Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych

Przedmiot:

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych

Data zamieszczenia: 2018-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudniki
Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
telefon - 34 35-95-072
faks - 343 595 013
www.rudniki.pl, www.bip.rudniki.pl
przetargi@rudniki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Rudniki
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08 maja 2018r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie: Dla Części 1 zamówienia 2 000,00.złotych (słownie: dwa tysiące. złotych 00/100). Dla Części 2 zamówienia 2 500,
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GMINIE RUDNIKI
Numer referencyjny: Or.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Dwie części.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji boisk sportowych w miejscowości Cieciułów i Mirowszczyzna. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie podzielone jest na 2 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź też na dwie części zamówienia. Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie. CZEŚĆ 1 zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie dz.nr ew. 445/3. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem zapisu projektu wykonawczego – „Budowa boiska szkolnego z wykorzystaniem istniejącego”  Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,  Dostawa i montaż piłkochwytu wys. 4 m po obwodzie boiska,  Budowa utwardzonego dojścia do boiska. Opis założeń projektowych: BOISKO Na przedmiotowym terenie istnieje boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej, która zostanie wykorzystana jako podbudowa pod częścią projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Drobne nierówności do 3 cm należy wyrównać podbudową dynamiczną tzw.ET. Zaprojektowano poszerzenie wymiarów istniejącego boiska poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz ułożeniu obwodowego obrzeża. Oś projektowanego boiska biegła będzie tak samo jak istniejącego z północy na południe. CIĄGI PIESZE PRZY BOISKU Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej w kolorze szarym. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposób aby woda opadowa odpływała w teren biologicznie czynny. NAWIERZCHNIA SPORTOWA Projektuje się nawierzchnię sportową typu 8+8, w kolorze czerwonym – ceglastym, która składać się będzie z 2 warstw , maty z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym oraz kolorowej warstwy użytkowej. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwszą warstwą nawierzchni sportowej powinny być tak ułożone, aby ich wierzch licował z górna krawędzią obrzeży. Warstwę ścieralną z granulatu EPDM, należy ułożyć na obrzeżach , powyżej górnej krawędzi kostki brukowej. Aby zapewnić właściwa przyczepność tej warstwy do obrzeży, należy je zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu. WYPOSAŻENIE BOISKA Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 27,0 x 15,0 m zostanie wyposażone w bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m, głębokość 50 cm, profil aluminiowy. Linie boiska w kolorze białym. Boisko do koszykówki o wymiarach 27,0x15,0 m, wyposażone zostanie w 2 stalowe stojaki, białe tablice, obręcze do kosza wzmocnione z pręta stalowego, przystosowane do mocowania siatki łańcuchowej, siatkę wykonaną z łańcucha. Linie boiska w kolorze niebieskim. Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0 m wyposażone zostanie w dwa słupki wysokości 3m jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki co umożliwi wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona oraz w siatkę. Linie boisk koloru żółtego. Piłkochwyt o wysokości 4 m umieszczony zostanie po obwodzie boiska. CZEŚĆ 2 zamówienia: Przebudowa boiska w Mirowszczyźnie Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Mirowszczyźnie dz.nr ewid. 208/1. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem zapisu projektu wykonawczego – „Budowa boiska szkolnego z wykorzystaniem istniejącego”.  Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,  Dostawa i montaż urządzeń sportowych i piłkochwytu,  Budowa utwardzonego dojścia do boiska od miejsc postojowych i od strony szkoły,  Wymianę ogrodzenia od strony miejsc postojowych na ogrodzenie wys. 4 m.  Wymianę ogrodzenia od strony szkoły na ogrodzenie wys. 2 m. OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH: BOISKO Na przedmiotowym terenie istnieje boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia istniejącego boiska zostanie wykorzystana jako podbudowa pod częścią projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Drobne nierówności do 3 cm należy wyrównać podbudową dynamiczną tzw. ET. Zaprojektowano poszerzenie wymiarów istniejącego boiska poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz ułożeniu obwodowego obrzeża. Oś projektowanego boiska biegła będzie tak samo jak istniejącego z północy na południe. CIĄGI PIESZE PRZY BOISKU Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej w kolorze szarym. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposób aby woda opadowa odpływała w teren biologicznie czynny. NAWIERZCHNIA SPORTOWA Projektuje się nawierzchnię sportową typu 8+8, w kolorze czerwonym – ceglastym, która składać się będzie z 2 warstw , maty z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym oraz kolorowej warstwy użytkowej składającej się z mieszaniny granulatu EPDM, połączonej lepiszczem. Projektowana nawierzchnia sportowa będzie instalowana na warstwie tzw. podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, będącej mieszaniną kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm połączonych lepiszczem poliuretanowym. