI+ PCRS
gdzie :
OP - ocena pkt. oferty,
PBIF - l. pkt. uzyskanych w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznej”,
PGM - l. pkt. uzyskanych w kryterium „termin obowiązywania gwarancji na roboty montażowe , pozostałe urządzenia i elementy instalacji”
PGF - l. pkt. uzyskanych w kryterium „okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne, inwerter i konstrukcję nośną instalacji”(w pełnych latach)”,
PCI - l. pkt. uzyskanych w kryterium „ certyfikowany serwis Instalatora/Wykonawcy”.
PCRS - l. pkt. uzyskanych w kryterium „ czas reakcji serwisowej”
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

3.1 Liczba pkt.(PBIF) w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznej” obliczana będzie według wzoru:
PBIF = CN/CB x 50 pkt.
gdzie:
PBIF - liczba punktów w kryterium „cena budowy instalacji fotowoltaicznej”
CN - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
CB - łączna cena brutto badanej oferty
Maksymalna l. pkt. to 50 w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

3.2 Liczba pkt. PGM w kryterium „termin obowiązywania gwarancji na roboty montazowe , pozostałe urządzenia i elementy instalacji’, przyznawana będzie w następujący sposób:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 2 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
Liczba punktów Okres gwarancji
0 2 lata
5 3 lata
10 5 lat i powyżej

Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym.
Maksymalna l. pkt. to 10 .

3.3 liczba pkt. PGF w kryterium „okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne, inwerter i konstrukcję nośną instalacji”(w pełnych latach)”, przyznawany będzie w następujący sposób:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji
przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji
wynosi 5 lat, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
Liczba punktów Okres gwarancji
0 5 lat
10 8 lat
20 10 lat i powyżej

2) Informacje dotyczące terminu gwarancji Wykonawca poda w formularzu ofertowym.
Maksymalna l. pkt. to 20 pkt.

3.4 Liczba pkt. PCI w kryterium „ certyfikowany serwis Instalatora/Wykonawcy” przyznawana będzie w następujący sposób:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości certyfikatów posiadanych przez osoby, którymi dysponuje Wykonawca, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
Liczba punktów Zasoby osobowe z certyfikatami
0 Brak w zasobach pracownika z certyfikatem instalatora wydanym przez producenta konstrukcji lub falownika
5 Posiadanie w zasobach pracownika z certyfikatem instalatora wydanym przez producenta konstrukcji
5 Posiadanie w zasobach pracownika z certyfikatem instalatora wydanym przez producenta falownika
Informacje dotyczące osób oraz posiadanych certyfikatów wykonawca poda w formularzu ofertowym do którego dołączy kserokopie tych certyfikatów.
Maksymalna l. pkt. to 10 pkt.

3.5 Liczba pkt. PCRS w kryterium „czas reakcji serwisowej” przyznawana będzie w następujący sposób:
Liczba punktów Okres gwarancji
0 5 dni roboczych
5 2 dni robocze
10 1 dzień roboczy (24 godziny)

Zamawiający zastrzega sobie maksymalny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 5 dni roboczych. Reakcja polega na zdiagnozowaniu przyczyny usterki i podjęcia akcji naprawczej.
Informacje dotyczące czasu reakcji serwisowej wykonawca poda w formularzu ofertowym .
Maksymalna l. pkt. to 10 pkt.

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
5. Na podstawie otrzymanych punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej na podstawie największej ilości otrzymanych punktów.
6. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć
negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.

PROCES OCENY OFERT
1. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo:
a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać będzie na spełnieniu przez oferentów wymogów obligatoryjnych wskazanych w części : Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
b/ etap 2 – ocena merytoryczna – polegająca na ocenie merytorycznej(punktowej) przedłożonych dokumentów w Komisji ofertowej oraz stworzeniu listy rankingowej.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w Załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:
a. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
b.Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PMP RECYKL MAŁGORZATA KACZMARSKA

Adres

Sandomierska 270

27-440 Ćmielów

świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu

508138850

Fax

412471315

NIP

6612103148

Tytuł projektu

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA TRUDNYCH ODPADÓW WIELOWARSTWOWYCH ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK INTELIGENTNEGO PRODUKTU

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0320/16-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.