Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usługi wykonania prac remontowo-budowlanych

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usługi wykonania prac remontowo-budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bloober Team S. A.
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
tel. 12 353 85 55
katarzyna.cieszynska@blooberteam.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi wykonania prac remontowo-budowlanych

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2018

 

Numer ogłoszenia

2094

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a) drogą pocztową lub kurierską na adres: Bloober Team S. A., ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków,
b) osobiście w siedzibie firmy Bloober Team S. A.: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godz. 8:30 – 16:30,
c) drogą elektroniczną w formie podpisanych przez Oferenta plików będących skanami dokumentów składanej oferty na adres: katarzyna.cieszynska@blooberteam.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Cieszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 353 85 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usługi wykonania prac remontowo-budowlanych, w tym m.in. adaptacja pomieszczenia do stworzenia studia motion capture.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy usług będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usługi wykonania prac remontowo-budowlanych, w tym m.in. adaptacja pomieszczenia do stworzenia studia motion capture.
2. W zakres usługi, o której mowa w pkt. 1 wchodzi:
• montaż instalacji elektrycznej i sieciowej
• malowanie powierzchni
• wymiana sufitu
• wymiana wykładzin
• położenie maty
• budowa nowych ścian gipsowo-kartonowych
• usunięcie ścian gipsowo-kartonowych
• położenie płytek
• pozostałe usługi.
3. Szczegółowy zakres prac remontowo-budowlanych znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przewidywany termin realizacji usługi, o której mowa w pkt. 1: od dnia zawarcia umowy do 21 maja 2018 r. Przewidywany termin zawarcia umowy: po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, tj. najwcześniej 06.04.2018 r.
5. Okres gwarancji min. 24 miesięcy

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji usługi, o której mowa w pkt. 1: od dnia zawarcia umowy do 21 maja 2018 r. Przewidywany termin zawarcia umowy: po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, tj. najwcześniej 06.04.2018 r.

Okres gwarancji min. 24 miesięcy.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena usługi będącej przedmiotem zamówienia - cena brutto za usługę remontowo-budowlaną uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zamówienia: 100%.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bloober Team S. A.

Adres

Cystersów 9

31-553 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762385817

Numer naboru

RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.