Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjnowykończeniowe: 1) Roboty...

Przedmiot:

Roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjnowykończeniowe: 1) Roboty budowlane; 2) Roboty konserwatorskie; 3) Roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji; 4) Roboty instalacyjne wody i kanalizacji (zimna, ciepła)

Data zamieszczenia: 2018-04-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1
30-062, Kraków
telefon - 12 43 35 621
faks - 12 43 35 555
www.mnk.pl
zam_publ@muzeum.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 002
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-21 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjnowykończeniowe dla zadania pn. „Przeszłość Przyszłości, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji
Numer referencyjny: EP-ZP-271-12/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjno-wykończeniowe dla zadania pn. „Przeszłość Przyszłości, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Roboty budowlane; 2) Roboty konserwatorskie; 3) Roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji; 4) Roboty instalacyjne wody i kanalizacji (zimna, ciepła); 5) Roboty instalacyjne systemu gaszenia gazem; 6) Roboty instalacyjne grzewcze – C.O., C.T; 7) Roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe (instalacje elektryczne i oświetlenia, instalacja systemu BMS i monitoringu wycieków, instalacje audiowizualne, instalacje sieci logicznej, instalacje systemu sygnalizacji pożaru i systemu napowietrzania klatki schodowej, instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu antykradzieżowego, obserwacji telewizyjnej oraz kontroli dostępu 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z warunkami kontraktu, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską 4. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe obsługujące poziomy 0, +1, +2, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz towarowy obsługujący poziomy -1, 0, 1, 2 5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie podlegał aktualizacji każdorazowo po stwierdzeniu przesunięć terminowych. Harmonogram w wersji elektronicznej(.mpp, lub .gan, lub .xlsx) oraz papierowej; 2) projekt organizacji robót i placu budowy; 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych podwykonawców) osób na stanowiskach robotniczych wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych realizujących: a) prace konstrukcyjno-budowlane; b) prace instalacyjne; c) prace konserwatorskie Sposób dokumentowania oraz uprawnienia Zamawiającego, względem zatrudnienia osób, na stanowiskach robotniczych określa rozdział XXVIII SIWZ. 7. Zamawiający wymaga aby montowany sprzęt i urządzenia w ramach realizacji zamówienia nie były starsze niż 12 m-cy od daty produkcji. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia na okres co najmniej 60 miesięcy, za wyjątkiem zakresu opisanego w ust 9. 9. Wykonawca na wykonaną sieć logiczną udzieli Zamawiającemu minimum 25 letnią gwarancję systemową. 10. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262600-7
45453000-7
45210000-2
45212313-3
45310000-3
45311000-0
45314320-0
45312100-8
45231600-1
45312200-9
45331100-7
45231300-8
45331000-6
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14024000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ww. warunek jeśli wykaże, że: posiada wymaganą koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczenia technicznego, zgodnie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (t.j.: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213). Wymaganą koncesję musi złożyć Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania koncesji.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni ww. warunek jeśli wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ww. warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie. Swoim zakresem obejmowały wykonanie instalacji (wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. co. elektrycznej i niskoprądowej). Wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 5 000 000,00 zł netto. Przynajmniej jedna z tych robót: a) prowadzona była w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków/ lub prowadzona była na terenie objętym ochroną konserwatorską b) polegała na wykonaniu robót budowlanych obejmujących prace konserwatorskie 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, tj. która będzie kierować robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187)) dalej OchrZabU, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c1 OchrZaU, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, c) osobą wykonującą prace montażowe związane z systemami bezpieczeństwa, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t. z późn. zm.); d) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c1 OchrZaU, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, e) osobą/osobami która/które będzie/będą konserwatorem prowadzącym prace i posiada/ją uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkach ruchomych zgodnie z § 37a ustawy o ochronie zabytków, w zakresie konserwacji detalu architektonicznego (kamiennego i drewnianego), zabytkowych dekoracji malarskich – lub osobą, których uprawnienia obejmują łącznie, z zastrzeżeniem art. 37h ustawy o ochronie zabytków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (UWAGA! W zakresie spółek z o.o. i spółek akcyjnych dotyczy wszystkich członków zarządu, członków organu nadzorczego i prokurentów) ; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, spełniający wymagania określone w rozdziale VI ust. 3 pkt. 1 SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób (zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ, spełniający wymagania określone w rozdziale VI ust. 3 pkt. 2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych rzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokościach określonych w rozdziale VI ust. 2 SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4) 6) Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczenia technicznego, wydaną na podstawie Ustawy o ochronie osób zgodnie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (t.j.: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213), w odniesieniu do wymogu określonego w rozdziale VI ust. 3 SIWZ - (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ), oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 4 do SIWZ) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), kosztorysy ofertowe wykonane metodą szczegółowa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: EP-ZP-271-12/18, wskazać NIP Wykonawcy 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 5. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału do siedziby Zamawiającego Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, Sekretariat główny pok. 050 do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert, w taki sposób aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 9. Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, Komisja Przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 10. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. (Wskazane jest aby kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca dołączył do oferty). 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób 25,00
