Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - docieplenie budynku przedszkolnego,...

Przedmiot:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - docieplenie budynku przedszkolnego, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej

Data zamieszczenia: 2018-04-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Reda
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
telefon - 58 6788023
faks - 58 6783124
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Reda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda. Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie. Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie
Numer referencyjny: 3.ZF.PN.RB.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Wykonanie robót budowlanych pn. termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku przedszkolnego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.w.u. wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej off grid. W zamówieniu przewidziano: wykonanie termomodernizacji; wymianę instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., docieplenie stropodachu; remont tarasów; remont schodów zewnętrznych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana grzejników; budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 4,32 [kWp]. Całość wykonać zgodnie z projektem i audytem energetycznym. Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje: 1. Wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej, 2. Dostawę i montaż: - konstrukcji pod panele, - paneli fotowoltaicznych, - inwerterów (falownika DC/AC), - osprzętu elektrycznego i kabli, 3.Podłączenie i uruchomienie instalacji, 4.Wykonanie zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna powinna zawierać: • Panel fotowoltaiczny o mocy 270W – 16 szt. (moduły powinny być oznakowane danymi Zamawiającego „GMINA MIASTO REDA”), • Inwerter – trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność– 1 szt. • Zabezpieczenia AC – 1 kpl. • Dwukierunkowy inteligentny licznik, który pozwala rejestrować profil obciążenia oraz optymalizować w danym obiekcie wykorzystanie energii– 1 kpl. • Kabel solarny 6mm2 – 100 mb. • Konektory MC4 – 6 kpl. • Zabezpieczenia DC – 1 kpl. • System montażowy dach płaski – 16 szt. • Materiały instalacyjne – 1 kpl. • Montaż – 16szt. Minimalne wymagania dotyczące parametrów paneli fotowoltaicznych: - szyba hartowana z antyrefleksem w strukturze szkła - potwierdzone oświadczeniem producenta; - puszka przyłączeniowa ip67; - sprawność modułu (minimum 16,0 % dla modułu o mocy 270 W) - 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu - min. 80% mocy nominalnej po 25 latach. Roczny spadek mocy nie większy niż 0,7%. - lista flash test modułów wystawiona przez producenta; - moduły wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji; - odporność na uderzenie kuli gradowej o średnicy min 25 mm z prędkością min 23 m/s, potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem badań; - odporność na obciążenie statyczne min 5400 Pa - potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem z badań; Sposób rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu ustalić z Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku. Część 2: Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” ul. Gniewowska 4 w Redzie. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 4,32 [kWp] w oparciu o moduły fotowoltaiczne o mocy 270 [Wp]. Budowa instalacji obejmuje: 1.Wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej, 2.Dostawę i montaż: - konstrukcji pod panele, - paneli fotowoltaicznych, - inwerterów (falownika DC/AC), - osprzętu elektrycznego i kabli, 3.Podłączenie i uruchomienie instalacji, 4.Wykonanie zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna powinna zawierać: • Panel fotowoltaiczny o mocy 270W – 16 szt. (moduły powinny być oznakowane danymi Zamawiającego „GMINA MIASTO REDA”), • Inwerter – trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność– 1 szt. • Zabezpieczenia AC – 1 kpl. • Dwukierunkowy inteligentny licznik, który pozwala rejestrować profil obciążenia oraz optymalizować w danym obiekcie wykorzystanie energii– 1 kpl. • Kabel solarny 6mm2 – 100 mb. • Konektory MC4 – 6 kpl. • Zabezpieczenia DC – 1 kpl. • System montażowy dach płaski – 16 szt. • Materiały instalacyjne – 1 kpl. • Montaż – 16szt. Minimalne wymagania dotyczące parametrów paneli fotowoltaicznych: - szyba hartowana z antyrefleksem w strukturze szkła - potwierdzone oświadczeniem producenta; - puszka przyłączeniowa ip67; - sprawność modułu (minimum 16,0 % dla modułu o mocy 270 W) - 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu - min. 80% mocy nominalnej po 25 latach. Roczny spadek mocy nie większy niż 0,7%. - lista flash test modułów wystawiona przez producenta; - moduły wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji; - odporność na uderzenie kuli gradowej o średnicy min 25 mm z prędkością min 23 m/s, potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem badań; - odporność na obciążenie statyczne min 5400 Pa - potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem z badań; Sposób rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu ustalić z Zamawiającym. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014 r. poz. 883 jt. ze zm.]

