Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa z przeniesieniem stacji trafo

Przedmiot:

Przebudowa z przeniesieniem stacji trafo

Data zamieszczenia: 2018-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: MSU S.A.
ul. Szosa Toruńska 32-38
86-300 GRUDZIĄDZ
e-mail: maciej.kukawka@msu.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: GRUDZIĄDZ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Jednostka projektowania
USPOL-VISION j.m.p.
ul. Chełmińska 103
86-300 Grudziądz
3. Podstawa projektowania
• Uzgodnienia z Inwestorem.
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ( 2002.12.16
DZ.U.2003.33.270; 2004.05.27 DZ.U.2004.109.1156; 2009.01.01 DZ.U. 2008.201.1238; 2009.04.07
DZ.U.2009.56.461; 2009.07.08 DZ.U. 2009.56.461)
• Wizja lokalna.
str. 3
4. Rozwiązania projektowe
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przeniesienie abonenckiej stacji trafo UNIA D1 (rozdzielnia Sn)
zasilającej zakład MSU Sp. z o.o. przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu wraz z budową kontenerowej rozdzielni SN w
nowej lokalizacji.
4.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
• Rozdzielnię SN w kontenerze
• Kable SN zasilające (wydłużenie)
• Kable SN odpływowe do transformatorów (wydłużenie)
4.2. Zasilanie energetyczne – strona SN
Istniejąca stacja trafo UNIA D1 zasilana jest z dwóch przyłączy SN:
- przyłącze nr 1. Zasilanie podstawowe kier. GPZ Strzemięcin. Miejscem dostarczenia energii są końcówki kabla
zasilającego SN-15 kV w stacji transformatorowej GPZ Strzemięcin,
- przyłącze nr 2. Zasilanie rezerwowe kier. Odłącznik nr 4932 słup nr 2 linii GPZ Rządz-Melioracja. Miejscem
dostarczenia energii są zaciski prądowe na odłączniku napowietrznym w liini kablowej od strony zasilania.
Po wybudowaniu rozdzielnicy SN 15kV w nowej lokalizacji należy wykonać nowe odcinki abonenckich kabli
zasilających i połączyć je z istniejącymi kablami w punkcie A.
Przyłącze nr 1
Ułożyć proj. kabel SN-15kV typu 3xXRUHAKXS1x240mm2 kier. GPZ Strzemięcin od proj. rozdzielni SN-15kV
do pkt. A długości l=144m/154m
Zabudować mufę kablowa przejściową w pkt. A typu np. Barnier nr 41193 – kpl. 1
Pozostały odcinek kabla zdemontować
Przyłącze nr 2
Ułożyć proj. kabel SN-15kV typu 3xXRUHAKXS1x120mm2 kier. Odłącznik nr 4932 Słup linii nr 2 linia GPZ
Rządz-Melioracja od proj. rozdzielni SN-15kV do pkt. A długości l=145m/155m
Zabudować mufę kablowa przelotową w pkt. A typu np. ELX B/S 240 3 F – kpl. 1
Pozostały odcinek kabla zdemontować
4.3. Odpływy – Strona SN
Z projektowanej rozdzielni SN należy wyprowadzić 2 linie kablowe SN-15 kV w kierunku istniejących
transformatorów Tr1 i Tr2. Kable układać w ziemi po trasie zgodnie z rysunkiem E-1. W miejscu oznaczonym na
rysunku jako pkt. B należy dokonać połączenia projektowanych kabli typu 2x(3 x XRUHAKXS 1x70mm2) długości 2 x
l=107m/117m z istniejącymi kablami 2x(3 x XRUHAKXS 1x70mm2) za pomocą muf kablowych przelotowych np.
typu ELX B/S 120 3 F.
4.5. Rozdzielnia SN w obudowie typu KSW 255x340 (obsługa od wewnątrz)
W zamian za istniejący budynek stacji UNIA D1 projektuje się się rozdzielnię SN w obudowie typu KSW
55x340 z obsługą zlokalizowaną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nazwa stacji: MSU D1/UNIA D1
(obca).
