Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych: a) systemy sygnalizacji pożaru, b) dźwiękowe...

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych: a) systemy sygnalizacji pożaru, b) dźwiękowe systemy ostrzegania, c) stałych urządzeń gaśniczych, d) systemy oddymiania klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymieniu

Data zamieszczenia: 2018-03-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00902 , Warszawa
telefon - 22 695 21 30
faks - 22 695 21 33
www.co.kprp.pl
zamowienia.co@prezydent.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części I – 1 700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), b) dla części II – 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), c) dla części III – 400,00 zł ( słownie:
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-23 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych
Numer referencyjny: ZP.CO-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi”, takich jak: a) systemy sygnalizacji pożaru, b) dźwiękowe systemy ostrzegania, c) stałych urządzeń gaśniczych, d) systemy oddymiania klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymieniu (systemy oddymiania i sterowania klapami dymowymi), e) kurtyny dymowe i ogniowe, f) drzwi napowietrzające klatek schodowych, g) klapy przeciwpożarowe wchodzące w skład układów wentylacji mechanicznych, h) elektrotrzymacze drzwi pożarowych, i) aktualizacji wizualizacji systemów przeciwpożarowych - zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część I – Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie. Część II – obiekty położone w Warszawie i okolicy tj.: 1. Rezydencja Prezydenta RP Belweder, ul. Belwederska 56 w Warszawie. 2. Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa, ul. Flory 2 w Warszawie. 3. Kancelaria Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 – kompleks budynków: a) ul. Wiejska 10, b) ul. Maszyńskiego 10 c) ul. Frascati 2. 4. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10 w Warszawie. 5. Archiwum Prezydenta RP, ul. Augustówka 6 w Warszawie. 6. Rezydencja Klarysew, ul. Saneczkowa 14,21/23 i ul. Sadowa 3 w Konstancinie-Jeziornej. Część III – Rezydencja Prezydenta RP Promnik w Rudzie Tarnowskiej, gm. Wilga. Część IV – Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Ciechocinek ul. Leśna 1 w Ciechocinku. Część V – Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, 84-150 Hel. Część VI – Rezydencja Prezydenta RP „Zamek” w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 75251110-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50700000-2
50710000-5
50711000-2
50712000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: i. Wykonawca winien dostarczyć ważną koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej na usługi ochrony mienia realizowaną w zakresie zabezpieczenia technicznego na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2213, z późn. zm.) - w zakresie każdej części zamówienia; ii. Wykonawca winien dostarczyć zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, obrotu i obsługi jonizacyjnych czujek dymu wydane na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (t.j.Dz. U 2017 poz.576 z późn. zm.) - w zakresie części II, III, V, VI zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: i. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien udokumentować wykonanie z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu / wykonywaniu usług konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (urządzeń przeciwpożarowych), o wartości co najmniej: a. dla części I - 45.000,00 zł brutto, b. dla części II - 95.000,00 zł brutto, c. dla części III - 15.000,00 zł brutto, d. dla części IV - 8.000,00 zł brutto, e. dla części V - 15.000,00 zł brutto, f. dla części VI - 20.000,00 zł brutto. W przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas wystarczy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. III.1.3) ppkt i. Ogłoszenia o zamówieniu, aby Wykonawca wykazał, że spełnia warunek w zakresie największej z nich. ii. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: a. dla części I - 4 osobami, b. dla części II - 6 osobami, c. dla części III - 2 osobami, d. dla części IV - 2 osobami, e. dla części V - 3 osobami, f. dla części VI - 3 osobami, - zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej (urządzeń przeciwpożarowych), wymienionych w częściach, w których Wykonawca składa ofertę. Zamawiający rozumie przez: A. doświadczenie - uczestniczenie przez każdą osobę, w co najmniej dwóch zamówieniach (przedsięwzięciach) polegających na serwisowaniu systemów sygnalizacji pożarowej (urządzeń przeciwpożarowych). Doświadczenie poda Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, wpisując co najmniej dwa zamówienia (przedsięwzięcia), w których uczestniczyła wskazana osoba, B. kwalifikacje zawodowe: dla części I - odbycie przez co najmniej 4 osoby łącznie (przy czym każda osoba musi odbyć przynajmniej jedno szkolenie) szkoleń organizowanych przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych, w następujących zakresach: a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy Schrack Seconet Integral IP i dedykowanego systemu wizualizacji SecoLOG IP, b) obsługi, konserwacji, serwisowania drzwi napowietrzających firmy