Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych TBS - docieplenie ścian zewnętrznych,...

Przedmiot:

Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych TBS - docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu, ocieplenie stropodachu, wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach

Data zamieszczenia: 2018-04-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 , Stargard
telefon - 915 784 750
faks - 91 577 15 35
www.tbs.stargard.pl
biuro@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: Wadium a) zadanie I (roboty termomodernizacyjne W. Polskiego 78a) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł b) zadanie II (roboty termomodernizacyjne Plac Świętego Ducha 26) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł c) zadanie III
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. W. Polskiego 78a i Plac Świętego Ducha 26 w Stargardzie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją energetyczną budynków przy ul. W. Polskiego 78a oraz przy Placu Świętego Ducha 26 , w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi oraz audytami energetycznymi , w skład których wchodzą :roboty termomodernizacyjne obejmujące min.docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu, ocieplenie stropodachu pełnego,wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach, wymiana okien piwnicznych i na poddaszu,wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej,inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym i audycie energetycznym oraz roboty instalacyjne obejmujące min:demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania, grzejników, instalacji ciepłej wody i zastąpienie instalacją centralnej cieplej wody użytkowej wyposażonej w przewody cyrkulacyjne. Zdemontowaną instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. montaż nowych grzejników, rur zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach,montaż izolacji na przewodach poziomych oraz regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania, montaż indywidualnych liczników ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego ,montaż pompy cyrkulacyjnej izolacji termicznej na przewodach ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, montaż węzła dwufunkcyjnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej, inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45321000-3
45421100-5
45400000-1
45300000-0
45331100-7
45330000-9
45332000-3
45332300-6
45331210-1
45332400-7
45330000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30
      2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe: w zakresie zadania I i zadania II termin zakończenia robót to 30 listopada 2018 r. w zakresie zadania III i IV termin zakończenia robót to 28 września 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dotyczy zadania I i zadania II (roboty termomodernizacyjne) O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, iż • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł • Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia w wysokości min. 200 000,00 zł Dotyczy zadanie III i zadnia IV ( roboty instalacyjne) O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże , iż • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł • Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia w wysokości min. 100 000,00 zł Potwierdzeniem spełnienia warunku sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert i dokumentów potwierdzających , ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe Poleganie na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu Zamawiający opisuje w następujący sposób: a) zadanie I i zadanie II (roboty termomodernizacyjne). Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami postępowania sytuacji finansowej lub ekonomicznej i polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu – to podmiot ten musi spełniać wymagania określone w pkt 5) podpunkt a) Wykonawca przedkłada w ofercie zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega, do udostępnienia zasobu- zgodne z załącznikiem 2b do SIWZ b) zadanie III i zadanie IV( roboty instalacyjne) Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami postępowania sytuacji finansowej lub ekonomicznej i polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu – to podmiot ten musi spełniać wymagania określone w pkt 5) podpunkt b) Wykonawca przedkłada w ofercie zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega, do udostępnienia zasobu - zgodne z załącznikiem 2b. do SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie zdolności technicznej Zamawiający opisuje warunek udziału w postępowaniu: a) Dotyczy zadania I i zadania II (roboty termomodernizacyjne). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dowolnej roboty budowlano-instalacyjnej polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (referencje) do co najmniej jednej wymaganej roboty. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie, b) Dotyczy zadania III i zadania IV (roboty instalacyjne). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty polegającej na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowód (referencje) do co najmniej jednej wymaganej roboty. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie 2) W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający opisuje warunek udziału w postępowaniu O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót , posiadającą właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu takimi robotami, w przypadku zadania I i zadania II są to uprawnienia budowlane, w zadaniu III i zadaniu IV uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych . Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający opisuje w następujący sposób: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu – oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych robót określonych w pkt 1) – co do ilości, zakresu i wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wymaganych robót określonych w pkt 1). Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej jednokrotnie zrealizował robotę opisaną jako warunek udziału w postępowaniu, Poleganie na zdolności technicznej innego podmiotu Zamawiający opisuje w następujący sposób a) zadanie I i zadanie II (roboty termomodernizacyjne). Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami postępowania zdolności technicznej (wymaganego doświadczenia) polega na zasobach (zdolności technicznej) innego podmiotu – to podmiot ten musi posiadać wymagane doświadczenie i musi wykazać zrealizowanie wymaganych robót określonych w pkt 1).. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu podmiot ten musi być wskazany przez Wykonawcę jako podwykonawca, który będzie wykonywał osobiście wszystkie roboty ogólnobudowlane. Wykonawca przedkłada w ofercie zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega, do osobistego wykonania wymaganych robót - zgodne z załącznikiem 2a do SIWZ b) zadanie III i zadanie IV ( roboty instalacyjne) Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami postępowania zdolności technicznej (wymaganego doświadczenia) polega na zasobach (zdolności technicznej) innego podmiotu – to podmiot ten musi posiadać wymagane doświadczenie i musi wykazać zrealizowanie wymaganych robót określonych w pkt 1).. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu podmiot ten musi być wskazany przez Wykonawcę jako podwykonawca, który będzie wykonywał osobiście wszystkie roboty instalacyjne . Wykonawca przedkłada w ofercie zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega, do osobistego wykonania wymaganych robót - zgodne z załącznikiem 2a do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy): a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (referencje) do co najmniej jednej wykonanej roboty. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 lub 4a ( w zależności od zadania), b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika robót. c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert , d) dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy), a tym samym, że treść oferty odpowiada, pod rygorem odrzucenia oferty, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca wykazuje (jedynie w sytuacji gdy w formularzu ofertowym wskazuje zamiar zastosowania materiałów równoważnych), że oferowane przez niego materiały lub urządzenia równoważne do materiałów lub urządzeń opisanych dokumentacją projektowo-kosztorysową spełniają wymagania Zamawiającego - karty katalogowe potwierdzające posiadanie wymaganych cech, opisy zawierające porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) materiałów i urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a materiałami lub urządzeniami oferowanym przez Wykonawcę lub inne dowolne dokumenty wykazujące równoważność - o ile te dokumenty nie były elementem złożonej oferty
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem załącznika nr 1 SIWZ; 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie; 4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodne ze wzorem załącznika 2a lub 2b SIWZ – jeżeli dotyczy; 5) Kosztorys/y ofertowe sporządzone zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej (załącznik nr 3 SIWZ); 6) Dowód wniesienia wadium; 7) Wykonawca ma prawo poinformować w ofercie Zamawiającego, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z podaniem odnośników (adresów www lub linków). Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o posiadaniu przez Zamawiającego innych wymaganych aktualnych oświadczeń lub dokumentów, również tych składanych na wezwanie.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium a) zadanie I (roboty termomodernizacyjne W. Polskiego 78a) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł b) zadanie II (roboty termomodernizacyjne Plac Świętego Ducha 26) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł c) zadanie III ( roboty instalacyjne) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł d) zadanie IV ( roboty instalacyjne) Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 w terminie do 07 maja 2018 do godz. 10.00

