Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i przeglądów dźwigów oraz urządzeń...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i przeglądów dźwigów oraz urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego

Data zamieszczenia: 2018-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. (22) 569 04 13; (22) 569 03 53
fax. (22) 834 18 20
e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-21 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp

 

na:

usługa konserwacji i przeglądów dźwigów oraz urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
(PU-06/2018).

 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

 

 

…………………………………

    ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne                       

 

Warszawa, marzec 2018 r.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47  faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35.

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A. :  37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683;  Regon: 012298697

 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PU-06/2018.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
  2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa konserwacji i przeglądów dźwigów oraz urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
   (PU-06/2018).

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.75.00.00-7 Usługi w zakresie konserwacji wind.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. wykonywanie usługi przez 24 godziny na dobę w sposób ciągły - z tym, że w dni robocze, pomiędzy godzinami 7:00 a 15:00, wymaga się obecności konserwatora na terenie Szpitala, w czasie niezbędnym do przeprowadzenia codziennej kontroli prawidłowości pracy wszystkich urządzeń dźwigowych (kontrola obecności - poprzez jej pisemne potwierdzenie - będzie prowadzona przez Dział Inwestycji i Eksploatacji); natomiast w pozostałym okresie - na zasadach pogotowia dźwigowego, na wezwanie.
 2. wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego;
 3. dokonywania przeglądów profilaktycznych urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, przynajmniej dwa razy w miesiącu i złożenie informacji na piśmie Zamawiającemu;
 4. wykonywania raz w roku, w przeliczeniu na normę miesięczną, pomiarów elektrycznych (rezystencji izolacji, uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) przedmiotowych dźwigów (wind) i urządzeń dźwigowych. Norma zawiera również uczestnictwo w corocznym badaniu dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w do ZO.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      Termin realizacji umowy  -  24 miesiące od daty zawarcia umowy.  

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 1.  
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1.  
 1. zdolności zawodowej i technicznej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
 • wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem konserwację i przeglądy dźwigów oraz urządzeń dźwigowych w obiektach sklasyfikowanych w klasie 1264 wg Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm), wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego, świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy) o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 PLN brutto w skali rocznej.

W przypadku gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniające warunek, rozliczenie za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

 • skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby:

Lp.

Stanowisko

(funkcja)

Minimalna liczba osób

Minimalne uprawnienia

Minimalne doświadczenie

 1.  

Konserwator dźwigów

1

posiadający uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się konserwacją dźwigów wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849, z późn. zm).

osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w konserwacji dźwigów

osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych

 1.  

Konserwator dźwigów

1

posiadający kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii I

oraz w kategorii EM II dla podestów ruchomych

osoba posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych

 

Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia tej samej osoby posiadającej wymagane uprawnienia z poz. 1 i 2 tabeli.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia więcej niż jednej osoby w zakresie poz. 2 tabeli, spełniających wymagania określone dla zajmowanego stanowiska.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
 4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1.  
  1. ktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych). Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 2 do ZO.
  3. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt 6.1 ppkt 1 lit. b), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do ZO;
  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  1. Zasoby innych podmiotów:
 1. ykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do ZO) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 

 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym w sytuacji gdy warunek z pkt 6.1 ppkt 1 lit. b) SIWZ będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, ale przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części usług.
 2. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.
 3. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.1 ZO, podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1.  
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz „Oferta”, formularz specyfikacji cenowej (zgodny w treści z wzorem określonym w SIWZ), oraz dokumenty wskazane w pkt. 7 ZO.
  5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może stosować zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
  9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
  11. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

i opisane: „Oferta na usługę konserwacji i przeglądów dźwigów oraz urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
(PU-06/2018). Nie otwierać przed dniem 21.03.2018 r., godz. 10.15”

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1.  
 2.  
  1. Oferty winny być złożone w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80, w pokoju Nr 106 (Pawilon H), w terminie do 21.03.2018 r. do godziny 10:00.

 

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1.  
 2.  
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: www.bielanski.bip-e.pl (w zakładce: „zamówienia do 30 tys. euro”)*

 

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono ZO.

 

 1. Pytania należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

fax: (22) 56 90 247

e-mail: maciek.harowicz@bielanski.med.pl

10.4      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:

10.4.2. Maciej Harowicz tel./ fax  (22) 56 90 247; e-mail: maciek.harowicz@bielanski.med.pl">maciek.harowicz@bielanski.med.pl

10.5   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

                                                           fax: 22 569 02 47

e-mail: maciek.harowicz@bielanski.med.pl">maciek.harowicz@bielanski.med.pl 

11. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

11.1      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pok. Nr 107,  w dniu 21.03.2018 r. o godzinie 10:15.

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

13.1   Osoba wyznaczona przez Zamawiającego otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

13.2   Bezpośrednio przed otwarciem ofert osoba wyznaczona przez Zamawiającego do prowadzenia postępowania poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego osoba odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

14. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1.  
 2.  
  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- cena  -  100 %

W kryterium „cena” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                                                                        najniższa cena oferty brutto

              liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

 1. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z obu kryteriów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
 4. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 5. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

16.1      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych  kryteriów, z zastrzeżeniem pkt 14.

16.2      Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

16.3      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

16.4      Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

16.5      Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy.

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

17.1.     Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).

17.2.     Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

17.3      Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

17.4.     Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.