Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny o wymiarach przekroju...

Przedmiot:

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny o wymiarach przekroju poprzecznego Ø400mm, zbudowany z rur betonowych, na odcinku 210mb

Data zamieszczenia: 2018-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63400 , Ostrów Wielkopolski
telefon - 062 7387705, 7387706
faks - 627 353 690
www.wodkan.com.pl
pwik@wodkan.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące 00/100 zł).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-27 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej, Korfantego, Chłapowskiego i deszczowej w ulicy Południowej w Ostrowie Wielkopolskim
Numer referencyjny: BZP/RENOW/09/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie bezwykopowej naprawy wkładem elastycznym z tkaniny technicznej nasyconej żywicami termoutwardzalnymi lub żywicami utwardzanymi promieniami UV, w następującym zakresie: ul. Miła - kanał sanitarny o wymiarach przekroju poprzecznego Ø400mm, zbudowanego z rur betonowych, na odcinku 210mb od studni rewizyjnej zlokalizowanej przy posesji nr 2a do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy torze kolejowym oraz o wymiarach przekroju poprzecznego Ø300mm, zbudowanego z rur żeliwnych zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 17mb pod torem kolejowym, ul. Korfantego: - kanał sanitarny o wymiarach przekroju poprzecznego Ø250mm, zbudowanego z rur kamionkowych zlokalizowanego w ul. Korfantego w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 161mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Żymirskiego do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego (na pierwszym odcinku od studni rewizyjnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu z ul. Żymirskiego w stronę ul. Poniatowskiego kanał zaczyna się od średnicy Ø300 następnie przechodzi w średnicę Ø250 – nie udało się namierzyć dokładnego miejsca zmiany średnicy), ul. Chłapowskiego: - kanał sanitarny o wymiarach przekroju poprzecznego Ø400mm, zbudowanego z rur betonowych zlokalizowanego w ul. Chłapowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 692mb od studni rozprężnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu z ul. Rejtana do studni rewizyjnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego, ul. Południowa: - kanał deszczowy o wymiarach przekroju poprzecznego Ø400mm, zbudowanego z rur betonowych zlokalizowanego w ul. Południowej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 100,5mb od studni rewizyjnej położonej przy posesji nr 14 do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Myśliwską oraz o wymiarach przekroju poprzecznego Ø500mm, zbudowanego z rur betonowych zlokalizowanego w ul. Myśliwskiej w Ostrowie Wielkopolskim, na odcinku 249mb od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Południową do separatora przy wylocie do rowu melioracyjnego (od studni rewizyjnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu z ul. Południową w stronę rowu kanał na długości 1mb ma średnicę Ø400mm po czym przechodzi w średnicę Ø500mm), Zamówienie obejmuje również : - czyszczenie hydrodynamiczne kanału (usunięcie inkrustacji) na długości: ul. Miła - kanał sanitarny – 210mb wymiary 400mm (w tym 9 studni rewizyjnych Ø1000mm), ul. Miła - kanał sanitarny – 17mb wymiary 300mm (w tym 1 studnia rewizyjna Ø1000mm), ul. Korfantego – kanał sanitarny – 161mb wymiary 250mm (w tym 4 studnie rewizyjne Ø1000mm), ul. Chłapowskiego - kanał sanitarny – 692mb wymiary 400mm (w tym 17 studni rewizyjnych Ø1000mm), ul. Południowa – kanał deszczowy – 100,5mb wymiary 400mm (w tym 2 studnie rewizyjne Ø1000mm), ul. Myśliwska – kanał deszczowy – 249mb wymiary 500mm (w tym 8 studni rewizyjnych Ø1000mm), - montaż kapeluszy typu B do 40cm (krótkie) na bezpośrednim włączeniu przykanalika w poddanym renowacji kanale dla: ul. Korfantego – kanał sanitarny – 5szt, ul. Chłapowskiego - kanał sanitarny – 5szt, - wywóz osadów z czyszczenia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, - inspekcje CCTV przed wykonaniem renowacji kanału oraz po wprowadzeniu wkładu i otworzeniu przykanalików. Prowadzenie dokumentacji na piśmie z wyszczególnianiem poszczególnych faz montażu wykładziny. - wycięcie za pomocą frezowania wszystkich obcych elementów wystających w kanale, - wycięcie kinet we wszystkich studniach rewizyjnych, - otworzenie wszystkich czynnych włączeń przykanalików, Dopuszcza się systemy żywiczne typu: UP (nienasycone żywice poliestrowe) i EP (nienasycone żywice epoksydowe) dla drugiego typu ścieków – ścieki komunalne. Ewentualny pobór wody do renowacji kanalizacji możliwy będzie po podpisaniu jednorazowej umowy na dostawę wody zgodnie z obowiązującymi w WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim warunkami cenowymi. Utwardzany rękaw musi spełniać następujące wymagania: • dopuszczalne jest zastosowanie rękawa o konstrukcji filcowej jak również szklanej, • grubość nominalna – końcowa grubość ścianki kompozytu powinna zapewnić możliwość przenoszenia