Zasilanie projektowanej rozdzielni SN wykonane zostanie zgodnie z umową o świadczenie usług przesyłowych
nr 3008203330/TP/RG/226/87/2000 z dn. 26.07.200 i warunków o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
3008203330/TP/RG/226/87/2000 z dn 22.05.2000 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A.
str. 4
Obudowa monolityczna żelbetowa z betonu samozagęszczanego, fundament (piwnica kablowa),
stolarka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo
Wymiary zewnętrzne
- długość 3400 mm
- szerokość 2550 mm
- wysokość wewnątrz 2450 mm
• 1 x drzwi jednoskrzydłowe z wentylacja (930 x 2090 mm)
• dach betonowy
• wykończenie wewnątrz , gładko na biało
• posadzka betonowa pokryta farbą
• 1 x właz w posadzce
• w posadzce otwory na przejścia kablowe
• instalacja elektryczna (RPW + oświetlenie + gniazda + grzejnik 1,5kW) + instalacja uziemiająca –
wykonanie standardowe (doprowadzenie napięcia 230V z zewnątrz)
• przepusty kablowe
- 4x króciec kanalizacyjny fi 160 dla kabli SN + trójpalczatka termokurczliwa
Kolorystyka elewacji stacji wg palety RAL 9002.
4.6. Wyposażenie rozdzielnicy SN
Czteropolowa rozdzielnica SN 24 kV typu „SM6” prod. Schneider Electric w konfiguracji:
DM1-A 750 - pole liniowe zasilające
- mechanizm napędu odłącznika CS, wyłącznik SF1, silnik el., blokada R50 (wył.-odł.), 7
styków pomocn: 2N0-3NZ/r 1N0-1NZ/u, zabezp. Sepam S80 (SZR), 2x karta MES120, 3PP, 3PN, przyłącza
przekładników, wyzwalacz otw. i zamyk. wzrostowy (AC lub DC), niezbędne akcesoria, przedział nn 450 mm
DM1-A 750 - pole liniowe zasilające
- mechanizm napędu odłącznika CS, wyłącznik SF1, blokada R50 (wył.-odł.), zabezp. Sepam
S20, 3PP, przyłącza przekładników, wyzwalacz otw. wzrostowy (AC lub DC), niezbędne akcesoria, przedział nn
450 mm
GBC-B 750 - pole pomiarowe prądu i napięcia
- 3PP, 3PN, przyłącza przekładników, 3 bezpieczniki topik., kanał nn 100mm
QM 375 - pole odpływowe transformatorowe
- 3 bezp. wybijakowe 6A - 120 A, wyzwalacz otw., sygnal. term. I i II stopnia, 4 styki
pomocn:2N0-2NZ/r , 1 styk sygnal. przepalenia bezpiecznika, niezbędne akcesoria
QM 375 - pole odpływowe transformatorowe
- 3 bezp. wybijakowe 6A - 120 A, wyzwalacz otw., sygnal. term. I i II stopnia, 4 styki
pomocn:2N0-2NZ/r , 1 styk sygnal. przepalenia bezpiecznika, niezbędne akcesoria
Tablica pomiarowa wyposażona:
· podstawa licznikowa - 2 szt.
· licznik ZMD 405 + modem Cu-P42
· listwa pomiarowa SKA - 1 szt.
· gniazdo serwisowe – 1 szt.
· UPS 500VA
5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy
W rozdzielni SN projektuje się pośredni układ pomiarowy energii elektrycznej po stronie średniego napięcia, z
przekładnikami prądowymi i napięciowymi. Projektuje się przekładniki prądowe klasy 0,2 oraz napięciowe klasy 0,5.
Przekładniki napięciowe, należy zabudować w polach pomiarowych napięcia z odłącznikiem i bezpiecznikami
topikowymi (przekładniki dostarczane wraz z rozdzielnicą SN).
str. 5
Jako licznik podstawo wy i kontrolny, zaprojektowano licznik: 2-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej
czynnej i biernej – licznik z modemem dostarczy i zamontuje Energa-Operator SA.
Wszystkie liczniki zostaną podłączone przez listwy Ska. Obwody napięciowe liczników zabezpieczać ogranicznikami
przepięć.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być osłonięte i przystosowane do plombowania.
Układ pomiarowy należy zabudować w tablicy licznikowej TL w wykonaniu naściennym, na zawiasach bocznych z
zamknięciem przystosowanym do plombowania.
Tablicę, należy wyposażyć w gniazdo 1-faz z zabezpieczeniem dla potrzeb obsługi układu pomiarowego oraz gniazdo
sieciowe eth obiektu.
Tablicę licznikową montować w trafostacji nn na wysokości h=1,2-1,6m.
7.1. Układanie kabli SN-15kV
Kable energetyczne SN-15 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,8 m, natomiast pod drogami w rurze
ochronnej na głębokości 1,0 m. (górna część przepustu). Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany linią
falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel
nasypać kolejną 10 cm warstwę piasku i 15 cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru
czerwonego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 25 cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej
2 m. Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wejściach do rur ochronnych należy
umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd,
dokąd, rok ułożenia i wykonawca.