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 98,00
wydłuzenie okresu gwarancji 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie: 1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni czy wystąpiły przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Nie sposób określić wszystkich potencjalnych istotnych okoliczności skutkujących przedłużeniem terminu. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystane warunki atmosferyczne, itp., itd.; 2) zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze) lub wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze, lub wprowadzenia robót zamiennych, nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia; 3) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia, 4) zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub koszty zamówienia; za istotną zmianę uznaje się np. zmianę w wysokości podatku VAT, 5) inne zmiany dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wszystkie dokumenty tworzace oferte powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 ( od ostaecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. W. Polskiego 78a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją energetyczną budynków przy ul. W. Polskiego 78a , w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi oraz audytami energetycznymi , w skład których wchodzą m.in.: a. docieplenie ścian zewnętrznych b. ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu c. wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach d. wymiana okien piwnicznych i na poddaszu e. wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej, f. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym i audycie energetycznym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45321000-3, 45421100-5, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 98,00
wydłużenie okresu gwarancji 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: zadanie 2 roboty termomodernizacyjne budynku przy Placu Swietego Ducha 26 w Stargardzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją energetyczną budynków przy Placu Świętego Ducha 26 , w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi oraz audytami energetycznymi , w skład których wchodzą m.in.: a. docieplenie ścian zewnętrznych b. ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu c. ocieplenie stropodachu pełnego, d. wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach e. wymiana okien piwnicznych i na poddaszu f. wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej, g. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym i audycie energetycznym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45321000-3, 45421100-5, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 98,00
wydłuzenie okresu gwarancji 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: zadanie III- roboty instalacyjne polegajace na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. W. Polskiego 78a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje a. demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania, grzejników, instalacji ciepłej wody i zastąpienie instalacją centralnej cieplej wody użytkowej wyposażonej w przewody cyrkulacyjne. Zdemontowaną instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. b. montaż nowych grzejników, rur zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach c. montaż izolacji na przewodach poziomych oraz regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania d. Montaż indywidualnych liczników ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego e. Montaż pompy cyrkulacyjnej izolacji termicznej na przewodach ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji f. Montaż węzła dwufunkcyjnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. g. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331100-7, 45332200-5, 45330000-9, 45332000-3, 45332300-6, 45331210-1, 45332400-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 98,00
wydłuzenie okresu gwarancji 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: zadanie IV roboty instalacyjne polegajace na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody uzytkowej w budynku przy Placu Świętego Ducha 26
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje : a, Demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania, grzejników, instalacji ciepłej wody i zastąpienie instalacją centralnej cieplej wody użytkowej wyposażonej w przewody cyrkulacyjne. Zdemontowaną instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. b. montaż nowych grzejników, rur zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach c. montaż izolacji na przewodach poziomych oraz regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania d. Montaż indywidualnych liczników ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego e. Montaż pompy cyrkulacyjnej izolacji termicznej na przewodach ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji f. Montaż węzła dwufunkcyjnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. g. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 98,00
wydłuzenie okresu gwarancji 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.