wszystkich działających obciążeń na rękaw, • minimalna grubość rękawa po utwardzeniu: dla DN250mm wynosi: rękaw filcowy – 7,5mm, rękaw szklany 5,0mm, dla średnicy DN300mm wynosi: rękaw filcowy – 7,5mm, rękaw szklany 5,0mm, dla średnicy DN400mm wynosi: rękaw filcowy – 9,0mm, rękaw szklany 6,0mm, dla średnicy DN500mm wynosi: rękaw filcowy – 10,5mm, rękaw szklany 7,0mm, • grubość ścianki wykładziny nie może zmniejszyć średnicy istniejących kanałów o więcej niż 6% • sztywność obwodowa wykładziny nie niższa niż 2kN/m2 • odporność chemiczna w zakresie pH 4-12 • odporność na działanie chemikaliów i gazów występujących w ściekach: H2S, CH4 , CO i CO2 jak również odpornej na ścieranie zawiesinami mineralnymi (piasek, żużel, żwir) transportowanymi wraz ze ściekami z prędkością przepływu V = 2,0 m/s • odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów • wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału • szorstkość i odporność na ścieranie nie może być mniejsza niż powierzchni wewnętrznej analogicznego nowego kanału, jak poddawany renowacji • obwód zewnętrzny, ułożonej i utwardzonej w kanale wykładziny, nie może być mniejszy od obwodu wewnętrznego kanału po czyszczeniu • barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności • rękaw musi być nasączony przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych – niedopuszczalne jest nasączanie rękawa na placu budowy • materiał w każdym miejscu przekroju musi mieć jednakowe właściwości na obwodzie i długości montowanego odcinka • powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji musi być gładka, nie może posiadać nierówności wynikających z wad technicznych lub wad materiału • zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń dynamicznych • producent rękawa winien posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakości zgodny z normą EN ISO 9001 lub równoważny. W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenie niezbędnych atestów i deklaracji zgodności z przepisami i obowiązującymi polskimi normami, - dostarczenie dokumentacji zgodności materiałowej oraz z procesu instalacji wykładziny, - wykonanie w obecności zamawiającego pomiaru szczelności kanału wg DIN EN 1610, - wykonanie badania sztywności obwodowej wykładziny – próbki do badań muszą być pobierane w obecności zamawiającego, - wykonanie pomiaru grubości wykładziny, - wykonanie pomiaru i analizy ewentualnych sfałdowań wykładziny, - oznaczenie modułu sprężystości wykładziny, - wykonanie badania szczelności wykładziny na przenikanie wody - wyłączenie rurociągu z eksploatacji na czas niezbędny do wykonania renowacji wraz z zabezpieczeniem przepływu ścieków na odcinkach nie objętych renowacją (korkowanie kanału i pompowanie ścieków zabezpieczające przed ich spiętrzeniem i zalewaniem posesji) oraz zapewnienie ciągłego odbioru ścieków z przykanalików na odcinku poddanym renowacji, - zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania, - uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, - ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu, - zapewnienie dojazdu do posesji, - przekazanie właścicielom obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac, informacji o mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków, - niezbędne zabezpieczenie p.poż, BHP, - ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzenia robót, - zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

II.5) Główny kod CPV: 45453100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złote).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować sobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych. 2). Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj: zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, każda o średnicy nie mniejszej niż 200mm i długości co najmniej 200 metrów; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwego organu w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty tych zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4). oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy, kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu – załącznik nr 4 do IDW
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
). dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 2). wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr6 do IDW, 3). wykaz osób do kierowania robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5do IDW
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące 00/100 zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następstwie zaistnienia co najmniej jednej z nw. przyczyn: - zawieszenia robót przez zamawiającego, - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmian dokumentacji projektowej, technologii, - opóźnień w uzyskaniu projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego, - wystąpienia robót zamiennych, - zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, - siły wyższej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron umowy, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.