Dorma, c) obsługi, konserwacji, serwisowania klap odcinających i oddymiających w wentylacji firmy MERCOR, d) obsługi, konserwacji, serwisowania kurtyn dymowych i ogniowych, e) obsługi, konserwacji, serwisowania klap przeciwpożarowych firmy SMAY, f) obsługi, konserwacji, serwisowania nadciśnieniowego systemu firmy SMOKE MASTER FlaktWoods, g) obsługi, konserwacji, serwisowania stałego urządzenia gaśniczego CS-ITO/EN na gaz FM-200. dla części II – odbycie przez co najmniej 6 osób łącznie (przy czym każda osoba musi odbyć przynajmniej jedno szkolenie) szkoleń organizowanych przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych w następujących zakresach: a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy TELSAP 2100, b) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON 3800, c) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON 4800, d) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy Schrack Seconet Integral IP, e) obsługi, konserwacji, serwisowania stałego urządzenia gaśniczego firmy Schrack Seconet Integral C na gaz FM-200, f) obsługi, konserwacji, serwisowania stałego urządzenia gaśniczego firmy Ignis 1520M na gaz FM-200 i KD-1230, g) obsługi, konserwacji, serwisowania stałego urządzenia gaśniczego firmy CSS-ITO/EN na gaz FM-200, h) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu oddymiania firmy MERCOR, i) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu oddymiania firmy D+H, j) obsługi, konserwacji, serwisowania klap przeciwpożarowych firmy BELIMO, k) obsługi, konserwacji, serwisowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego firmy MCR-Venas, l) obsługi, konserwacji, serwisowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego firmy BOSCH Paviro, dla części III - odbycie przez każdą osobę szkolenia organizowanego przez producenta lub dystrybutora systemów i urządzeń przeciwpożarowych przynajmniej w zakresie obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy TELSAP 2100 . Przy czym do realizacji zamówienia w tej części Zamawiający wymaga wykazania przynajmniej 2-ch osób. a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy TELSAP 2100, dla części IV - odbycie przez co najmniej 2 osoby łącznie (przy czym każda osoba musi odbyć przynajmniej jedno szkolenie) szkoleń organizowanych przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych w następujących zakresach: a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON 4800, b) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu oddymiania firmy MERCOR, dla części V - odbycie przez co najmniej 3 osoby łącznie (przy czym każda osoba musi odbyć przynajmniej jedno szkolenie) szkoleń organizowanych przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych w następujących zakresach: a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON 3800, b) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu oddymiania firmy POLON-ALFA UCS 6000, dla części VI - odbycie przez co najmniej 3 osoby łącznie (przy czym każda osoba musi odbyć przynajmniej jedno szkolenie) szkoleń organizowanych przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych w następujących zakresach: a) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON 4800, b) obsługi, konserwacji, serwisowania systemu oddymiania firmy D+H, c) obsługi, konserwacji, serwisowania klap przeciwpożarowych firmy SMAY. Kwalifikacje zawodowe poda Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zaznaczając odpowiednie pole w tabeli w Załączniku nr 8 do SIWZ w zakresie części zamówienia, na którą składa ofertę. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę w tabeli w Załączniku nr 8 do SIWZ posiadały kwalifikacje zawodowe (szkolenia) ważne na okres co najmniej od dnia składania ofert do końca realizacji umowy. Zamawiający nie wymaga składania certyfikatów, świadectw ukończenia szkolenia wystawionych na osoby wskazane w przedmiotowym wykazie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas wystarczy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. III.1.3) ppkt. ii. Ogłoszenia o zamówieniu, aby Wykonawca w zakresie liczby osób wykazał, że spełnia warunek w zakresie największej z nich przy jednoczesnym spełnianiu warunków w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych dla części w których Wykonawca składa ofertę (np. składając ofertę na cz. I i II Wykonawca może wykazać co najmniej 6 osób, które łącznie spełniają wymagania dla cz. II oraz co najmniej 4 osoby spośród tych 6 osób, które łącznie spełniają wymagania dla cz. I). W stosunku do kwalifikacji zawodowych osób Zamawiający dopuszcza osoby, które odbyły równoważne szkolenia organizowane przez producentów lub dystrybutorów systemów i urządzeń przeciwpożarowych, w zakresach odpowiadających danej części zamówienia z zastrzeżeniem, że równoważne szkolenia będą potwierdzać posiadanie niezbędnych kwalifikacji do obsługi, konserwacji, serwisowania systemów i urządzeń przeciwpożarowych w odpowiedniej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie części II zamówienia następujące urządzania objęte są gwarancją producenta (patrz Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia): a) dźwiękowy system ostrzegawczy firmy BOSCH Paviro, b) wybrane elementy systemu sygnalizacji pożaru firmy Schrack Seconet Integral IP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wówczas Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: A) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wówczas Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: B) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: i. