Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej

Data zamieszczenia: 2018-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SYPNIEWO
ul. OSTROŁĘCKA 27
06-216 SYPNIEWO
tel. 029 7177783
fax 029 7177816
e-mail gmina@sypniewo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sypniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-26 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości 30.000 euro netto zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 

Zamawiający:                      

Gmina Sypniewo

ul. Ostrołęcka 27

06-216 Sypniewo

tel. 029 7177783, fax 029 7177816

e-mail gmina@sypniewo.pl

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 3 500 ton kruszywa betonowego i kamiennego
o frakcji 0-40 mm z pospółką żwirową o frakcji 0-32 mm (50%/50%) wraz
z wbudowaniem na wskazane przez zamawiającego gminne drogi gruntowe.

Remont dróg polegać będzie na dowiezieniu i wbudowaniu kruszywa betonowego i kamiennego wraz z pospółką żwirową w korpus drogowy, wyprofilowaniu równiarką drogową. Odcinki dróg przewidzianych do remontu każdorazowo wskaże Zamawiający.

Podana ilość zamówienia kruszywa betonowego i kamiennego o frakcji 0-40 mm
z pospółką żwirową o frakcji 0-32 mm (50%/50%) jest wartością szacunkową, dlatego też zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia dostawy określonego materiału.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur częściowych potwierdzenia wagowe

dostarczonego materiału.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zakres rzeczowy zamówienia.
 1. Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce wskazane przez zamawiającego.
 2. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez przedstawiciela zamawiającego na dwa dni przed ich realizacją.
 3. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał faktury po wykonaniu partii dostawy materiału.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z treścią oferty.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia, dostawy do rozładunku i wbudowania materiału we wskazaną przez zamawiającego drogę.
 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa zgodnie
  z przedmiotem zamówienia, które powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych
  i bez domieszek gliny, bez domieszek cegły.
 7. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenie – oświadczenie o jakości dowożonego kruszywa i jego frakcji.
 8. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczanego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności zamawiający może obciążyć wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać usunięcia wad jakościowych i/lub ilościowych (na koszt wykonawcy) w terminie 3 – ech dni od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała.
 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 • Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018 r.

 

 • Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2018 r.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej –
  w postaci oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

 

 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2018 r. godzina 10.00 w pok. 4 - sekretariat,
w siedzibie Zamawiającego.

 

 • Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium  „cena” – 100% - najniższa cena, tj wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
 3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.