Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i malowanie elewacji budynków Spółdzielni o łącznej powierzchni 9713,23 m2

Przedmiot:

Remont i malowanie elewacji budynków Spółdzielni o łącznej powierzchni 9713,23 m2

Data zamieszczenia: 2018-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach
os. M. Kopernika 10
34-100 Wadowice

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Kleszcz, tel. (033) 82-349-22
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: 6.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-09 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont i malowanie elewacji budynków wielorodzinnych w Wadowicach o łącznej powierzchni 9713,23 m2.

 1. Przygotowanie oferty

 1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

 2. Do oferty winien być załączony wypełniony załącznik nr 3 do specyfikacji.

 3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

 4. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 5. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba ,że wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta.

 6. Wszystkie stronice oferty , a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Oferty umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie (hasło) „ remont elewacji budynków”.

 8. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed terminem składania ofert.

 9. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 10. Przedmiot zamówienia

 11. Zakres robót, lokalizacja i powierzchnia ścian w budynkach do remontu przedstawia - załącznik nr 1 do specyfikacji.

 12. Wykonawca winien podać system w jakim będą wykonywane roboty polegające na odnowieniu elewacji.

 13. Wykonawca winien załączyć oświadczenie producenta systemu odnośnie gwarancji na zastosowane materiały wraz z atestami.

 14. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien na bieżąco dostarczać inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa jakości na stosowane materiały.

 15. Wszystkie materiały do wykonania zakresu robót opisanego w załączniku. nr 1 dostarcza Wykonawca.

IV. Termin realizacji.

 • I etap - do 30.09.2018r.

  os. Pod Skarpą: nr 6, nr 9; ul. Sienkiewicza 37; os. XX Lecia: nr 11, nr 12.

 • II etap - do 31.08.2019r.

  os. XX Lecia: nr 4, nr 6, nr 17, nr 18; os. Kopernika: nr 1, nr 15.

Dopuszcza się realizacje II etapu w 2018 roku przy czym płatność za wykonaną robotę nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2019 roku.

 1. Wartość zamówienia.

Wartość ofertowa powinna być podana dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (netto+ VAT) - załącznik nr 2 do specyfikacji.

 1. Warunki płatności.

Wypełnienie załącznika nr 2 do specyfikacji

 1. Składanie ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach os. Kopernika 10 pok. nr 3 nie później niż do 09.04.2018 r. do godz. 14.00.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.

 

 1. Wadium.

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do dnia 09.04.2018 r. do godz. 14.00.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej:

PKO BP S.A o/Wadowice 98102014330000190200068940.

2. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium podlega zwrotowi w wysokości dokonanej wpłaty ( bez odsetek)

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium jak w punkcie1 zostanie odrzucona.

5. Oferent, który wygrał przetarg traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy.

6. Oferenci nie wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem wybranym.

7. Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

IX. Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 11.04.2018 r. o godz. 14.00.

Po dokonaniu wyboru wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

X. Postanowienia dodatkowe

 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

 • Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo podziału zadania na dwóch wykonawców,

 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych na ten cel lub przeniesienia realizacji części robót w roku 2019.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru):

 1. Pieniądzu:

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przez Wykonawcę na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA o/Wadowice Nr 98 1020 1433 0000 1902 0006 8940. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Spółdzielnia Mieszkaniowa przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 1. Wekslach

 2. Gwarancjach bankowych

 3. Gwarancjach ubezpieczeniowych

Uwaga:

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty oraz do dostarczenia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smwadowice.pl.

XIII. Kontakty z oferentami.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz tel.(033) 82-349-22.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.