Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli (przeglądów) pięcioletnich nieruchomości wraz z przeglądami rocznymi...

Przedmiot:

Wykonanie kontroli (przeglądów) pięcioletnich nieruchomości wraz z przeglądami rocznymi budynków zawierających wyroby azbestowe oraz kontrolą stanu technicznego systemów ogrzewania/kotłów gazowych

Data zamieszczenia: 2018-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
40-126 , Katowice
telefon - 32 258 20 21-25
faks - 32 258 20 25, 41 63 167
www.kzgm.katowice.pl
przetargi@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-23 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kontroli (przeglądów) pięcioletnich nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach wraz z przeglądami rocznymi budynków zawierających wyroby azbestowe oraz kontrolą stanu technicznego systemów ogrzewania/kotłów gazowych.
Numer referencyjny: NZ.231.040.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na: 1) wykonaniu okresowych kontroli (przeglądów) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, spełniających wymogi kontroli pięcioletniej oraz rocznej, określonych w art 62 ust. 1 pkt. 1)a, 1)b i 2) Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) w tym budynków po byłych stacjach transformatorowych, pieców, instalacji i urządzeń c.o. elektrycznego oraz placów zabaw; 2) wykonaniu okresowych kontroli (przeglądów) materiałów oraz wyrobów zawierających azbest we wskazanych budynkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; 3) wykonaniu okresowych kontroli (przeglądów) stanu technicznego systemów ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych co najmniej raz na 4 lata – opalanych odnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit a i c Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. 2017 poz. 1498 ze zm.) 2. Zamówienie podzielone jest na 5 części: część 1 – obejmuje rejon EB 1, w ramach której przewidziano do kontroli 115 obiektów budowlanych, w których znajduje się 1183 lokali, w tym: - 19 265,09 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 42 084,39 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 3 budynki zawierające azbest, - 1 plac zabaw, - 5 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, część 2 – obejmuje rejon EB 2, w ramach którego przewidziano do kontroli 153 obiekty budowlane, w których znajduje się 1534 lokali, w tym: - 21 816,90 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 50 873,83 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 7 budynków zawierających azbest, - 3 place zabaw, - 9 budynków po byłych stacjach transformatorowych, w tym jedna (1) stacja, w której występuje instalacja tj. jedno gniazdo i jeden punkt świetlny (ul. Gościnna 2), - 6 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, część 3 – obejmuje rejon EB 3, w ramach którego przewidziano do kontroli 54 obiekty budowlane, w których znajduje się 606 lokali, w tym: - 3 258,41 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 36 618,85 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 plac zabaw, - 14 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, część 4 – obejmuje rejon EB 4, w ramach którego przewidziano do kontroli 112 obiektów budowlanych, w których znajduje się 1057 lokali, w tym: - 24 568,42 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 52 683,26 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 budynek zawierający azbest, - 21 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 2 kotłownie gazowe w budynkach użytkowych, część 5 – obejmuje rejon EB 5, w ramach którego przewidziano do kontroli 31 obiektów budowlanych, w których znajduje się 188 lokali, w tym: - 995,70 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 8 980,34 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 plac zabaw, - 2 kotłownie gazowe w budynkach mieszkalnych, - 3 kotłownie gazowe w budynkach użytkowych, UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3. Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71356100-9
71356000-8
71700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 171724,89
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług tj. wykonaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, kontroli materiałów oraz wyrobów zawierających azbest. Maksymalna ilość planowanych zamówień nie przekroczy: 1) Część 1 – obejmuje rejon EB 1, w ramach której przewidziano: - 19 266,00 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 42 085,00 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 3 budynki zawierające azbest, 2) Część 2 – obejmuje rejon EB 2, w ramach której przewidziano: - 21 817,00 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 50 874,00 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 7 budynki zawierające azbest, 3) Część 3 – obejmuje rejon EB 3, w ramach której przewidziano: - 3 259,00 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 36 619,00 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, 4) Część 4 – obejmuje rejon EB 4, w ramach której przewidziano: - 24 569,00 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 52 684,00 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 budynek zawierający azbest, 5) Część 5 – obejmuje rejon EB 5, w ramach której przewidziano: - 996,00 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 8 981,00 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, Zamawiający udzieli zamówień, na następujących warunkach: 1) Wykonawca realizował dotychczasowe zamówienia w terminie i z najwyższą starannością, 2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, 4) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-20