Gwarancja 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy w zakresie: 1) przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia realizacji Umowy, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia realizacji Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia realizacji Umowy, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, i) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 22 i 23 Umowy. 2) wprowadzenia robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 7 w przypadku, jeśli: a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; b) stały się konieczne na skutek wad Dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem Terenu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami gruntowymi; c) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Ofercie lub Dokumentacji projektowej; d) zastosowanie jako „zamienne” materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w Ofercie lub Dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku, gdy zamienne produkty nie występowały w Ofercie lub nie były wskazane w Dokumentacji projektowej jako przykładowe, parametry „zamienników nie mogą być gorsze niż parametry zamiennych produktów opisane w Dokumentacji projektowej. 3) wprowadzenia zmian w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia i zostanie to wykazane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 15. 5) zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w § 7 ust. 7 Umowy 6) zmiany personelu Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy na zasadach określonych w § 11 Umowy. 7) zwiększenia zakresu Umowy, poprzez wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w przypadku jeśli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uzyska stosowne pozwolenie na budowę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że wartość wprowadzonej zmiany nie przekroczy równowartości 30 tyś euro netto. 3. Wprowadzenie zmian Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, jest możliwe po spełnieniu przesłanek określonych we wskazanym przepisie, po podpisaniu Protokołu konieczności, zgodnie z § 1 ust. 10 Umowy. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt. 1) przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji Umowy, w odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz lit. g-i), równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych ust. 2 pkt. 3) oraz pkt. 7) niniejszego paragrafu. 6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczących zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 4) Umowy, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 26 ust. 1 Umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 15. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 4), zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot Umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób w zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost wynagrodzenia minimalnego nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Analogiczne zasady będą stosowane w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą Umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot Umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej. 16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności,. 17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, o którym mowa w następnej części, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma, na adres e-mail wskazany w oświadczeniu, link do pobrania części SIWZ (dokumentów), którym nadano klauzulę poufności. W przypadku zaistnienia konieczności udzielania wyjaśnień/zmian części SIWZ (dokumentów), którym nadano klauzulę poufności, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Pzp, będą one przekazywane wg powyższych zasad, Wykonawcom którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności, o którym mowa w niniejszym rozdziale.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została objęta część SIWZ zawierająca następujące dokumenty: 1) Projekt budowlany 2) Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 3. W celu uzyskania dostępu do ww. dokumentów Wykonawcy zobligowani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.) 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z rozdziałem XI ust. 3 SIWZ na adres: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, Sekcja ds. Zamówień Publicznych pok. 070a, (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: zam_publ@muzeum.krakow.pl z dopiskiem: Oświadczenie o zachowaniu poufności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane, instalacyjne, konserwatorskie oraz aranżacyjno-wykończeniowe dla zadania pn. „Przeszłość Przyszłości, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” nr sprawy: EP-ZP-271-12/18. 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy czytelnie, bądź zaparafowane przy jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej. 6. W przypadku podpisywania oświadczenia przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty zostaną otwarte w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, sala 127. 1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w: 1) pieniądzu – wpłacone przelewem; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną robotę budowlaną. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w innej formie niż pieniądzu, winno być zgodnie z art. 151 Pzp oraz bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający dokona zwrotu tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.