Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w...

Przedmiot:

Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w zamkniętej, stalowej obudowie kontenerowej

Data zamieszczenia: 2018-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
ul. Słoneczna 6
62-081 Przeźmierowo
telefon: 616545550
Fax: 616545566
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-26 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w zamkniętej, stalowej obudowie kontenerowej

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1091551

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 26.03.2018r. do godz. 16:00. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Koźlak, pkozlak@pol-mak.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 61 654 55 50 w.153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w zamkniętej, stalowej obudowie kontenerowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawiona została w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Iława

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w zamkniętej, stalowej obudowie kontenerowej w związku z realizacją projektu „Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 3356 kW dla Zakładu Produkcyjnego POL-MAK” dofinansowanego w ramach działania 1.6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Numer projektu: POIS.01.06.01-00-0025/16-00)

Przedmiot zamówienia

Dostawa i uruchomienie kompletnego układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 3356kW w zamkniętej, stalowej obudowie kontenerowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawiona została w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45251000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy urządzeń przez oferenta: 5 miesięcy od podpisania umowy.
Wymagany termin montażu i uruchomienia: 7 miesięcy od podpisania umowy.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z zakresu dostawy i uruchomienia układów wysokosprawnej kogeneracji o mocy pojedynczej jednostki nie mniejszej niż 3 MW mocy elektrycznej. Spełnienie tego wymagania będzie potwierdzone oświadczeniem ze wskazaniem minimum pięciu obiektów, gdzie dostarczono i uruchomiono zespoły kogeneracyjne dostarczone przez Wykonawcę i wykonano rozbudowany układ CHP zawierających takie elementy jak: - wytwornica pary technologicznej połączona z układem odzysku ciepła z bloku silnika i ekonomizerem, przystosowane do pracy na zewnątrz.
Wykonawca powinien również wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert świadczy bądź świadczył usługi gwarancyjne dla co najmniej trzech gazowych agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 3 MWel, utrzymując je w ciągłym ruchu z mocą bliską mocy nominalnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert (Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie).

Potencjał techniczny

Wykonawca układu kogeneracyjnego powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 lub PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: projektowanie, realizacja i montaż instalacji kogeneracyjnych, przemysłowych systemów automatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji termicznych oraz warsztatu wytwarzającego elementy konstrukcji stalowych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie aktualny Certyfikat załączony do oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 pracowników posiadających doświadczenie, wiedzę i uprawnienia do wykonywania prac serwisowych dla oferowanego typu układu kogeneracyjnego.
Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pracowników z certyfikatami potwierdzającymi uprawnienia z zakresu ruchu próbnego i rozruchu silników urządzenia kogeneracyjnego wystawionymi przez producenta silnika kogeneracyjnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego potencjału osobowego na etapie oceny ofert (Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie potencjału osobowego zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi zasobami ludzkimi
- Opis techniczny urządzenia
- DTR producenta silnika kogeneracyjnego
- Rysunek fundamentów
- Rysunek urządzenia (Lay-out)
- Schemat funkcjonalny urządzenia
- Schemat jednokreskowy
- Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:
1. Cena brutto (waga kryterium: 70 %)
2. Sprawność elektryczna (waga kryterium: 20 %)
3. Konsumpcja własna oleju [kg/h] (waga kryterium: 10%)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Ci=Cmin/Cn x waga 70% x 100 pkt
Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”, Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena całkowita oferty nr „n”.

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Sprawność elektryczna” będzie przyznawana na zasadzie proporcji wg wzoru (na podstawie DTR producenta silnika kogeneracyjnego):

Każde 0,1% sprawności elektrycznej powyżej 43% skutkować będą przyznaniem 1pkt
Maksymalna ilość punktów wynosi 20
Sprawność elektryczna 45% i więcej skutkować będą przyznaniem 20 pkt
Oferent składa kartę katalogową oferowanego układu kogeneracyjnego z wyraźnie wskazaną sprawnością elektryczną

Ad. 3. Liczba punktów w ramach kryterium „Konsumpcja własna oleju [kg/h]” będzie przyznawana na zasadzie proporcji wg wzoru (na podstawie DTR producenta silnika kogeneracyjnego):

Ki=Kmin/Kn x waga 10% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają: Ki - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Konsumpcja własna oleju [kg/h]”, Kmin – najniższa konsumpcja oleju spośród badanych ofert, Kn - konsumpcja oleju oferty nr „n”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Słoneczna 6

62-081 Przeźmierowo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

616545550

Fax

616545566

NIP

7771026248

Tytuł projektu

Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 3356 kW dla Zakładu Produkcyjnego POL-MAK

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0025/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.