II.9) Informacje dodatkowe: Wartość podana w punkcie II.6 jest wartością netto zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia wraz z uwzględnieniem zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 nie będzie większa niż 320.649,78 zł netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówienia (wykonywać przeglądy) tj.: 1) dla każdej części: jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta będzie wykonywać przeglądy; 2) dla każdej części: jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoba ta będzie wykonywać przeglądy; 3) dla każdej części: jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba ta będzie wykonywać przeglądy; UWAGA! Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisane w pkt 1), 2) i 3) muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy. UWAGA! Wskazane wyżej osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – odpowiednio dla każdej części; UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednego dokumentu dla więcej niż jednej części zamówienia, pod warunkiem, że będzie z niego jednoznacznie wynikać, których części zamówienia dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, tj. INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY), OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w §12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w następującym zakresie: 1) zmiana terminu realizacji umowy; a) jeżeli wykonawca pomimo dokonania wszelkich starań wynikających z zapisów umowy nie wykonał kontroli wszystkich obiektów (np. spowodowanych nieobecnością najemcy, czasowym wyłączeniem obiektu/lokalu z eksploatacji) a realne będzie wykonanie kontroli w niedalekiej dającej się określić przyszłości, b) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, c) nieobecność użytkownika lokalu lub odmowa udostępnienia lokalu. 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, o wartość tego podatku, b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o wartość tej części wynikającą z wartości jednostkowych określonych § 4 ust 2 powiększonych o VAT, c) w przypadku nie wykonania kontroli wszystkich obiektów/lokali przez Wykonawcę z przyczyn innych niż określone w lit b) Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o wartość tej części wynikającą z wartości jednostkowych określonych § 4 ust 2 powiększonych o VAT, 3) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego, 4) zmiana osób przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 5) zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeśli dotyczy; 5) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (zalecane, nie wymagane); 6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 7) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia – jeśli dotyczy. 8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. II. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. III. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – DOKUMENT TEN (np. ZOBOWIĄZANIE) NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. IV. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 (EB 1)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 – obejmuje rejon EB 1, w ramach której przewidziano do kontroli 115 obiektów budowlanych, w których znajduje się 1183 lokali, w tym: - 19 265,09 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 42 084,39 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 3 budynki zawierające azbest, - 1 plac zabaw, - 5 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71356100-9, 71356000-8, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 38625,78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 (EB 2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 – obejmuje rejon EB 2, w ramach którego przewidziano do kontroli 153 obiekty budowlane, w których znajduje się 1534 lokali, w tym: - 21 816,90 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 50 873,83 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 7 budynków zawierających azbest, - 3 place zabaw, - 9 budynków po byłych stacjach transformatorowych, w tym jedna (1) stacja, w której występuje instalacja tj. jedno gniazdo i jeden punkt świetlny (ul. Gościnna 2), - 6 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71356100-9, 71356000-8, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50839,57
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Oddział Eksploatacji Budynków nr 3 (EB 3)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 – obejmuje rejon EB 3, w ramach którego przewidziano do kontroli 54 obiekty budowlane, w których znajduje się 606 lokali, w tym: - 3 258,41 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 36 618,85 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 plac zabaw, - 14 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 1 kotłownia gazowa w budynku użytkowym, Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71356100-9, 71356000-8, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23225,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 (EB 4)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 – obejmuje rejon EB 4, w ramach którego przewidziano do kontroli 112 obiektów budowlanych, w których znajduje się 1057 lokali, w tym: - 24 568,42 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 52 683,26 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 budynek zawierający azbest, - 21 kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych, - 2 kotłownie gazowe w budynkach użytkowych, Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71356100-9, 71356000-8, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52566,47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Oddział Eksploatacji Budynków nr 5 (EB 5)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 5 – obejmuje rejon EB 5, w ramach którego przewidziano do kontroli 31 obiektów budowlanych, w których znajduje się 188 lokali, w tym: - 995,70 m² budynków z instalacją piorunochronną, - 8 980,34 m² budynków bez instalacji piorunochronnej, - 1 plac zabaw, - 2 kotłownie gazowe w budynkach mieszkalnych, - 3 kotłownie gazowe w budynkach użytkowych, Wykonawca sporządzi harmonogram kontroli (przeglądów) z podziałem na 2 etapy w okresie tygodniowym i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Harmonogram służy do określenia terminów złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego protokołów z pięcioletniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71356100-9, 71356000-8, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6467,66
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.