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dotyczy warunku określonego w pkt. III.1.1) ppkt. i. oraz ii. Ogłoszenia o zamówieniu, tj.: • ważną koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej na usługi ochrony osób i mienia realizowaną w zakresie zabezpieczenia technicznego na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2213, z późn. zm.) – w zakresie każdej części zamówienia, oraz • zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, obrotu i obsługi jonizacyjnych czujek dymu wydane na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (t. jedn. Dz. U 2017 poz. 576 z późn. zm.) - w zakresie części II, III, V, VI zamówienia. ii. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dotyczy warunku określonego w pkt. III.1.3) ppkt. i. Ogłoszenia o zamówieniu (Załącznik nr 7 do SIWZ); iii. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy warunku określonego w pkt. III.1.3) ppkt. ii. Ogłoszenia o zamówieniu (Załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części I – 1 700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), b) dla części II – 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), c) dla części III – 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 00/100), d) dla części IV – 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100), e) dla części V – 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100), f) dla części VI – 1 100,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Bank BGK Oddział w Warszawie nr rachunku 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: W tytule przelewu podać numer postępowania oraz informację, której części dotyczy wpłacane wadium. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie Zamawiającego (pok. 348 w godz. 11:00 – 13:00) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Wydział Finansowy z dopiskiem: >>Wadium do przetargu nieograniczonego na konserwację urządzeń przeciwpożarowych [sygnatura postępowania – ZP.CO-1/2018]<<, z tym zastrzeżeniem, że dokument ten musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona: a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej zmiany podatku. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jak również zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej dokumentacji wykazującej zmiany kosztów wykonania zamówienia celem weryfikacji jej zasadności i ewentualnego wynegocjowania przez Strony zakresu i terminu wprowadzenia zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-23, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Pałac Prezydencki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część I – Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: obiekty położone w Warszawie i okolicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część II – obiekty położone w Warszawie i okolicy tj.: 1. Rezydencja Prezydenta RP Belweder, ul. Belwederska 56 w Warszawie. 2. Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa, ul. Flory 2 w Warszawie. 3. Kancelaria Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 – kompleks budynków: a) ul. Wiejska 10, b) ul. Maszyńskiego 10 c) ul. Frascati 2. 4. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10 w Warszawie. 5. Archiwum Prezydenta RP, ul. Augustówka 6 w Warszawie. 6. Rezydencja Klarysew, ul. Saneczkowa 14,21/23 i ul. Sadowa 3 w Konstancinie-Jeziornej. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Rezydencja Prezydenta RP Promnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część III – Rezydencja Prezydenta RP Promnik w Rudzie Tarnowskiej, gm. Wilga. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Ciechocinek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część IV – Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Ciechocinek ul. Leśna 1 w Ciechocinku. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część V – Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, 84-150 Hel. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Rezydencja Prezydenta RP „Zamek” w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac konserwacyjno - serwisowych systemów sygnalizacji pożarowej oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych, zwanych dalej „urządzeniami przeciwpożarowymi” zainstalowanych w obiektach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wg następującego podziału na części: Część VI – Rezydencja Prezydenta RP „Zamek” w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła. Zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej w zabezpieczonych obiektach jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie służb ochrony obiektów o zagrożeniu, wyłączenie układów wentylacyjnych, włączenie urządzeń oddymiających i zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowe oraz sterowanie innymi urządzeniami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu obiektu. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Czas przystąpienia do usuwania awarii 25,00
Czas niezbędny do przesłania kosztorysu 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.