Skrzyżowanie kabli SN-15 kV z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w
przepuście ochronnym z rury dwudzielnej fi160 o długościach zgodnych z naniesionymi na rysunkach. Rury ochronne
należy uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie na końce rur nakładek uszczelniających.
Prace ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na liczne istniejące uzbrojenie podziemne terenu.
7.2. Projektowana droga dojazdowa
Od istniejącej drogi zaprojektowano dojazd do rozdzielni z kostki betonowej szerokości 3,4 m. Wzdłuż
zachodniej, północnej i wschodniej ścian trafostacji zaprojektowano opaskę z kamienia otaczakowego o szerokości
0,5m.
Rzędne projektowanej przebudowy drogi nawiązano do rzędnych istniejących placów, dróg istniejących oraz
terenu przyległego. Rzędne nawierzchni zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnione zostały optymalne spadki
podłużne i poprzeczne.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych podłoża gruntowego
oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Droga dojazdowa i opaska będą obramowane krawężnikiem betonowym ulicznym , wystającym 15/30. Krawężniki
betonowe wystające umieszczone będą na ławie z oporem zewnętrznym z betonu C12/15 gr. 12cm.
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
Droga dojazdowa / zjazd z kostki betonowej (KR4)
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- gruz betonowy mielony 0/63 mm gr. 25 cm,
- nasyp z piasku lub grunt rodzimy niewysadzinowy zagęszczony do wskaźnika Is=0,99 o grubości
zapewniającej wymagana przepisami technicznymi mrozoodporność nawierzchni
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 33 cm.
Opaska z kamienia otoczakowego
- kamień otoczakowy – gr. 15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm,
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 35 cm.
ODWODNIENIE
Odwodnienie dróg zapewniono poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku istniejących wpustów deszczowych.
str. 6
8.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej.
Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi
aktami prawnymi.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:
• organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
• przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów;
• zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy;
• zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
• zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie;
• wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w
tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
Ze względu na prowadzenie prac ziemnych, należy:
• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się projektem technicznym
i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich
bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie;
• przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopu o głębokości większej niż 0,4 m prowadzić ręcznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji
i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac;
• wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy zabezpieczyć przed przypadkowym
wpadnięciem osób postronnych;
• zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej;
• robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności.
Szczególną uwagę w czasie prac należy zwrócić przy:
• pracach pod napięciem;
• załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu
albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z
kablami należy ustawiać na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna należy
wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna odbywać się musi za pomocą deski metodą dźwigu;
• transporcie materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca
urządzeń transportowych);
• pracy urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne);
• pracy urządzeń elektromechanicznych i elektronarzędzi.
Wykorzystywane w czasie robót materiały należy odpowiednio składować:
• składowanie powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych;
• składowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub
rozsunięciem się stosów materiałów;
• niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii
napowietrznych;
• składowanie materiałów niebezpiecznych należy przechowywać w opakowaniach producenta;
• materiały sypkie takie jak piasek, żwir, powinny być przechowywane w pryzmach
z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów;
• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nieprzekraczającej 2 m;
• materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w prawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. 129, poz. 844);
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912);
str. 7
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996 r. Nr 62 poz. 288);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan BIOZ”.
UWAGI!
Po wykonaniu całości prac należy wykonać odpowiednie pomiary odbiorcze urządzeń
elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych
celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów.
W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom
projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji
inwestycji zastosowania innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.
Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie
elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte
dokumentacją, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
str. 8
9.0. Zestawienie materiałów
Zestawienie głównych materiałów
lp. nazwa materiału j.m. ilość
1 Rozdzielnia SN w obudowie typu KSW
255x340 (obsługa od wewnątrz) szt. 1
2 Kabel 3 x XRUHAKXS 1x240mm2 m 154
3 Kabel 3 x XRUHAKXS 1x120mm2 m 155
5 Kabel 3 x XRUHAKXS 1x70mm2 m 234
6 Mufa SN przejściowa np. Barnier 41193 Kpl. 1
7 Mufa SN przelotowa np. ELX B/S 240 3 F Kpl. 1
8 Mufa SN przejściowa np. ELX B/S 120 3 F kpl. 2
9 Materiały dodatkowe wg potrzeb

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.