Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa w zakresie wykonania robót: 1) konstrukcyjno-budowlanych , 2) instalacje...

Przedmiot:

Przebudowa w zakresie wykonania robót: 1) konstrukcyjno-budowlanych , 2) instalacje wodno-kanalizacyjne, 3) centralnego ogrzewania, 4) gazów medycznych, 5) ciepła technologicznego, 6) instalacji wentylacji mechanicznej...

Data zamieszczenia: 2018-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18404 , Łomża
telefon - 864 733 610
faks - 864 733 210
www.szpital-lomza.pl
przetargi@szpital-lomza.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: 1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/19/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 18-404 Łomża. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: 2.1. Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ 2.2. Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ 2.3. Dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ 2.4. Decyzja pozwolenia na budowę nr 106/2017 z dnia 23.05.2017 roku. załącznik nr 10 do SIWZ w zakresie wykonania robót : 1) konstrukcyjno-budowlanych , 2) instalacje wodno-kanalizacyjne, 3) centralnego ogrzewania, 4) gazów medycznych, 5) ciepła technologicznego, 6) instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, 7) instalacji elektrycznych niskoprądowych (teletechnicznych ), w tym: a. komputerowe LAN, b. instalacje SSP – system sygnalizacji pożarowej c. instalacje DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy d. instalacje systemu przywoławczego e. instalacje systemu CCTV f. kontrola dostępu KD g. instalacje telefoniczne, h. instalacja RTV 8) instalacji elektrycznych, w tym : a. Przebudowa rozdzielni głównej w pawilonie A b. Przebudowa rozdzielni piętrowych - szachty c. Instalacje elektryczne ( trasy kablowe ,wlz) d. Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego e. Instalacja gniazd wtykowych f. Instalacja połączeń wyrównawczych

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45310000-3
45316000-5
45331200-8
45332000-3
45314310-7
45410000-4
45421131-1
45421140-7
45421146-9
45431000-7
45431100-8
45432111-5
45442100-8
45442200-9
45441000-0
45223210-1
45223100-7
45223100-7
45223500-1
45400000-1
45421000-4
45421130-4
45421152-4
45422100-2
45300000-0
45311000-0
45316000-5
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331210-1
45312100-8
45314300-4
45314320-0
32551400-4
32551000-0
45232310-8
45232300-5
45311000-0
31213100-3
31213100-3
45315100-9
45311200-2
45311100-1
51900000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-02-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 lutego 2019 r., w tym: I Etap – obejmujący wykonanie robót budowlano-instalacyjnych – od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru końcowego robót, II Etap końcowy - obejmujący uzyskanie przez Zamawianego pozytywnych decyzji właściwych organów dopuszczających do użytkowania obiektu objętego decyzją pozwolenia na budowę, od dnia odbioru robót do dnia 15 lutego 2019 r., potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) b) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę min. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którym polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że : a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie budynków, w tym co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiający uzna budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), każda o wartości min. 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto, b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, 2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, 3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz 2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którym polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 powyżej stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt 1 ppkt 1) . 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty określone w pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Z Wykazu robót budowlanych powinno wynikać, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie budynków, w tym co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiający uzna budynki szpitali i zakładów opieki medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), każda o wartości min. 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto , 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Z Wykazu osób powinno wynikać, że Wykonawca dysponuje: 1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 1.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł, Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030 5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4 powyżej, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert). 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert). 8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 9. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, w treści gwarancji bankowej/poręczenia powinni być wskazani wszyscy członkowie konsorcjum. 10. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium została dołączona do oferty. 11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI na roboty budowlano – instalacyjne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidując wprowadzenie następujących postanowień w umowie o zamówienie publiczne: „§ 20 Zmiana Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej trwająca dłużej niż 7 dni roboczych – o czas niezbędny do usunięcia tych błędów, 2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zależnych od Zamawiającego na okres powyżej 1-go tygodnia - termin etapu ulega przedłużeniu o ten czas; 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osób realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie prac budowlano - instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany; 5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji prac, których nie można było wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 6) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy; 7) zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy; 8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 11) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy; 12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansującą przedmiot zamówienia - w takim przypadku zapłata za wykonane prace nastąpi do dokonanej inwentaryzacji prac; 13) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania etapu I, o okres niezbędny do wykonania zamówienia, przy zachowaniu terminu zakończenia etapu II, 15) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Stron umowy okoliczności wpływających na wydłużenie terminu uzyskania przez Zamawiającego decyzji organu umożliwiającej użytkowanie obiektu, 16) zmiany wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 4. Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i odpowiednio uzasadniony.” 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Z dokumentu gwarancji/poręczenia musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018 oraz nazwę niniejszego postępowania. 61. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, w treści gwarancji/poręczenia powinni być wskazani wszyscy członkowie konsorcjum. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy PZP. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający pozostawia kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 10. Kwota, o której mowa w pkt 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 11. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo¬rządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 12. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.