Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w...

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych

Data zamieszczenia: 2018-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1c
00-909 , Warszawa
telefon - 261 821 316,
faks - 261 821 316
1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-22 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwacyjnych, naprawy systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych administrowanych przez 1. BLTr.
Numer referencyjny: 7/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowej konserwacji i napraw urządzeń technicznych systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiania w kompleksach wojskowych administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1C. Usługa ta ma gwarantować niezawodną pracę tych urządzeń poprzez prowadzenie konserwacji i napraw tych urządzeń w kompleksie K – 0030, K – 0192, K – 6077. Ogólny zakres konserwacji należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006. Umowa na konserwację systemów sygnalizacji pożaru zostanie zawarta na okres od chwili podpisania umowy na 24 miesiące. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Konserwacją objęte są urządzenia w następujących kompleksach : 2.1. W kompleksie K – 0030, Warszawa, ul. Leśna bud. Nr 19 System Sygnalizacji Pożaru FP 604, 2.2 W kompleksie K – 0030, Warszawa, ul. Leśna bud. Nr 20; System Sygnalizacji Pożaru SCHRACK typ B5-SCU-CP, System oddymiania RZN 4402-K V2, System Sygnalizacji Pożaru SCHRACK, Stałe Urządzenia Gaśnicze „KIDDE FIRE PROTECTION” model K 11031, Drzwi przeciwpożarowe, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) PRAESIDEO 42U, 2.3 W kompleksie K – 0192, Warszawa, ul. Kajakowa 8 bud. Nr 2 System Sygnalizacji Pożaru POLON 4200, System Oddymiania MERCOR MCR 9705, 2.4 W kompleksie K – 0192, Warszawa, ul. Kajakowa 8 bud. Nr 4 System Sygnalizacji Pożaru BOSCH FPA 5000, 2.5 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 88, (Wojskowa Straż Pożarna) Centrala pożarowa ESSER IQ8 CONTROL M Centrala pożarowa POLON 4000 Centrala pożarowa TELSAP 2100 Sygnalizator optyczno – akustyczny 2.6 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 22 System Sygnalizacji Pożaru TELSAP 2100, 2.7 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 77 System Sygnalizacji Pożaru ESSER IQ8 CONTROL M, 2.8 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 78 System Sygnalizacji Pożaru UTC Fire & Security UTC FP 1216C-18 2.9 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 86 System Sygnalizacji Pożaru ESSER IQ8 CONTROL M, System Detekcji Gazów Palnych i Par Wybuchowych REGARD, System oddymiania D+H RZN 4402-K V2 2.10 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 87 System Sygnalizacji Pożaru POLON 4900 System oddymiania D+H RZN - 4416 2.11 W kompleksie K – 6077, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, bud. Nr 56 Lokalne Centrum Nadzoru nadzorujące: System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 50, System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 51, System czujek wielosensorowych i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) bud. 67, Szczegółowe zestawienie urządzeń w budynkach zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Zakres kontroli Systemów Sygnalizacji Pożaru, Stałych Urządzeń Gaśniczych i Systemów Oddymiających powinien obejmować następujące urządzenia: 1) Centrale. 2) Czujki pożarowe, przyciski typ ROP, akcesoria. 3) Sygnalizatory optyczne i akustyczne alarmu pożaru lub zadymienia. 4) Zasilanie systemu. 5) Akumulatory. Zakres czynności konserwacyjnych systemów pożarowych należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006. Specyfikacja ta dzieli czynności obsługowe na: I. Obsługę codzienną i miesięczną, którą wykonują użytkownicy, II. Obsługa kwartalna. Obsługa ta wykonywana jest przez firmę konserwującą i obejmuje: - sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji; sprawdzenie podjętych niezbędnych działań, prowadzących do prawidłowej pracy instalacji, - sprawdzenie rejestru zdarzeń i komunikatów w pamięci flash, - spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego(ROP) w każdej linii dozorowej, w celu sprawdzenia czy Centrum Systemu Pożarowego prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, - sprawdzenie i nadzorowanie uszkodzeń w celu prawidłowego funkcjonowania Centrum Systemu Pożarowego, - sprawdzenie zdolności Centrum Systemu Pożarowego do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi, głównych wyłączników prądowych w budynku, siłowników klap p-poż, siłowników klap oddymiających, załączenia oświetlenia ewakuacyjnego, załączenia zasilania awaryjnego, - spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego, - przeprowadzenie prób określonych w instrukcji obsługi , DTR urządzenia, wymaganych przez zamawiającego, dostawcę lub producenta, - wykonanie rozpoznania czy nastąpiły zmiany odnośnie sposobu użytkowania budynku, które mogą mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych, i jeśli tak dokonanie stosownych zmian. