Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont Domu Myśliwskiego wraz z wykonaniem pomieszczenia tajnej kancelarii: roboty...

Przedmiot:

Remont Domu Myśliwskiego wraz z wykonaniem pomieszczenia tajnej kancelarii: roboty wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń, roboty malarskie, montaż rolet, drzwi wewnętrznych, dostawa i montaż platformy śrubowej

Data zamieszczenia: 2018-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17230 , Białowieża
telefon - 85 682 97 23
www.bpn.com.pl
alicjaw@bpn.com.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białowieża
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Część I: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), Część II: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 11:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Myśliwskiego – etap II wraz z wykonaniem pomieszczenia tajnej kancelarii
Numer referencyjny: 38/392/2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane do wykonania w budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży zostały podzielone na następujące dwie części: I część: wykonanie robót budowlanych w skrzydle zachodnim budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, w następujących branżach: a) budowlanej (m.in. roboty wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń, roboty malarskie, montaż rolet, drzwi wewnętrznych, dostawa i montaż platformy śrubowej); b) elektrycznej (instalacje oświetlenia ogólnego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnica główna RG, rozdzielnica R-I, rozdzielnica R-II, zasilanie awaryjne UPS, główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, połączenia kablowe); c) sanitarnej (instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, montaż podejść, przyborów i urządzeń sanitarnych, umywalki, zlewozmywaki, kabiny natryskowe, wc, pisuary, kratki odpływowe, baterie, demontaż oraz ponowny montaż grzejników). Powyższe roboty budowlane stanowią kolejny II etap remontu Dom Myśliwski, są dokończeniem całości robót w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary - Załącznik nr 1 do SIWZ II część: wykonanie pomieszczeń Kancelarii tajnej w piwnicy skrzydła północnego budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, w następujących branżach: a) budowlanej (m.in. roboty murarskie, roboty wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń, roboty malarskie, ścianki lekkie, montaż stolarki wewnętrznej); b) elektrycznej (m.in. wykonanie tablicy elektrycznej, oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilanie komputerów, instalacji przeciwporażeniowej); c) teletechnicznej (m.in. SSWiN, SKD, CCTV, SSP); d) sanitarnej (m.in. dostosowanie istniejącej wentylacji, c.o. do poszczególnych pomieszczeń, montaż klap p.poż. w przejściu kanałów wentylacyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary - Załącznik nr 1A do SIWZ 2. Roboty będą prowadzone w obiekcie istniejącym, w którym poprzednio zostały wykonane roboty polegające na termomodernizacji budynku .

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45430000-0
45440000-3
45410000-4
44112310-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  120    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: część I - minimum 200 000,00 zł część II - minimum 100 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i prawidłowo ukończył: Część I: - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie robót wykończeniowych (tynkowanie, malowanie, montaż okładzin ceramicznych i innego rodzaju) w budynkach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i osprzętu w budynkach o wartości nie mniejszej niż 75 000,00zł brutto. Część II: - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie przegród budowlanych budynków i budowli, robót wykończeniowych (tynkowanie, malowanie, montaż okładzin ceramicznych i innego rodzaju) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i osprzętu w budynkach o wartości nie mniejszej niż 40 000,00zł brutto. Kadra techniczna: tj. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami: Część I, II: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt V.1.2c 1.) Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, dostawy lub roboty były wykonywane; - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2 d) SIWZ. c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków. d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt V 2 b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Część I: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), Część II: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK O/ Białystok nr rachunku 18 1130 1059 0017 3397 5590 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 38/392/2/2018 na wykonanie Części …………………………………”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
termin wykonania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w §14 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont Domu Myśliwskiego – etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie robót budowlanych w skrzydle zachodnim budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, w następujących branżach: a) budowlanej (m.in. roboty wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń, roboty malarskie, montaż rolet, drzwi wewnętrznych, dostawa i montaż platformy śrubowej); b) elektrycznej (instalacje oświetlenia ogólnego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnica główna RG, rozdzielnica R-I, rozdzielnica R-II, zasilanie awaryjne UPS, główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa, połączenia kablowe); c) sanitarnej (instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, montaż podejść, przyborów i urządzeń sanitarnych, umywalki, zlewozmywaki, kabiny natryskowe, wc, pisuary, kratki odpływowe, baterie, demontaż oraz ponowny montaż grzejników). Powyższe roboty budowlane stanowią kolejny II etap remontu Dom Myśliwski, są dokończeniem całości robót w budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary - Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311000-0, 45410000-4, 45440000-3, 44112310-4, 45430000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
termin wykonania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie pomieszczeń Kancelarii tajnej w piwnicy skrzydła północnego budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie pomieszczeń Kancelarii tajnej w piwnicy skrzydła północnego budynku ,,Dom Myśliwski” Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, w następujących branżach: a) budowlanej (m.in. roboty murarskie, roboty wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń, roboty malarskie, ścianki lekkie, montaż stolarki wewnętrznej); b) elektrycznej (m.in. wykonanie tablicy elektrycznej, oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilanie komputerów, instalacji przeciwporażeniowej); c) teletechnicznej (m.in. SSWiN, SKD, CCTV, SSP); d) sanitarnej (m.in. dostosowanie istniejącej wentylacji, c.o. do poszczególnych pomieszczeń, montaż klap p.poż. w przejściu kanałów wentylacyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary - Załącznik nr 1A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311000-0, 45430000-0, 45440000-3, 45410000-4, 44112310-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
termin wykonania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.