Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku: a) instalacja hydrantowa dla całego budynku; b) roboty budowlano -...

Przedmiot:

Przebudowa budynku: a) instalacja hydrantowa dla całego budynku; b) roboty budowlano - konstrukcyjne parteru: roboty rozbiórkowe, roboty murowe i konstrukcyjne, roboty tynkarskie i okładzinowe, posadzki...

Data zamieszczenia: 2018-04-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 , Gniezno
telefon - 61 4240706
faks - 61 4240770
www.powiat-gniezno.pl
starostwo@powiat-gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych polskich: trzy tysiące 00/100).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku po policji na cele PCPR i innych użytkowników
Numer referencyjny: ZG.272.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku po policji na cele PCPR i innych użytkowników- etap I parter w ramach zadania: „Modernizacja obiektów należących do Powiatu- modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie PCPR.” Wykonawca zobowiązuje się do przebudowy pomieszczeń na parterze, do których planowane jest przeniesienie PCPR, w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 12 w Gnieźnie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych- przebudowa pomieszczeń na parterze, do których planowane jest przeniesienie PCPR, w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 12 w Gnieźnie. Na roboty składa się: a) instalacja hydrantowa dla całego budynku; b) roboty budowlano - konstrukcyjne parteru: roboty rozbiórkowe, roboty murowe i konstrukcyjne, roboty tynkarskie i okładzinowe, posadzki, malarskie,stolarka, ślusarka stalowa c) instalacje sanitarne parteru: instalacja c.o., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarne, roboty demontażowe d) instalacja elektryczna parteru: zasilanie budynku, demontaż istniejących instalacji, instalacja oświetleniowa ( okablowanie, oprawy, osprzęt), pomiary elektryczne Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje załączony projekt budowlany, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami. Zamawiając uzyskał wymagane pozwolenie na budowę. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do wykonywania robót budowlanych zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w ilości nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie, wykonujące czynności: prace fizyczne związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający nie później niż w dniu podpisania umowy przekaże teren budowy. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z podpisanym ostatecznym protokołem odbioru robót do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno. Z ramienia Powiatu Gnieźnieńskiego nadzór inwestycyjny i merytoryczny będzie prowadził Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, który wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokona powołana przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego komisja odbiorowa. Warunkiem koniecznym przyjęcia odbioru zrealizowanych prac jest wcześniejsze pisemne zgłoszenie wykonanych prac do odbioru oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej (4 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej, w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną). Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wszystkich dokumentów odbiorowych, tj. przynależnych do wykonanego zakresu rzeczowego aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, ocen higienicznych, itp. atestów na materiały zabudowane, protokołów i pomiarów elektrycznych. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Termin przystąpienia Zamawiającego do odbiorów nastąpi w terminie 2 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w złożonej ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne postanowienia: Wykonawca oświadcza, że zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o jakichkolwiek przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z umową. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia dla Wykonawcy dokumentacji oraz informacji niezbędnych do realizacji przez niego niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o napotkanych problemach mogących wpłynąć negatywnie na możliwość realizacji umowy przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215200-9
45310000-3
45330000-9
45332200-5
45400000-1
45421000-4
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-08-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, złoży dokument potwierdzający spełnianie przedmiotowego warunku tj. złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 100 000,00 (PLN) (sto tysięcy złotych). Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał jedną robotę polegającą na budowie, remoncie, przebudowie, rozbudowie budynków o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto, o treści podobnej do zakresu niniejszego zamówienia z podaniem rodzaju robót, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy robota została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Wykaz wykonanych/wykonywanych robót stanowi złącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty; b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, dysponowanie: minimum 1 osobą zdolną do objęcia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 1) brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.3. ppkt 1) SIWZ. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzając, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 4) Dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) wykaz robót budowlanych potwierdzających, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zamówienia na roboty budowlane, w zakresie spełniania warunku zdolności technicznej określonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są:1) referencje, lub2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inny dokument. 3) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, potwierdzający, że wykonawca dysponuje minimum 1 osobą zdolną do objęcia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane, określone w pkt. 5.3.1. ppkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 100 000,00 (PLN) (sto tysięcy złotych). Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentu (oświadczenia) musi jednoznacznie wynikać:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków, w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych polskich: trzy tysiące 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w stosunku do osób-zmiany osób reprezentujących/ osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w skutek zmian organizacyjnych, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy przez osoby dające rękojmię należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany danych adresowych- w przypadku zmiany siedziby, 3) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 2) wystąpienia w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności np. kolizji z nieoznaczonymi w projekcie instalacjami i koniecznością wykonania robót dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.