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwsza warstwą nawierzchni sportowej powinny być tak ułożone, aby ich wierzch licował z górna krawędzią obrzeży. Warstwę ścieralną z granulatu EPDM, należy ułożyć na obrzeżach , powyżej górnej krawędzi kostki brukowej. Aby zapewnić właściwą przyczepność tej warstwy do obrzeży, należy je zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu. WYPOSAŻENIE BOISKA Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 29,0 x 15,0 m zostanie wyposażone w bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m, głębokość 50 cm, profil aluminiowy. Linie boiska w kolorze białym. Boisko do koszykówki o wymiarach 29,0x15,0 m, wyposażone zostanie w 2 stalowe stojaki, białe tablice, obręcze do kosza wzmocnione wykonane z pręta stalowego, przystosowane do mocowania siatki łańcuchowej, siatkę wykonaną z łańcucha. Linie boiska w kolorze niebieskim. Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0 m wyposażone zostanie w dwa słupki o wysokości 3m, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki, co umożliwi wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona oraz w siatkę. Linie boisk koloru żółtego. Piłkochwyty projektowane piłkochwyty o wys. 4 m umieszczony wzdłuż krótkich boków boiska. OGRODZENIE Ogrodzenie wys. 4 m przewidziano wzdłuż długiego boku boiska od strony miejsc postojowych Projektowane ogrodzenie będzie przebiegać równolegle do osi boiska. Ogrodzenie wys. 2 m przewidziano wzdłuż długiego boku boiska od strony szkoły projektuje się wygrodzić ogrodzeniem wys.2,00 m od poziomu terenu. W ogrodzeniu projektuje się furtki wyposażone w zamek z wkładką. Projektowane ogrodzenie będzie przebiegać równolegle do osi boiska. Dotyczy 1 i 2 Części zamówienia: Opis wymagań Zamawiającego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla placów publicznych. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w projekcie budowlanym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania podbudowy kruszywa pochodzenia osadowego: wapieni, dolomitów itp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: wykonywanie robót budowlanych w zakresie konstrukcji boisk o nawierzchni poliuretanowej (np. operator układarki nawierzchni, operator walca, operator koparki, itp.) zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. B) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); b) Wykonawca przedstawi Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. C) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat realizacją minimum jednego zamówienia, polegającego na budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości min. 150.000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: przedkłada na wezwanie Zamawiającego Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Nie jest wymagane, jeżeli spełnia warunek opisany w pkt.8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.8. SIWZ: 1) lit. „a,b,c” – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 7.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.3.2. a) SIWZ, b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę określoną przez zamawiającego w pkt. 7.3.2. b) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 7.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik Nr 9 do SIWZ. 7.7. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Dowód wniesienia Wadium, b) Wypełniony Formularz Oferty, c) Kosztorysy ofertowe d) Oświadczenia wykonawcy , e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli wystąpi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ g) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą h) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, i) Wykonawca złoży, wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, którzy będą wykonywać czynności , o których mowa w pkt 23.1 osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę j) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08 maja 2018r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie: Dla Części 1 zamówienia 2 000,00.złotych (słownie: dwa tysiące. złotych 00/100). Dla Części 2 zamówienia 2 500,00 złotych ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Gmina Rudniki, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział w Radłowie, ul. Długa 2, 46-331 Radłów, Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem: Wadium – Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Rudniki i dodatkowo opisać Część 1 i 2 zamówienia lub dowolnie wybraną część przez Wykonawcę. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego wniesienia wymaganego zabezpieczenia umowy. b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 19.2. od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: a) spowodowana warunkami atmosferycznymi szczególności w przypadkach:  klęski żywiołowej,  nagłe wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych,  uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej (o których mowa w lit. a) i lit. b) utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, 1) w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. d) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 3. Zmiana wynagrodzenia brutto: a) za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 8 ust. 3. b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 8 ust. 4. c) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 8. Szczegółowe zasady dokonania istotnych zmian postanowień umowy zostały zawarte w §16 Załącznika Nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późniejszymi zmianami ) ( Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) , co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym osobom z wyjątkiem Komisji Przetargowej muszą by opatrzone klauzulą: " Nie udostępnić innym Wykonawcom". Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego punktu w formularzu Oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW: Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, 2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 6. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 7. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie dz.nr ew. 445/3. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem zapisu projektu wykonawczego – „Budowa boiska szkolnego z wykorzystaniem istniejącego”  Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,  Dostawa i montaż piłkochwytu wys. 4 m po obwodzie boiska,  Budowa utwardzonego dojścia do boiska. Opis założeń projektowych: BOISKO Na przedmiotowym terenie istnieje boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej, która zostanie wykorzystana jako podbudowa pod częścią projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Drobne nierówności do 3 cm należy wyrównać podbudową dynamiczną tzw.ET. Zaprojektowano poszerzenie wymiarów istniejącego boiska poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz ułożeniu obwodowego obrzeża. Oś projektowanego boiska biegła będzie tak samo jak istniejącego z północy na południe. CIĄGI PIESZE PRZY BOISKU Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej w kolorze szarym. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposób aby woda opadowa odpływała w teren biologicznie czynny. NAWIERZCHNIA SPORTOWA Projektuje się nawierzchnię sportową typu 8+8, w kolorze czerwonym – ceglastym, która składać się będzie z 2 warstw , maty z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym oraz kolorowej warstwy użytkowej. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwszą warstwą nawierzchni sportowej powinny być tak ułożone, aby ich wierzch licował z górna krawędzią obrzeży. Warstwę ścieralną z granulatu EPDM, należy ułożyć na obrzeżach , powyżej górnej krawędzi kostki brukowej. Aby zapewnić właściwa przyczepność tej warstwy do obrzeży, należy je zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu. WYPOSAŻENIE BOISKA Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 27,0 x 15,0 m zostanie wyposażone w bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m, głębokość 50 cm, profil aluminiowy. Linie boiska w kolorze białym. Boisko do koszykówki o wymiarach 27,0x15,0 m, wyposażone zostanie w 2 stalowe stojaki, białe tablice, obręcze do kosza wzmocnione z pręta stalowego, przystosowane do mocowania siatki łańcuchowej, siatkę wykonaną z łańcucha. Linie boiska w kolorze niebieskim. Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0 m wyposażone zostanie w dwa słupki wysokości 3m jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki co umożliwi wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona oraz w siatkę. Linie boisk koloru żółtego. Piłkochwyt o wysokości 4 m umieszczony zostanie po obwodzie boiska.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212220-4, 45100000-8, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa boiska w Mirowszczyźnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Mirowszczyźnie dz.nr ewid. 208/1. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem zapisu projektu wykonawczego – „Budowa boiska szkolnego z wykorzystaniem istniejącego”.  Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,  Dostawa i montaż urządzeń sportowych i piłkochwytu,  Budowa utwardzonego dojścia do boiska od miejsc postojowych i od strony szkoły,  Wymianę ogrodzenia od strony miejsc postojowych na ogrodzenie wys. 4 m.  Wymianę ogrodzenia od strony szkoły na ogrodzenie wys. 2 m. OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH: BOISKO Na przedmiotowym terenie istnieje boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia istniejącego boiska zostanie wykorzystana jako podbudowa pod częścią projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Drobne nierówności do 3 cm należy wyrównać podbudową dynamiczną tzw. ET. Zaprojektowano poszerzenie wymiarów istniejącego boiska poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz ułożeniu obwodowego obrzeża. Oś projektowanego boiska biegła będzie tak samo jak istniejącego z północy na południe. CIĄGI PIESZE PRZY BOISKU Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej w kolorze szarym. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposób aby woda opadowa odpływała w teren biologicznie czynny. NAWIERZCHNIA SPORTOWA Projektuje się nawierzchnię sportową typu 8+8, w kolorze czerwonym – ceglastym, która składać się będzie z 2 warstw , maty z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym oraz kolorowej warstwy użytkowej składającej się z mieszaniny granulatu EPDM, połączonej lepiszczem. Projektowana nawierzchnia sportowa będzie instalowana na warstwie tzw. podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, będącej mieszaniną kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm połączonych lepiszczem poliuretanowym. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwsza warstwą nawierzchni sportowej powinny być tak ułożone, aby ich wierzch licował z górna krawędzią obrzeży. Warstwę ścieralną z granulatu EPDM, należy ułożyć na obrzeżach , powyżej górnej krawędzi kostki brukowej. Aby zapewnić właściwą przyczepność tej warstwy do obrzeży, należy je zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu. WYPOSAŻENIE BOISKA Boisko do piłki ręcznej o wymiarach 29,0 x 15,0 m zostanie wyposażone w bramki o wymiarach 3,0 x 2,0 m, głębokość 50 cm, profil aluminiowy. Linie boiska w kolorze białym. Boisko do koszykówki o wymiarach 29,0x15,0 m, wyposażone zostanie w 2 stalowe stojaki, białe tablice, obręcze do kosza wzmocnione wykonane z pręta stalowego, przystosowane do mocowania siatki łańcuchowej, siatkę wykonaną z łańcucha. Linie boiska w kolorze niebieskim. Boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0 m wyposażone zostanie w dwa słupki o wysokości 3m, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki, co umożliwi wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona oraz w siatkę. Linie boisk koloru żółtego. Piłkochwyty projektowane piłkochwyty o wys. 4 m umieszczony wzdłuż krótkich boków boiska. OGRODZENIE Ogrodzenie wys. 4 m przewidziano wzdłuż długiego boku boiska od strony miejsc postojowych Projektowane ogrodzenie będzie przebiegać równolegle do osi boiska. Ogrodzenie wys. 2 m przewidziano wzdłuż długiego boku boiska od strony szkoły projektuje się wygrodzić ogrodzeniem wys.2,00 m od poziomu terenu. W ogrodzeniu projektuje się furtki wyposażone w zamek z wkładką. Projektowane ogrodzenie będzie przebiegać równolegle do osi boiska.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212220-4, 45100000-8, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.