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji, w protokole przeglądu, i usunięta w terminie przewidzianym w umowie. III. Obsługa półroczna. Obsługa ta dotyczy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w bud. 20 w K-0030 i obejmuje: - sprawdzenie stanu akumulatorów, i napięcia ładowania, - sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych, - sprawdzenie rejestru zdarzeń i komunikatów w pamięci flash kontrolera sieciowego, - sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji alarmu pożarowego a sterownikiem sieciowym DSO, - przetestowanie poprawności działania stacji mikrofonowych, głośników, i innych elementów systemu rozproszonego, - sprawdzenie działania wentylatorów chłodzących urządzenia, odkurzenie sprężonym powietrzem wnętrz wzmacniaczy, szaf typu rack, klawiatury, itp. IV. Obsługa roczna. Obsługa ta wykonywana jest przez firmę konserwującą i obejmuje: - przeprowadzanie prób zalecanych przy obsłudze codziennej, miesięcznej i kwartalnej, - sprawdzenie każdej czujki i przycisku ROP na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, w dużych obiektach dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Sprawdzenie czujki należy wykonać manualnie i zainicjować jej zadziałanie imitatorem dymu, lub zbliżyć źródło ciepła do elementu reagującego na ciepło, - sprawdzenie poprawności reakcji na sygnał z centrali - sprawdzenie zdatności Centrum Systemu Pożarowego do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, - sprawdzenie czy przed każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach, i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, - sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i urządzenia nie są uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, - sprawdzenie zasilenia awaryjnego centrali, - sprawdzanie wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych, Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji, wpisana w protokole przeglądu, i usunięta w terminie przewidzianym w umowie. V. Uwagi do sposobu prowadzenia kontroli okresowej: - podczas czynności serwisowych należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. - osoby przebywające w obiekcie powinny być powiadomione przed każdą próbą sprawdzenia instalacji o możliwych skutkach tych prób, które mogą spowodować zadziałanie urządzeń alarmowych, np. zablokowaniem lub uruchomieniem drzwi pożarowych, - podczas czynności serwisowych należy unikać fałszywych alarmów. Podczas kontroli łączy do oddalonego Centrum Systemu Pożarowego należy wcześniej powiadomić to Centrum. Gdy transmisja sygnałów do CSP jest blokowana, to stan ten musi być sygnalizowany optycznie w CSP. Jeżeli sygnalizacja ta nie następuje automatycznie to na CSP powinna widnieć ręcznie naniesiona informacja o braku połączenia z oddalonym centrum stałej obserwacji. Sytuacja taka może zdarzyć się po przerwaniu łącza. - po zakończeniu kontroli nie wolno pozostawić instalacji niesprawnej lub nie włączonej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się (na własny koszt) z dokumentacją powykonawczą dot. w/w urządzeń celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do właściwego wykonywania umowy. 4. Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się na podstawie faktur VAT. Podstawą do rozliczenia faktury będzie protokół zawierający zakres przeprowadzonych prac konserwacyjnych, wskazujący przy tym ewentualne usterki, które należy niezwłocznie usunąć lub kwalifikujące urządzenie do naprawy lub remontu. Protokół odbioru zostanie podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego oraz użytkownika i Wykonawcę. Wzór protokołu odbioru jest załącznikiem nr 4 do umowy. 5. Naprawy urządzeń wymagające nakładów materiałowych będą realizowane po przedstawieniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej do wartości limitu finansowego zawartego w umowie. Rozliczenie napraw nastąpi na podstawie oddzielnej faktury bez kosztów robocizny i transportu. Na wbudowane elementy Wykonawca musi przedstawić dowód zakupu. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 2 (Szczegółowy wykaz urządzeń) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce - zamówienia publiczne.

II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub wyższej, przy czym Wykonawca ma posiadać wskazaną zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres trwania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży w ofercie przetargowej pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 7 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby: a) pracownicy posiadali aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” i byli przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz posiadali aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art.20 ww. ustawy; b) Wykonawca wykaże co najmniej 2 osoby przeszkolone w zakresie konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy POLON, SCHRACK, ESSER, MERCOR, TELSAP, UTC;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy); 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Dokument dotyczący podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub wyższej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412) oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób (pracowników), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje: a) pracownikami, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” i byli przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art.19 Ustawy oraz posiadają aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie takiego szkolenia wydane zgodnie z art. 20 ww. Ustawy; a) co najmniej 2 pracownikami przeszkolonymi w zakresie konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania firmy POLON, SCHRACK, ESSER, MERCOR, TELSAP, UTC;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Projektu umowy w zakresie: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847), 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.