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45430000-0
45453000-7
45332300-6
45332400-7
45421000-4
45321000-3
09331200-0
45223810-7
45261215-4
45310000-3
45315700-5
45311100-2
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1 Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. Zakończenie wszystkich prac budowlanych: 15 października 2018 roku. Zakończenie odbiorów końcowych: do dnia 15 listopada 2018 roku. Część 2 Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. Zakończenie wszystkich prac budowlanych: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Zakończenie odbiorów końcowych : 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dla części 1 i części 2 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dla części 1 i części 2 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: Część 1: Dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej minimum 700 m2 i kubaturze minimum 4.000 m3 z wyłączeniem hal przemysłowych i magazynowych. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia po 1 osobie, w każdej z n/w branż, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń i będą pełniły funkcje kierowników robót, w specjalnościach: Część 1: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, UWAGA: Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów uprawnień budowlanych. Część 2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz. 65 z dnia 2016.01.15).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ/dotyczy części 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywani zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy wykonawca.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
gwarancja 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1: 2. Zmiany do umowy: 1. Strony zgodnie oświadczają, iż możliwym jest zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo Budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazane do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zmiana nie dotyczy warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest pisemne poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem. 2. Strony przewidują przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania wskazanych poniżej następujących przyczyn: a/ jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; b/ w przypadku niezinwentaryzowanej infrastruktury lub innych kolizji, których na etapie projektu nie ujawniono, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia o czas niezbędny do ich usunięcia; c/Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Wymogi odpowiedniej temperatury: - dla docieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu- min. +50C; - dla docieplenia ścian budynku powyżej poziomu gruntu – podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +50C ( a dla tynków i farb silikonowych lub nanoporowych +80C) lub wyższa niż 250C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%; - dla pokrycia z papy – prace z użyciem pap modyfikowanych zgrzewalnych prowadzić w temp. nie niższej niż 00C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +50C w przypadku pap oksydowanych; - izolacja pionowa z szybkoschnącej masy bitumiczno – kauczukowej z wypełnieniem poliestrowym – prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +50C. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca budowy. d/ w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e/gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; f/wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; g/ gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; h/ jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i/ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; j/ przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a/ konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; b/ wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; c/ wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; d/ konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e/ wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; f/ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Część 2: b. Zmiany do umowy: 1. Strony zgodnie oświadczają, iż możliwym jest zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo Budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazane do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zmiana nie dotyczy warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest pisemne poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem. 2. Strony przewidują przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania wskazanych poniżej następujących przyczyn: a/ jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; b/ w przypadku niezinwentaryzowanej infrastruktury lub innych kolizji, których na etapie projektu nie ujawniono, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia o czas niezbędny do ich usunięcia; c/ Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca budowy. d/ w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e/gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; f/wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; g/ gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; h/ jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i/ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; j/ przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a/ konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; b/ wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; c/ wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; d/ konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e/ wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; f/ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Wykonanie robót budowlanych pn. termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku przedszkolnego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.w.u. wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej off grid. W zamówieniu przewidziano:  wykonanie termomodernizacji;  wymianę instalacji c.o.,  modernizację instalacji c.w.u.,  docieplenie stropodachu;  remont tarasów;  remont schodów zewnętrznych;  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;  wymiana grzejników;  budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 4,32 [kWp]. Całość wykonać zgodnie z projektem i audytem energetycznym. Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje: 1. Wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej, 2. Dostawę i montaż: - konstrukcji pod panele, - paneli fotowoltaicznych, - inwerterów (falownika DC/AC), - osprzętu elektrycznego i kabli, 3. Podłączenie i uruchomienie instalacji, 4. Wykonanie zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna powinna zawierać: • Panel fotowoltaiczny o mocy 270W – 16 szt. (moduły powinny być oznakowane danymi Zamawiającego „GMINA MIASTO REDA”), • Inwerter – trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność– 1 szt. • Zabezpieczenia AC – 1 kpl. • Dwukierunkowy inteligentny licznik, który pozwala rejestrować profil obciążenia oraz optymalizować w danym obiekcie wykorzystanie energii– 1 kpl. • Kabel solarny 6mm2 – 100 mb. • Konektory MC4 – 6 kpl. • Zabezpieczenia DC – 1 kpl. • System montażowy dach płaski – 16 szt. • Materiały instalacyjne – 1 kpl. • Montaż – 16szt. Minimalne wymagania dotyczące parametrów paneli fotowoltaicznych: - szyba hartowana z antyrefleksem w strukturze szkła - potwierdzone oświadczeniem producenta; - puszka przyłączeniowa ip67; - sprawność modułu (minimum 16,0 % dla modułu o mocy 270 W) - 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu - min. 80% mocy nominalnej po 25 latach. Roczny spadek mocy nie większy niż 0,7%. - lista flash test modułów wystawiona przez producenta; - moduły wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji; - odporność na uderzenie kuli gradowej o średnicy min 25 mm z prędkością min 23 m/s, potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem badań; - odporność na obciążenie statyczne min 5400 Pa - potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem z badań; Sposób rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu ustalić z Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45260000-7, 45430000-0, 45453000-7, 45332300-6, 45332400-7, 45421000-4, 45321000-3, 09331200-0, 45223810-7, 45261215-4, 45310000-3, 45315700-5, 45311100-2, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
gwarancja 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” ul. Gniewowska 4 w Redzie. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 4,32 [kWp] w oparciu o moduły fotowoltaiczne o mocy 270 [Wp]. Budowa instalacji obejmuje: 1.Wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej, 2.Dostawę i montaż: - konstrukcji pod panele, - paneli fotowoltaicznych, - inwerterów (falownika DC/AC), - osprzętu elektrycznego i kabli, 3.Podłączenie i uruchomienie instalacji, 4.Wykonanie zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna powinna zawierać: • Panel fotowoltaiczny o mocy 270W – 16 szt. (moduły powinny być oznakowane danymi Zamawiającego „GMINA MIASTO REDA”), • Inwerter – trójfazowy falownik zapewniający maksymalną elastyczność– 1 szt. • Zabezpieczenia AC – 1 kpl. • Dwukierunkowy inteligentny licznik, który pozwala rejestrować profil obciążenia oraz optymalizować w danym obiekcie wykorzystanie energii– 1 kpl. • Kabel solarny 6mm2 – 100 mb. • Konektory MC4 – 6 kpl. • Zabezpieczenia DC – 1 kpl. • System montażowy dach płaski – 16 szt. • Materiały instalacyjne – 1 kpl. • Montaż – 16szt. Minimalne wymagania dotyczące parametrów paneli fotowoltaicznych: - szyba hartowana z antyrefleksem w strukturze szkła - potwierdzone oświadczeniem producenta; - puszka przyłączeniowa ip67; - sprawność modułu (minimum 16,0 % dla modułu o mocy 270 W) - 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu - min. 80% mocy nominalnej po 25 latach. Roczny spadek mocy nie większy niż 0,7%. - lista flash test modułów wystawiona przez producenta; - moduły wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji; - odporność na uderzenie kuli gradowej o średnicy min 25 mm z prędkością min 23 m/s, potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem badań; - odporność na obciążenie statyczne min 5400 Pa - potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badającej zgodnie z normą IEC 61215 i raportem z badań; Sposób rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu ustalić z Zamawiającym. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014 r. poz. 883 jt. ze zm.]
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 45223810-7, 45261215-4, 45310000-3, 45315700-5, 45311100-2, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
gwarancja 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.