Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
191z dziś
3406z ostatnich 7 dni
12197z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły - ocieplenie ścian zewnętrznych,...

Przedmiot:

Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły - ocieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont pokrycia dachowego, remont, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
telefon - 32 294 49 00 wew. 41,
faks - 32 294 49 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl,
Województwo: śląskie
Miasto: Goląsza Górna
Wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-24 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej
Numer referencyjny: ZP.271.08.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji i przebudowy byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej. Realizacja termomodernizacji i przebudowy polega na wykonaniu w szczególności następujących robót: a) ocieplenia ścian zewnętrznych piwnicy i nadziemia, b) wykończenie elewacji zewnętrznej, c) ocieplenie stropu nad parterem, d) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, e) remont pokrycia dachowego, f) remont, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń, g) odtworzenie elementów zewnętrznych (schody główne, pochylnia I, pochylnia II(do mieszkań socjalnych), zejście oraz pozostałe wejścia do budynku), h) branża sanitarna(instalacja wody zimnej i c.w.u., instalacja przeciwpożarowa, instalacja c.o., instalacja kanalizacji, instalacja wewnętrzna gazu, i) instalacja fotowoltaiczna, j) instalacja elektryczna; okablowanie CCTV, alarm antywłamaniowy, k) instalacje elektryczne (oświetlenie, instalacja siły i gniazd wtykowych, przygotowanie c.w.u., instalacja odgromowa i uziemiająca, ochrona przeciw przepięciowa, przeciwporażeniowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wymiana oświetlenia na oprawy LED), l) przyłącza wodno-kanalizacyjne(przyłącze wody, przyłącze kanalizacji i zbiornik na ścieki), m) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Zakres robót nie obejmuje części IIIa projektu, tj. zagospodarowania terenu. 3. Budynek byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz jest chroniony Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 4. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do: 1) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, 2) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, 3) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, 4) wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, 5) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 6) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, 7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, 8) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny i poniesie jego koszty, 9) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 11) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 12) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 13) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 16) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia), 17) przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport do 5 km i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę, 18) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie, 19) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 20) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 21) zapewnienie nadzoru konserwatora zabytków. 5. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 2) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu - na każdym etapie realizacji zamówienia - wgląd w przedmiot zamówienia celem oceny stopnia realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z zapisami SIWZ. 3) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych, z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia. 4) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 5) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnych i szczegółowych) oraz Dokumentacjach Projektowych. 6) Wszystkie materiały/sprzęt/urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące normy. 7) Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 9) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz instrukcji montażu, kontroli i konserwacji sprzętu. 10) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Wymagane są konsultacje i wizyty w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach lub w miejscu inwestycji w godzinach pracy Urzędu Gminy w ilości koniecznej do realizacji inwestycji w terminie – z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad nadzwyczajnych w uzasadnionych przypadkach. 11) Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonywanymi robotami, a wynikające z zakresu robót. 6. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowywania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. 2) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał także wytyczne Zamawiającego dotyczące warunków płatności określone w części 13 niniejszego rozdziału SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. Zasady sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały opisane w § 5 umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Klauzule społeczne. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w § 3 umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: 2.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 2.2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu braku zatrudnienia osób na umowę o pracę, 2.3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 3) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierowników robót, związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracyw sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa powyżej na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z potrzeby realizacji robót budowlanych w tym zakresie. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5) Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający, tam gdzie wymaga tego przedmiot zamówienia, uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 Pzp, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 8. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w: 1) dokumentacji projektowej 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3) przedmiarach robót 4) pozwoleniu na budowę nr 709.2016 z dnia 09.08.2016 r. 5) zgłoszeniu nr 6743.585.2015 z dnia 22.08.2016 r. dot. budowy przyłącza wodociągowego oraz zbiornika na nieczystości płynne 6) opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków w Będzinie nr WA-PKZ.410.0025.2016 z dnia 08.08.2016 r. 7) postanowieniu Starosty Powiatu Będzińskiego nr WA-PKZ.4123.0011.2016 z dnia 04.08.2016 r. 9. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332); 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 10. Rozwiązania równoważne. 1) Tam, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznikach, umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 3) Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. 4) W przypadku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca, przed jego wbudowaniem, przedłoży inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których opisane są parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed wbudowaniem. Nie przedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w projekcie budowlano-wykonawczym. 5) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. 11. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), a dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 2) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 3) W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony. 4) Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Umowie. 12. Gwarancja i rękojmia. 1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane dzieło budowlane na okres zgodny z deklaracją w Formularzu Ofertowym, przy czym nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż na 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Uwaga: 1) Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 2) Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Określenie terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) W przypadku deklaracji terminu gwarancji w Formularzu Ofertowym powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert przyjęte zostaną 72 miesiące, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym. 5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 36 miesięcy. 6) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 7) Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne rzeczy na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. 8) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 13. Warunki płatności. 1) Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Płatności częściowe realizowane będą za skończone elementy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w pięciu transzach: a) pierwsza faktura częściowa na kwotę maksymalnie 100.000,00 zł brutto zgodna ze stopniem zaawansowania robót, wystawiona z zachowaniem 30-dniowego terminu płatności upływającego nie później niż 15 grudnia 2018 r., b) druga faktura częściowa stanowiąca maksymalnie 15 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, c) pierwsza faktura częściowa stanowiąca maksymalnie 20 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, d) pierwsza faktura częściowa stanowiąca maksymalnie 20 % wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, e) faktura końcowa. 2) Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokołu odbioru wykonanych robót podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawcy(-ów) o braku zaległości finansowych za wykonane roboty przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę (oświadczenia wymagane w sytuacji kiedy Wykonawca zlecił wykonanie części prac podwykonawcy). 3) W związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia z trzech działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wykonawca zobowiązany jest każdą transzę płatności podzielić na cztery faktury częściowe według charakteru wykonanych elementów robót budowlanych na: koszty dotyczące termomodernizacji budynku, koszty dotyczące utworzenia mieszkania chronionego, koszty dotyczące remontu pozostałej części budynku i koszty pozostałe (niekwalifikowalne do dofinansowania). Tabela wskazująca w jaki sposób Wykonawca ma dokonywać podziału kosztów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Roboty zamienne. a) Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz i Zysk określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym / kosztorysie pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. b) Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. c) W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w Formularzu ofertowym tj.: Rg= ..,..PLN / Kz od M=..% / Kp od R+S=..% / Zysk od R+S+Kp=.. %. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupuz wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) + Kz jw. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk). Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. d) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. e) W przypadku konieczności wykonania robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będą one wykonywane po zawarciu oddzielnej umowy zgodnie z PZP. 5) Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w § 8 umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262100-2
45321000-3
45400000-1
45410000-4
45443000-4
45312310-3
45430000-0
45442100-8
45453000-7
45261215-4
45331100-7
45332400-7
45330000-9
45333000-0
45110000-1
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. Nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie (2) inwestycje polegające na budowie obiektu kubaturowego, każda o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto; 2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające ważne uprawnienia budowlane w specjalności: Kierownik budowy (min. 1 osoba) – posiadająca: a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278/) lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy na budowie stanowiącej przedmiot zamówienia, b) doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru na minimum 1 (jednym) zadaniu o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, polegającym na budowie obiektu kubaturowego, które zostało ukończone. Uwaga: 1) Przez „budowa” należy rozumieć roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie. 2) Przez „obiekt kubaturowy” należy rozumieć obiekt, którego „przestrzeń”, „pojemność” liczona jest w m³, czyli wszelkiego typu budynki. Obiektami kubaturowymi nie są: budowle (np. drogi, mosty, sieci techniczne, linie kolejowe etc.) ani obiekty małej architektury (posągi, kapliczki etc.) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 4) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, warunek o którym mowa w pkt. 3.1. musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 5) Jeżeli zakres inwestycji przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od opisanego w pkt. 3.1. należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku, tj. robót na obiekcie kubaturowym. 6) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 8) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 9) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 10) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (zdolność techniczna lub zawodowa), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1. W celu wykazania spełniania warunku w zakresie doświadczenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. W celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentu (np. zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, złożonego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 3) Wykonawca składa w ofercie oświadczenie, że zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5) Dowód wniesienia wadium: • w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, • w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 359 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział Psary: nr 44 843800010000025720160003 z dopiskiem „wadium” na przetarg o nazwie: „Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej” Uwaga Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.1. niniejszego rozdziału SIWZ. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia 30,00
doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1.1.1. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 1.1.2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, zalegającego deszczu lub śniegu, innych nietypowych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas wstrzymania robót, 1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, 1.1.4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 1.1.5. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 1.1.6. opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 1.1.7. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów, 1.1.8. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, 1.1.9. wystąpienia prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 1.1.10. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 1.1.11. w przypadku przekazania terenu budowy w terminie późniejszym niż wskazano w § 2 umowy z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia realizacji umowy o czas faktycznego przekazania terenu budowy, 1.1.12. termin może zostać przedłużony o czas trwania procedury akceptacji przez Zamawiającego, Projektanta, nowych materiałów, urządzeń, rozwiązań, 1.1.13. aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmianę przepisów prawa, konieczność opracowania ekspertyz, opinii (np. archeologicznych), 1.1.14. wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie, w szczególności materiałów, urządzeń, zmiany technologii na skutek ich niedostępności na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowej generacji, 1.1.15. wniesienie odwołania do KIO lub skargi do sądu, o czas trwania postępowania odwoławczego, 1.1.16. wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 1.2. inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu : 1.2.1. roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiającego jako roboty nie opisane w dokumentacji projektowej i załącznikach, a przy zachowaniu należytej staranności nie można było ich przewidzieć i są niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze, przy czym: a) strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności, b) spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania, c) wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, 1.2.2. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 1.2.3. zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy, w szczególności na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz doświadczenia zawodowego wskazanego w SIWZ. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, którego doświadczenie zawodowe stanowiło kryterium oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowa osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie i stanowiące podstawę do przyznania punktów w kryterium oceny ofert, 1.2.4. zmiany podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na teren budowy, 1.2.5. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 1.2.6. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 1.2.7. aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii (np. archeologicznych), 1.2.8. ograniczenia przedmiotu zamówienia, 1.2.9. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian na pozostałe zapisy umowy, 1.2.10. wykonanie robót zamiennych zaakceptowanych przez strony umowy o czas niezbędny na ich wykonanie o ile z procesu technicznego wynika, że jest on dłuższy niż czas przewidziany na roboty w dokumentacji projektowej, 1.3. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 5. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp - Środki ochrony prawnej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.